MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MEB Sicil amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

(YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete  : 3.6.1991/20890

Tebliğler Dergisi : 8.7.1991/2340


Ek ve Değişiklikler:
1) 30.12.1993/21804  RG 3.1.1994/2398    TD
2) 16.12.1994/22143   RG     
3) 3.3.1997/22922  RG 10.3.1997/2473 TD
4) 30.9.1999/23832  RG     
5) 29.8.2000/24155  RG 30.6.2001/24448  TD
6) 14.1.2004/25346   RG     
7) 30.7.2004/25538   RG     
8) 28.6.2008/26920   RG     
9) 16.01.2009/27112  RG

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personelin sicil amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4- Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personelin 1 inci 2nci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak 3 üncü sicil amirlerinin kimler olacağı ek çizelgede gösterilmiştir.

Başka Yerde Görevlendirilenlerin Sicil Amirleri

Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden onayla başka birimde görevlendirilenlerin sicil amirleri; sicil raporu doldurmak için gerekli süre dikkate alınmak şartıyla, fiilen görev yaptığı yerdeki amirlerdir.

Sicil Raporlarının Doldurulmasındaki Usul ve Esaslar

Madde 6- Sicil raporlarının doldurulması ve saklanmasındaki usul ve esaslar ile düzenleme zamanı, muhafazası gibi hususlarda Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 07/09/1987 gün ve 2242 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 8- Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

A. MERKEZ TEŞKİLATI

Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne Başvurulacak 3. Sicil Amiri

1. Müsteşarlık

 

 

 

a) Müsteşar

Bakan

-

-

b) Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

-

c) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

-

2. Özel Kalem Müdürlüğü

 

 

 

a) Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

-

b) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Özel Kalem Müdürü

-

-

3. Müşavirlikler

 

 

 

a) Bakanlık Müşavirliği

 

-

-

1) Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

-

2) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

İlgili Bakanlık Müşaviri

-

-

b) Hukuk Müşavirliği

 

 

 

1) 1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Bakan

-

2) Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

3) Raportör, Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

İlgili Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

-

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

-

1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

-

2) Grafiker,Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

-

4. Kurul Başkanlıkları :

 

 

 

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Değişik: 30.12.1993/21804 RG)

1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Bakan

-

-

2) Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak
görevlendirilen Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Bakan

-

3) Talim ve Terbiye Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı

Bakan

-

4) Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

-

5) Daire Başkan Yardımcısı olarak             görevlendirilen personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

6)Talim ve Terbiye Kurulu
Kurul Uzmanı, Şube Müdürü,
Eğitim Uzmanı, Araştırmacı(1)

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

7) Mütercim, Şef, Memur,
Daktilograf, Ambar Memuru,
Yardımcı Hizmet Sınıfı Personeli

Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı

8) (Değişik : 28.6.2008/26920 RG)

Öğretim materyallerini Geliştirme,  inceleme  Merkezi müdürü

Daire Başkanı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

Müdür Başyardımcısı,
Müdür Yardımcısı,
Öğretmen ve diğer Personel

Merkez Müdürü

Daire Başkanı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

b) Teftiş Kurulu Başkanlığı

1) Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

-

-

2) Başmüfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

-

3) Müfettiş Yardımcısı

Başmüfettiş yoksa Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Müsteşar

4) Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

Müsteşar

-

5) Şef, Memur, Daktilograf,Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

-

c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı      Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

5. Genel Müdürlükler

a) Genel Müdür

Müsteşar

Bakan

-

b) Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

c) Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

d) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
Araştırmacı(2), Döner Sermaye
İşletme Md(2)
, Mühendis(2), Uzman (Özelleştirme sonucu gelen)(4)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

e) Programcı, Çözümleyici,
Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni, İstatistikçi(2)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

f) Mütercim, Şef, Memur, Ambar Memuru(2), Ayniyat Memuru(2), Mutemet(2), Daktilograf, Teknik Ressam, Grafiker, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

g) Diğer personel
(Ek : 30.6.2001/24448 RG)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

6. Bakanlık Daire Başkanlıkları

a) Daire Başkanı

Müsteşar

Bakan

-

b) Şube Müdürü,Eğitim Uzmanı,
Mühendis, Mimar, Araştırmacı(2), Uzman (Özelleştirme sonucu gelen) (5)

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

c) Programcı, Çözümleyici,
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
Bilgisayar İşletmeni, vb. personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

d) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Ayniyat Saymanı, AMbar Memuru, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Teknik ressam vb. personel, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

7. Savunma Sekreterliği

a) Savunma Sekreteri

Müsteşar

Bakan

-

b) Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Müsteşar

Bakan

c) Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

İçişleri Bak.Müsteşarı

d) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Müsteşar

8.( Ek:28.6.2008/26920 RG)             Strateji Geliştirme Başkanlığı

a) Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

 

 

b) Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

 

c) Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı,Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

 

d) Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

9.) İç Denetim Birimi Başkanlığı

 

 

 

a) Başkan

Müsteşar

 

 

b) İç Denetçi

Müsteşar

 

 

c) Şube Müdürü

Başkan

Müsteşar

 

d) Diğer personel

Şube Müdürü

Başkan

 

 

B. TAŞRA TEŞKİLÂTI

Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne Başvurulacak 3. Sicil Amiri

1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri

a) İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

Müsteşar

Bakan

b) (Değişik: 30.9.1999/23832 RG)
İlköğretim Müfettişleri Başkanı,
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
Şube Müdürü, Araştırmacı(3) Müdür(Özelleştirme sonucu gelen) (6)

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

Müsteşar

c) (Değişik: 30.9.1999/23832 RG)
İlköğretim Müfettişi,      İlköğretim Müfettiş Yardımcısı ve İlköğretim  Müfettişleri Başkanlığında Görevli Diğer Personel

İlköğretim Müfettişleri
Başkanı

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

d) Sivil Savunma Uzmanı (Değişik:28.6.2008/26920 RG)

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

 

e) Rehber Öğretmen, Mühendis, Mimar ef, Memur, Daktilograf, Teknisyen, Tekniker,Teknisyen Yardımcısı, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali


f) (Değişik: 30.6.2001/24448 RG)
Sivil Savunma Bürosunda Görevli
Şef, Memur, Daktilograf, Teknik
Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı
Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer
Personel

Bürodan Sorumlu Sivil Savunma Uzmanı yoksa ilgili Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

a) İlçe Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl M.E. Müdürü

Vali

b) Şube Müdürü

İlçe M.E. Müdürü

Kaymakam

İl M.E. Müdürü

c) Rehber Öğretmen, Şef, Memur, Daktilograf, Tekniker, Teknisyen, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel

Şube Müdürü

İlçe M.E.Müdürü

Kaymakam

3. Okullar

a)(Değişik:28.6.2008/26920 RG) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okul, Özel Eğitim Okul ve Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Müstakil Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl Millî Eğitim
Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı veya Şube Müdürü

İl Millî Eğitim
Müdürü

Vali


b)(Değişik:28.6.2008/26920 RG) Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel

1) İlçede

Okul Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Okul Müdürü

Bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

c ) Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

d ) Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

e) Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

 

 

 

a) Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

 

 

 

1) İlçede

İlçe M.E. Müdürü

Kaymakam

İl M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

Vali

b) Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı, Bölüm
Başkanı, Tabip

 

1) İlçede

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlçe M.E.Müdürü

Kaymakam

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlgili İl M.E.Md. Yrd. yoksa Şb.Md.

İl M.E.Müdürü

c) Psikolog, Sosyal Çalışmacı,
Rehber Öğretmen, Öğretmen vb.         Personel

 

1) İlçede

Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlçe M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlgili İl M.E.Md. Yrd. yoksa Şb.Md.

d) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

 

1) İlçede

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Reh. ve Araş.Mer.Md.

İlçe M.E. Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlgili İl. M.E.Md.Yrd. yoksa Şube Müdürü

5. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Halk Eğitim Merkezi ile Turizm Eğitim Merkezi

a) Merkez Müdürü(7)

 

1) İlçede

İlçe M.E. Müdürü

Kaymakam

İl M.E. Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E. Müdürü

Vali

b) Müdür Başyardımcısı (8), Müdür Yrd.,
Öğretmen, Rehber Öğrt., Kurs Öğretmeni, Usta Öğretici

 

1) İlçede

Merkez Müdürü(7)

İlçe M.E. Müdürü

Kaymakam

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Merkez Müdürü(7)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

 

1) İlçede

Müdür Başyardımcısı (8) yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü(7)

İlçe M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Müdür Başyardımcısı (8) yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü(7)

İlgili İl M.E.Md.Yrd. yoksa Şube Müdürü

6. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Mesleki Eğitim Merkezi(9)

a) Merkez Müdürü(10)

 

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl M.E. Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şb. Md.

İl M.E.Müdürü

Vali

b) Müdür Başyardımcısı (11), Müdür Yrd.
Öğretmen, Rehber Öğretmen, Usta Öğretici

 

1) İlçede

Merkez Müdürü(10)

İlçe M.E.Müdürü

Kaymakam

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Merkez Müdürü(10)

İlgili İl M.E. Müd. Yrd. yoksa Şb. Müdürü

İl M.E.Müdürü

c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel

 

1) İlçede

Müdür Başyardımcısı (11)yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü(10)

İlçe M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Müdür Başyardımcısı (11)yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü(10)

İlgili İl M.E.Müdür Yrd. yoksa Şube Müdürü

7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri (Akşam Sanat Okulları)  Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)

 

8. (Değişik: 30.6.2001/24448 RG)  Açık İlköğretim Okulu, Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık
Öğretim Okulu

a) Okul Müdürü

Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı

Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı

Eğt.Tek.Gn. Müdürü

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Mühendis

Okul Müdürü

Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı

Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı

c) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,Ambar memuru, Teknisyen ve Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı

Okul Müdürü

Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı

9. Sağlık Eğitim Merkezleri     Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)

10. Gençlik Merkezleri Gençlik ve İzcilik
Kamp Tesis Müdürlükleri

 

 

a) Müdür

 

1) İlçede

İlçe M.E.Müdürü

Kaymakam

İl M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

Vali

b) Diğer Personel

 

1) İlçede

Müdür

İlçe M.E.Müdürü

Kaymakam

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Müdür

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

11. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi(12)

 

 

a) Müdür

 

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

Vali

b) Diğer Personel

 

1) İlçede

Müdür

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

 

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Müdür

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evleri

a) Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel

 

1) İlçede

İlçe M.E. Müdürü

Kaymakam

İl M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl M. E. Mdr.
Yrd. yoksa Şb. Mdr.

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

13. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi :(29.11.1999 tarihli ve 22478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7.11.1995 tarihli ve 95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bağlandığından uygulama alanı kalmamıştır.)

Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri

a) Müdür

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen

Müdür

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Müdür

İl M.E.Müdürü

14. Huzur Evi Müdürlükleri

a) Müdür

 

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl M.E.Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

b) Müdür Yardımcısı, Tabip, Diş Tabibi, Sosyal Çalışmacı, Fizikoterapist, Psikolog, Diyetisyen, Ayniyat Saymanı, Teknisyen, Memur, Daktilograf vb., Personel, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

 

 

 

1) İlçede

Huzur Evi Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13)

Huzur Evi Müdürü

İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl M.E.Müdürü

15. Validebağ Saanatoryum ve Öğretmenler Hastahanesi    Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)

16. Ankara Sağlık Eğiitim Merkezi   Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)

17. Devlet Kitapları Döner
Sermayesi Müdürlüğü

a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Müdür Yardımcısı

Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

18. Milli Eğitim Basım Evi Müdürlüğü

a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Müdür Yardımcısı

Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü
(2. Akşam  Sanat Okulu) (Değişik:28.6.2008/26920 RG)

a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yardımcısı, öğretmen ve  diğer personel

Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

20. Yaygın Eğitim Enstitüsü

a) Müdür

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yrd., Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmen, Öğretmen

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürü

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü

c) Şef, Memur, Daktilograf, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürü

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

21. (Ek:16.12.1994/22143 RG)   Ankara Başkent Öğretmen Evi ve Akşam  Sanat Okulu  (Ek:16.1.2009/27112 RG)

a) Başkent Öğretmen Evi ve
Akşam Sanat Okulu Müdürü

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşl.Daire Başkanlığı
İlgili Şube Müd.

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

b) İşletme Müdürü(13), Müdür Baş.Yrd., Müdür Yrd.,İşletme Müdür Yardımcısı(13), Atölye veya Bölüm Şefi, Öğrt.

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk.
İlgili Şube Müd.

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

c) Diğer Personel

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu İşletme Müdürü(14) yoksa Müdür Baş. Yrd. Müdür Yardımcısı,İşletme Müdür Yardımcısı(14)

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk.
İlgili Şube Müd.

22. (Ek:3.3.1997/22922 RG) Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam  Sanat Okulu

a) Görme Engelliler Basım Evi
ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel MüdürYardımcısı

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Bilgisayar Programcısı, Doktor

Görme Eng. Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

c) Diğer Personel

Görme Eng.Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Başyardımcısı yoksa, Müdür Yardımcısı

Görme Eng.Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü

23. (Ek:30.6.2001/24448 RG) Birinci Akşam Sanat Okulu (Ankara, İstanbul)

a) Okul Müdürü

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk.

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Müdür Başyardımcısı,
Müdür Yardımcısı,
Öğretmen,

Okul Müdürü

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk.

Müsteşar Yardımcısı

c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk.

24. (Ek:28.6.2008/26920 RG) 6. Akşam Sanat Okulu

a) Müdür

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Müdür Başyardımcısı,
Müdür Yardımcısı,
Öğretmen ve diğer personel

Okul Müdürü

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

 

C. YURT DIŞI TEŞKİLÂTI (Değişik:28.6.2008/26920 RG)

Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

3. Sicil Amiri

 

 

a) Eğitim Müşaviri

Misyon Şefi

Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı

Millî Eğitim Bakanı

 

b) Eğitim Ataşesi

 

 

1) Büyükelçiliklerde

Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı

 

2) Başkonsolosluklarda

Başkonsolos

Büyükelçi

Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı

 

c) Eğitim Ataşe Yardımcısı

 

 

1) Büyükelçiliklerde

Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı

 

2) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi

Başkonsolos

Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı

 

d) Yurt dışında bulunan ülke okulları ve uluslar arası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve Türk Kültür Merkezlerinde görevli okutmanlar

 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan

Eğitim Müşaviri

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi

 

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi

 

3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos

Büyükelçi

 

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Başkonsolos

Büyükelçi

 

e) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Okul/Merkez Müdürü

 

 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan

Eğitim Müşaviri

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi

 

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi

 

3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos

Büyükelçi

 

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen Dışişleri Meslek Memuru

Başkonsolos

Büyükelçi

f) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Müdür Yardımcısı,Öğretmen ve Diğer Personel

 

 

 

 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan

Okul/Merkez Müdürü

Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan

*Okul/Merkez Müdürü

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi

3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan

Okul/Merkez Müdürü

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan

*Okul/Merkez Müdürü

Başkonsolos

Büyükelçi

 

(*) Okul/Merkez Müdürünün T.C. uyruklu olmadığı ve Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı bulunmayan yerlerde görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil amirleri(d) alt birimindeki sicil amirleridir.

________________________________________

(1) (2) (3) 30/06/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle eklenmiştir.

(4) (5) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(6) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 3'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(7) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(8) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(9) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(10) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(11) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(12) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(13) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 7'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(14)16/1/2009 tarihli ve 27112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(15)16/1/2009 tarihli ve 27112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 
 

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER