MEB'de fazla çalışma karşılığında nasıl izin verilir?

Mevzuat hükümlerimizde fazla çalışma karşılığı İzin saatlerine ilişkin olarak;

MEB'de fazla çalışma karşılığında nasıl izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. maddesinde memurların haftalık çalışma sürelerinin genel alarak 40 saat olduğu ve bu sürenin cumartesi ve pazar günlerinin tatil olarak düzenleneceği, 100. maddesinde ise günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, İllerde valilerce belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanunun 178.maddesinin (a) fıkrasında kanunun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen günlük çalışma saatleri dışında salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerin olması durumunda bu hallerin devamı süresince ve fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu olunması hallerinde özrü olmak üzere yapılan fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı hükmüne yer verilmiş (B) fıkrasında ise; kurumların, gerektiği takdirde personelin günlük çalışma saatini dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri, bu durumda personele, yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği, ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan yine aynı Kanunun 146.maddesinin 2. fıkrasında “Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenmez, hiçbiri yarar sağlanmaz...” hükmüne,

02/07/2009 tarih, 7434 sayılı ve 2009/12 nolu Başbakanlık Genelgesi'nin 6. maddesinde “657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.” hükmüne,

yer verilmiştir.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına sorulan görüşe Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 07/01/2011 Tarihli, 75 sayılı ve “Fazla çalışma” Konulu Yazıları ile Devlet Personel Başkanlığı da 18.09.2009 Tarih ve 17179 Sayılı Yazısı ile bu durumdaki personelin fazla çalışmaların her sekiz saati bir gün hesabıyla değerlendirilerek izinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği ve bu sürelerin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 Tarihli, 9238 Sayılı ve “Hizmetli personelin problemleri” Konulu Yazıları ile; “Konu–2 Yine pek çok okulumuzda hizmetlilerimiz; mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu çalışmalar karşılığında da hizmetlilere hiçbir mesai ücreti ödenmemektedir. Hizmetlilerimiz yapmakta oldukları rutin görevleri dışında nöbet tutmaya zorlanmakta ve nöbet süreleri içinde oluşabilecek her şeyden mesul tutulmaktadır.

Cevap–2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde, fazla çalışma ve bu çalışma karşılığı verilecek haklar belirlenmiş; maddenin (B) fıkrasında; ''Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” açıklamasında bulunduktan sonra,

“Bu itibarla, Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden, günlük çalışma saatleri dışında da görev yapanların fazla çalışmalarının her sekiz saati için bir gün olmak üzere izinden yararlandırılmaları mümkün olup, söz konusu hüküm kapsamında izin verilmeyen personelin adı-soyadı ve görev yaptığı kurumuna ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde de konunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır.” uyarısında bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 Tarihli, 9238 Sayılı ve “Hizmetli personelin problemleri” Konulu Yazıları ile Müdür Yardımcıları, Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personel ile 4/C kapsamında görevli personelin her sekiz saat fazla çalışması için bir gün hesabı ile izin verilecektir. İzin vermeyen kurum amirleri sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir.

Bu hükümler ışığında; Müdür Yardımcıları, Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personel ile 4/C kapsamında görevli personelin fazla çalışmalarının haftada 8 saati bulması halinde haftada bir gün izin verilmesi ve bu izinlerin 10 günlük kısmının yıllık iznine eklenmesi gerekmektedir.

Belgeler;

1- 02/07/2009 tarih, 7434 sayılı ve 2009/12 nolu Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.

2-Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 07/01/2011 Tarihli, 75 sayılı ve “Fazla çalışma” Konulu Yazıları için tıklayınız.

3- Devlet Personel Başkanlığının 18.09.2009 Tarih ve 17179 Sayılı Yazısı için tıklayınız.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 Tarihli, 9238 Sayılı ve “Hizmetli personelin problemleri” Konulu Yazıları için tıklayınız.

5-Örnek; Fazla çalışma karşılığında izin isteme dilekçesi için tıklayınız.

Ahmet Kandemir

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER