MEMUR HASTALIK İZNİNİ KESEREK GÖREVİNE DÖNEBİLİR Mİ?

Tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilen Devlet memurlarının, hastalık izin süresi bitmeden görevlerine dönmek istedikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir

MEMUR HASTALIK İZNİNİ KESEREK GÖREVİNE DÖNEBİLİR Mİ?
Tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilen Devlet memurlarının, hastalık izin süresi bitmeden görevlerine dönmek istedikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
 
Hastalanan memurların aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle, haklarında düzenlenen hastalık raporlarında belirtilen süreler kadar hastalık izni kullanabilmesi mümkün olabilmekle birlikte, tek hekim raporuna dayanarak bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izinlerinin toplamı 7 günü aştığında aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenmektedir.
 
Öte yandan, hastalık izni kullanmakta iken, hastalık raporunda belirtilen süre dolmadan memurun göreve başlamak istemesi durumunda bunun mümkün olup olamayacağı konusunda, ilgili düzenlemelerde açık bir hükme rastlanmamaktadır.
 
İlgili düzenleme
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre;
 
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilebilmektedir.
 
Öte yandan, maddede belirtilen azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, maddede belirtilen süreler kadar uzatılır ve bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
 
İşe başlayabilmek için rapor şartı
 
657 sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalık sebebiyle en çok 18 aya kadar, diğer hastalıklardan biri sebebiyle ise en çok 12 aya kadar hastalık izni verilebilmektedir.
 
Bu azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu süreler dışında kalan tek hekim raporu veya sağlık kurulu raporlarına istinaden izin kullanıldığı durumlarda ise, rapor süresi bitiminde göreve başlayabilmek için rapor alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
Öte yandan, yukarıda belirtilen süreler dışında, tek hekim raporu veya sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan izin süreleri bitmeden memurun görevine başlanmak istemesi durumunda, memurun iyileştiğine dair rapor sunması gerekip gerekmeyeceği konusunda ise 657 sayılı Kanunda ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte herhangi bir hüküm yer almamaktadır.
 
Hastalık iznini keserek göreve başlamak
 
Hastalıkları nedeniyle haklarında tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilen memurların, izin süresi bitmeden görevlerine dönmek istemeleri durumunda;
 
-Memurun iyileşip iyileşmediği konusunda ilgili memur veya amiri tarafından bir değerlendirme yapma imkanının olmaması,
 
-Memurun hastalığına ilişkin değerlendirmenin hekim veya sağlık kurulu tarafından yapılabilecek olması
 
nedeniyle, memurun iyileştiğine dair tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş rapor alınması halinde, hastalık izni bitmeden görevine dönmesinin mümkün olabileceğidir
Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER