MÜDÜR DEĞERLENDİRMEDE PUANLAMAYA ESASTAN BİR İPTAL DAHA GELDİ...

Istanbul Ili, Beylikdüzü Cahit Zarifoglu Anadolu Lisesi'nde Müdür olarak görev yapan davacının "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan yönetici degerlendirmesi sonucunda 71 puan verilerek basarısız sayılması ve müdür görev süresinin uzatılmamasına dair islemin; degerlendirmenin objektif yapılmadıgı, puanlamaların degerlendirme yapan kisilerin takdir yetkisini kullanarak subjektif olarak degerlendirildigi, somut bilgi ve belgeye dayanmadıgı, hukuken kabul edilebilir nedenlere dayanmadıgı iddialarıyla iptali istenmiş,mahkeme davacının lehine karar vermiştir.

MÜDÜR DEĞERLENDİRMEDE PUANLAMAYA ESASTAN BİR  İPTAL DAHA GELDİ...
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1829
KARAR NO: 2015/644
 
 
 
 
DAVACI: AYDOGAN BAKIR
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 - Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
DAVALI: ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. NESLIHAN GÖK
Gedıkpasa Mah. Tıyatro Cad. C Blok- Kumkapı Fatih/ISTANBUL
 
DAVANIN ÖZETI: Istanbul Ili, Beylikdüzü Cahit Zarifoglu Anadolu Lisesi'nde Müdür olarak görev
yapan davacının "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince
yapılan yönetici degerlendirmesi sonucunda 71 puan verilerek basarısız sayılması ve müdür görev
süresinin uzatılmamasına dair islemin; degerlendirmenin objektif yapılmadıgı, puanlamaların
degerlendirme yapan kisilerin takdir yetkisini kullanarak subjektif olarak degerlendirildigi, somut bilgi
ve belgeye dayanmadıgı, hukuken kabul edilebilir nedenlere dayanmadıgı iddialarıyla
iptaliistenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETI: 14.03.2014 gün ve 28941 sayıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren
6528 sayılı Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25/8.maddesi ve buna dayalı olarak yürürlüge konulan Milli
Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik
uyarınca davacının durumunun degerlendirildigi ve görev süresinin uzatılması için yeterli puana
ulasamadıgı için Müdürlük görevinin sona erdirildigi, tesis edilen islemde mevzuata aykırılık
bulunmadıgı ileri sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRKMILLETIADINA
 
Karar veren Istanbul 8. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Beylikdüzü Cahit Zarifoglu Anadolu Lisesi'nde Müdür olarak görev yapan
davacının "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan
yönetici degerlendirmesi sonucunda 71 puan verilerek basarısız sayılması ve müdür görev süresinin
uzatılmamasına dair islemin iptali istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1829
KARAR NO: 2015/644
 
 
 
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi
ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer
almıstır.
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmeligin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı
egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları
egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim
kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu
Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan
yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda
sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde,
dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form
üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il
millî egitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi tutulacagı düzenlenmis, bu
degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, Ilçe Milli Egitim Müdürü, Ilçe Milli Egitim
Müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en
az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan
yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile
doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların
basarılı sayılacagı, bu puanın altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden,Beylikdüzü Cahit Zarifoglu Anadolu Lisesinde müdür
olarak görev yapan davacının, Müdürlükgörev süresinin uzatılmasıyla ilgili hakkında düzenlenen
degerlendirme formunda bazı kriterler yönünden puan verilmemek suretiyle 71 puan verilerek görev
süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu incelendiginde, görev süreleri uzatılacak egitim kurumu müdürleri için
degerlendirme formu 7 kısma ayrılmıstır. 1. Kısım Ilçe Milli Egitim Müdürünün degerlendirmesi
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1829
KARAR NO: 2015/644
 
 
 
toplamda 25 puan, 2. Kısım Insan Kaynaklarından Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün
degerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Degerlendirilecek Egitim kurumundan Sorumlu Ilçe Milli
Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesitoplamda 15 puan, 4. Kısım Egitim KurumundakiEn Kıdemli
Ögretmen ile En Az Olan Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 5. kısım
ÖgretmenlerKurulunca Seçilecek Iki Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 6. OkulAile
Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının Degerlendirmesitoplam 10 puan, 7. Kısım Ögrenci Meclisi
BaskanınınDegerlendirmesi toplamda 10 puan olarak belirlenmistir. Ancak formun açıklama kısmının
3. maddesinde en kıdemli ve kıdemi az olan ögretmenlerin degerlendirecegi müdür ile en az 6 ay
çalısmıs olması sartı getirildigi degerlendirme yapan diger kisiler ile ilgili böyle bir sart getirilmedigi,
ve yine açıklama kısmının 7. maddesinde, ögrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte
meclis baskanı degerlendirme yapabilme ehliyetine sahip sahip olmayan ögrencilerin egitim gördügü
egitim kurumu müdürünün degerlendirmesi (B) sütunu üzerinde yer alan puan degerleri üzerinden
yapılacagı belirtilmistir.
K ı s a c a s ı , g ö r e v s ü r e l e r i u z a t ı l a c a k e g i t i m k u r u m u m ü d ü r l e r i n i n
amirleritarafındandegerlendirilmesitoplamda 60 veya 65 puan, egitim kurumuögretmenleri,
ögrencilerive okul aile birligi baskanının, yani çalısma arkadaslarınındegerlendirmesi toplamda35 veya
40 puanolarak belirlenmistir. Degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düsünce yapısı, tavır ve
davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre,
hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanagının, somut bilgi ve belge ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Davacı hakkında düzenlenen degerlendirme formu incelendiginde, davacıya iliskin formun 7
kısma ayrıldıgı 1. Kısım Ilçe Milli Egitim Müdürünün degerlendirmesitoplamda 25 puan oldugu veilçe
milli egitim müdürü tarafından davacıya 13puan verildigi, 2. Kısım Insan Kaynaklarından Sorumlu
Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesitoplamda 20puan oldugu veSube Müdürü
tarafından 10 puan verildigi, 3. Kısım Degerlendirilecek Egitim Kurumundan SorumluIlçe Milli
Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesinin toplamda 15 puan oldugu vesube müdürü tarafından 8
puan verildigi, 4. Kısım Egitim Kurumundaki En Kıdemli Ögretmen ile Kıdemi En Az Olan
Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan oldugu ve 10 puan verildigi, 5. Kısım Ögretmenler
Kurulunca Seçilecek Iki Ögretmenin Degerlendimesi toplamda 10 puan oldugu ve davacıya 10 puan
verildigi, 6. Okul Aile Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının Degerlendirmesitoplam 10 puan
oldugu ve davacıya 10 puan verildigi, 7.Kısım Ögrenci Meclis Baskanı Degerlendirmesi 10 puan
oldugu ve 10 puan verildigi, sonuç olarak davacının toplam 71 puan ile basarısız sayıldıgı
anlasılmaktadır.
Davacı hakkında degerlendirmede bulunan Insan Kaynaklarından Sorumlu Sube Müdürü
Ismetullah Kaymaz'ın 2014/Haziran döneminde atandıgı ve 11.07.2014 tarihli görev dagılımına göre
anılan subede göreve basladıgı ve 4 gün sonra yöneticiler hakkında degerlendirme yaptıgı, davacının
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1829
KARAR NO: 2015/644
 
 
 
görev yaptıgı okulda TÜBITAK destekli çalısma ve "Okullar Hayat Olsun" adlı projenin
yürütülmesine ragmen bu çalısmalara karsılık gelen degerlendirme kriterlerine "Hayır" seklinde aksi
yönde degerlendirmelerde bulunuldugu, yine degerlendirme kriterleri arasında yer alan "çalısanlar
etkili performans göstermediginde fark eder, rehberlik saglar, tedbirleri alır ve gerektiginde ilgili
prosedürü baslatır" kriterinin Ilçe Müdürü tarafından olumsuz sekinde degerlendirilirken, sube müdürü
tarafından olumlu degerlendirildigi, yine benzer sekilde "kurumun fiziki mekanlarının etkin ve
amacına uygun kullanımını saglar" kriterinindegerlendiren yöneticiler tarafından
çeliskilidegerlendirildigi görülmektedir.
Bakılan davada, dava konusu degerlendirme formunda yer alan bazı kriterler yönünden
davacıya puan verilmedigi, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak degerlendirilebilecek ise
de, bazı kriterlerin davacının görevinde yetersizligine ve basarısızlıgına veya verilen görevleri tam
veya zamanında yapmamaya iliskin oldugu dolayısıyla hayır denilerek puan vermemenin, davacı
hakkında tesis edilmis bir yaptırıma (disiplin cezası vs) dayanması gerektigi halde bu konuda davacı
hakkında sorusturma ve disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmedigi, bazıkriterler
hakkında kanaat bildirilmesine karsılık bu degerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin
sunulmadıgı ve bu konularda ilçe milli egitim müdürü, sube müdürleri haricindeki tüm
degerlendirenlerin tam puan verdigi gibi ilçe milli egitim müdürü ile sube müdürlerinin somut sorular
karsısında dahi çeliskili degerlendirmelerde bulundukları, davacının müdürlük görevinde
basarısızlıgına veya yetersizligine iliskin bilgi ve belgeler sunulamamasına karsılık,dava konusu
degerlendirme formunda, bir ay önce göreve baslayan sube müdürleri tarafından davacının
basarısızlıgına ve yetersizligine iliskin degerlendirmeler yapıldıgı, ancak davacının gerek ögretmenlik
mesleginde gerekse müdürlük yaptıgı süre içerisinde birçok takdir, tesekkür ve basarı belgesinin
bulundugu, ne savunmada ne de ara karar cevabında davacının müdürlük görevini ifa ettigi süre
içerisinde görevinde yetersizligine ve basarısızlıgına iliskin hiçbir bilgi ve belge de sunulmadıgı
anlasıldıgından,dava konusu isleme dayanak teskil eden degerlendirme formunun nesnel, somut ölçme
ve degerlendirme kriterlerine dayanmadıgı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız
olması nedeniyle hukuka aykırı oldugu sonucuna varılmıstır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda ayrıntısı gösterilen 239,30- TL
yargılama giderinin ve 750,00- TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa
verilmesine, artan posta avansının hükmün kesinlesmesinden sonra davacı tarafa iadesine, kararın
tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere
17/03/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
 
Baskan
MUHAMMET ALI
ÖZTÜRKLER
37823
Üye
SERKAN MANGAL
107203
Üye
DUYGU SELVER
167836
 
www.kamudan.com / ÖZEL
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER