MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNDE SÖZLÜ SINAVLAR HUKUKA AYKIRIDIR

İDARİ MAHKEMELERİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARI SONRASI ESKİ GÖREV YERLERİNE ATANMAYIP SÖZLÜ SINAVA TABİ TUTULARAK FARKLI OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR HUKUKA AYKIRIDIR.

MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNDE SÖZLÜ SINAVLAR HUKUKA AYKIRIDIR
Üsküdar Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken Amavutköy Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi'ne öğretmen olarak atanan davacının bu işleme karşı açtığı davada,İstanbul 9.1dareMahkemesinin 11.06.2014 tarih ve E:2013/2353, K:2014/1036 sayılı kararıyla atama işleminin iptaline karar verildiği, bu karar üzerine davacının eski görev yerine atanmayıp Eyüp Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesine müdür olarak atandığı, Mahkeme kararının uygulanmadığı iddiasıyla anılan atama işleminin iptali istemiyle açılan davada İSTANBUL 3. İDARE MAHKEMESİ (ESAS NO : 2014/2230;KARAR NO: 2015/1713)iptal kararı vermiştir.
Mahkeme kararında da açıkça ifade edildiği gibi, idare Anayasa ve Yasa Kuralları uyarınca idare, Mahkeme kararlarına uymak ve kararların icaplarına göre işlem tesis etmek veya eylemde bulunmak zorundadır. İdarenin yargı kararlarının hukuksal sonuçlarının etkisiz bırakma amacına yönelik şeklen işlem tesis edemeyeceği Anayasa hükmü gereği olup, Anayasanın 2. maddesinde yer alan “Hukuk Devleti” ilkesinin doğal sonucu olarak idarenin yargı kararlarını '‘aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır. İdari yargıca verilen kararların uygulanıp uygulanmaması konusunda idarenin herhangi bir "takdir yetkisi" bulunmadığı gibi,bu kararların doğruluğunu tartışma yetkisi de  bulunmamaktadır. Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları; varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri  tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırır. İptal kararlarının bu özelliği, dava konusu idari tasarruftan önceki hukuki durumun sağlanması gereğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, iptal kararları; iptal edilmiş olan idari işlemi hukuk aleminde hiç doğmamış hale getirmektedir.
Dolayısıyla, okul müdürü olarak görev yapmakta iken  görev süresi uzatılmayarak öğretmen olarak atananlar  hakkında verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararı üzerine , eski görev yaptığı okul müdürlüğüne müdür olarak atanması gerekirken sözlü sınava tabi tutularak, başka bir okula müdür olarak atanması mahkeme kararını etkisiz bırakma amacını taşımakta olup hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
Bu durumda olan okul müdürlerinin idari mahkemenin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptali yönündeki kararın idarece uygulanmadığı ve haklarında uygulanan idari işlem tarihinden sonra yürürlüğe giren 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre işlem yapılarak, başka bir okula müdür olarak atamasının mahkeme kararını işlevsiz bırakmak olduğu gerekçesiyle, idari mahkemede yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmalıdırlar.07.11.2015

Mehmet AĞIRSOY
Eğitimci
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER