MEMURA VAR ÖĞRETMENE VE EĞİTİM YÖNETİCİSİNE YOK!

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlandığını Eğitim Bir Sen sendikasının http://www.egitimbirsen.org.tr/detay.php?id=138859&cid=52 adresinden öğrenmiş bulunmaktayız.

MEMURA VAR ÖĞRETMENE VE EĞİTİM YÖNETİCİSİNE YOK!
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Taslağının “Karşılıklı yer değiştirme” başlıklı 14. Maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Personeline becayiş hakkı verileceği anlaşılmaktadır.

    “MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla, karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(2) Birimler arasında karşılıklı yer değiştirmek isteyenler, görev yaptıkları birime başvuruda bulunurlar. Görev yaptıkları birim amirlerince başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilerek birim amirlerinin görüşüyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir., Birim amirlerince uygun görülmesi halinde karşılıklı yer değiştirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 73 üncü maddesi kapsamında  Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(3) İller arasında karşılıklı yer değiştirmek isteyenler, görev yaptıkları valiliklere başvuruda bulunurlar. Görev yaptıkları valiliklerce başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilerek valilik görüşüyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce uygun görülmesi halinde karşılıklı yer değiştirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 73 üncü maddesi kapsamında Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(4) İl içinde karşılıklı yer değiştirmek isteyenler, görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların başvuruları görev yaptıkları kurum amirlerince değerlendirilerek görüşleriyle birlikte il milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl milli eğitim müdürlüğünce karşılıklı yer değiştirmelerin uygun bulunması halinde başvurular valiliğe gönderilir. Valilikçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı yer değiştirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamında valiliklerce yürütülür.
     (5) Bu kapsamdaki yer değiştirmeler zamana bağlı olmaksızın yapılır.”

Fakat MEB diğer yönetmeliklerinde bu uygulamaya yer vermediğinden, kadrolu Öğretmenler, Sözleşmeli öğretmenler ve yöneticiler 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükümlerinden kaynaklanan bu haklarını kullanamıyorlar.
Ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. Maddesi   (a) bendindeki “a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.” Hükümlerinde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04/09/2009 tarih ve 57235 sayılı yazısının (a) bendinde “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen an az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilir” şeklinde yer alan becayiş den sözleşmeli öğretmenlerde yaralanabilecek durumda ama bakanlık bu konuda bir adım atmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 11/08/2010 tarihinde yaptığı basın açıklamasın ve ekindeki bilgi notunda;
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=8006

“Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenlerimizin özür durumuna bağlı (eş durumu, sağlık ve özel hayatı etkileyen sebepler) yer değiştirme işlemleri 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda yapılmaktadır.

Söz konusu esasların Ek 3’üncü Maddesine göre;

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde

fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.” açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalara rağmen; 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” Hükümleri ortada iken;

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde becayiş yok;

6/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde becayiş yer almıyor.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27573_0.html

Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde becayiş yok;

29.8.2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinde becayiş yer almıyor.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27318_0.html

İşte dilekçe örnekleri;

Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz kendilerine uygun kişileri bulduktan sonra karşılıklı olarak aşağıdaki dilekçeleri kurumlarına vereceklerdir.

Verdikleri dilekçelerin bir örneğini ve diğer personelin verdiği dilekçenin bir örneğini saklayacaklar. Olumsuz cevap geldiğinde her iki personele gelen olumsuz cevapları da edinerek karşılıklı idari dava açacaklardır.

Kadrolu Öğretmenler İçin Becayiş Dilekçesi


GÖREVİ                         :
ÜNVANI                         :
ADI VE SOYADI                                   :
BABA ADI                         :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ                       :
T.C.KİMLİK NO                     :
ÖZÜ                                                      : Becayiş talebi

…………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
(Personel Genel Müdürlüğüne Gönderilmek üzere)


İlgi: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
      b)12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının
         Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.

…………. ili …… ilçesi …………. okulu .... alanında kadrolu öğretmen olarak görev yapmaktayım.

İlgi (a) da ki kanunun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükümleri nedeniyle;

…………. ili …… ilçesi …………. okulu .... alanında 4 kadrolu öğretmen olarak görev yapmakta olan ………….TC kimlik numaralı ……………………………….ile karşılıklı olarak yer değiştirme isteğimizi; ilgi (b) deki Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla¬rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil¬sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” Hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan …………. Personel Genel Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.


Adres:
                                                                                                                    Tarih
Adı soyadı
                                                                                                                    İmza

    
    Sözleşmeli Öğretmenler İçin Becayiş Dilekçesi


GÖREVİ                         :
ÜNVANI                         :
ADI VE SOYADI                                   :
BABA ADI                         :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ                       :
T.C.KİMLİK NO                     :
ÖZÜ                                                      : Becayiş talebi

…………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
(Personel Genel Müdürlüğüne Gönderilmek üzere)


İlgi: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
      b) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
      c) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04/09/2009 tarih ve
         57235 sayılı yazısı
      d)12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının
         Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.

…………. ili …… ilçesi …………. okulu .... alanında 4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yapmaktayım.

İlgi (a) da ki kanunun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükümleri, İlgi (b) de ki Esasların “Kurum içi yer değişikliği “ başlıklı Ek 3. Maddesi   (a) bendindeki “a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.” Hükümleri ve İlgi (c) de ki yazının (a) bendindeki “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen an az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilir” hükümleri nedeniyle;

…………. ili …… ilçesi …………. okulu .... alanında 4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan ………….TC kimlik numaralı ……………………………….ile karşılıklı olarak yer değiştirme isteğimizi; ilgi (d) deki Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla¬rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil¬sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” Hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan …………. Personel Genel Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

Adres:
                                                                                                                    Tarih
Adı soyadı
                                                                                                                    İmza


Yönetici ve kadrolu öğretmenlerimiz sözleşmeli ile ilgili kısımları çıkararak dilekçe vereceklerdir.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE
 İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI
docTIKLAYINIZBELGENİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER