MEB'İN MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ YAZISI

MEB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ YAZIS

MEB'İN MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ YAZISI
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği
Sayı : 70693175/45.02/1070856
Konu: Mehmet AĞIRSOY
29.01.2016
İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 14/01/2016 tarihli ve 3 1520825/622/E.461623 sayılı yazınız.
İliniz Küçiikçekmece İlçesi Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü iken, müdürlük görev süresini dolduran ve yapılan değerlendirmede 75 ve daha üzeri
puan alamadığından öğretmen olarak atamasına açılan dava da İstanbul 8. İdare
Malıkemesi'nin 2015/1657 Esas sayılı kararı ile verilen iptal kararının uygulanması
hususunda Müşavirliğimizden görüş soran ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Anayasanın 138 inci maddesinde, "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." denilmekte. 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde de, Danıştay, bölge idare mahkemeleri,
idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının
icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur
olduğu ve bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz giirfii
geçemeyeceği düzenlenmiştir.
İptal kararıyla iptal edilen işlem tesis edildiği tarih itibariyle hukuk dünyasından bütiin
sonuçlarıyla birlikte silinmektedir. Başka bir anlatımla,, iptal edilen işleme bağlı olarak ya da
bu işlemle ilgili hukuk dünyasında doğan bütün sonuçlar da silinmektedir. Danıştay
tarafından da açıkça belirtildiği üzere, ilgilisinin başvurusuna liizıım olmaksızın, iptal
kararının icapları, idarece, süresinde ve kendiliğinden (re’sen) yerine getirilmelidir. Somut
işleme ilişkin işlemin iptali kararının, söz konusu idari işlemle işlemden etkilenen arasındaki
bağın, her olayın kendine özgü nitelik ve özelliklerine göre tespit edilerek, hukuki istikrar ve
kamu yararı ölçütleri göz önünde bulundurulmak suretiyle uygulanması sağlanmalıdır. İdari
yargı yeri, daha önce de vurgulandığı üzere, iptal kararını gerekçelendirilirken kararın etki
alanını, idare tarafından nasıl uygulanması gerektiğini tespit eder nitelikte ifadelere yer
verebilmektedir. Bu bağlamda idarelerin iptal kararlarını gereklerini yerine getirirken iptal
kararına dayanak alman gerekçelerin ışığında iş ve işlem tesis etmesi gerektiği açıktır. 2577
sayılı kanunun 28 nci maddesinde lafzını bulan “icap” ile kastedilen hükmün gerekçesine
uygun işlem tesis edilmesidir.
İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 18/12/2015 tarih ve 2015/2629 E. 2015/1657K. Nolu
kararında "... İşlemlerin iptaline, davacının bu işlemler nedeniyle yok sun kaldığı özliik
haklarının davalı idarece davacıya iadesine..." hükmedilmiştir. Kararda da belirtildiği üzere
özlük haklarının hesaplanarak davacıya ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Takdiri Valiliğinize ait olmak üzere bilgilerinize rica ederim.
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2016, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
kırşehir
kırşehir - 4 yıl Önce

mahkeme kazanan okul müdürlerine ne yapacak bekliyoruz

SIRADAKİ HABER