MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE DÖRT YENİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DA İSTANBUL'DAN...

"Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan degerlendirme hakkında,istanbul da açılan davalardan Dört ayrı yürütmeyi durdurma kararı verildi...

MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE DÖRT YENİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DA İSTANBUL'DAN...
1.ci KARAR

T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2084
 
 
 
 
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI): ARZU KURTOGLU
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
KARSI TARAF (DAVALI): ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. EMEL OZAN
Istanbul Il Milli Egitim Müd. C Blok Tiyatro Cad. No:63 Beyazıt Fatih/ISTANBUL
 
 
ISTEMIN ÖZETI:Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan Ortaokulu'nda
Müdürü olarak görev yapan davacının"Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu"geregince yapılan degerlendirme
sonucu (71,25) puan verilerek basarısız sayılmasına ve görev yaptıgı Selahattin Eyyübi
Hamza Saruhan Ortaokulu'nda görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idarenin
21.08.2014 tarihinde açıklanan islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETI: 6528 sayılı Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25/8.maddesi ve buna
dayalı olarak yürürlüge konulan Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik uyarınca davacının durumunun
degerlendirildigi ve görev süresinin uzatılması için yeterli puana ulasamadıgı için Müdürlük
görevinin sona erdirildigi, tesis edilen islemde mevzuata aykırılık bulunmadıgı ileri sürülerek
davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Istanbul 8. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan Ortaokulu'nda
Müdürü olarak görev yapan davacının yapılan degerlendirme sonucu (71,25) puan verilerek
basarısız sayılmasına ve Müdürlükgörevinin uzatılmamasına dair islemin, iptali ve
yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2084
 
 
 
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması,
süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve
esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmeligin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllıgına
görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici
olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla
sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin
görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldügü sekilde
sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek
isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev
yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15. maddesinde,
görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda bulunacagı,
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda sekiz
yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16.
maddesinde, dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları
egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların görev sürelerinin,
Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha
üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi
tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, Ilçe Milli Egitim
Müdürü, Ilçe Milli Egitim Müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki
ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza
Saruhan Ortaokulu'nda Müdür olarak görev yapan davacının, Müdürlükgörev süresinin
uzatılmasıyla ilgili hakkında düzenlenen degerlendirme formunda bazı kriterler yönünden
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2084
 
 
 
puan verilmemek suretiyle 71,25 puan verilerek görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan
davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Degerlendirme Formu incelendiginde, görev süreleri uzatılacak egitim kurumu
müdürleri için degerlendirme formu 7 kısma ayrılmıstır. 1. Kısım Ilçe Milli Egitim
Müdürünün degerlendirmesi toplamda 25 puan, 2. Kısım Insan Kaynaklarından Sorumlu Ilçe
Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Degerlendirilecek
Egitim kurumundan Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesitoplamda 15
puan, 4. Kısım Egitim KurumundakiEn Kıdemli Ögretmen ile En Az Olan Ögretmenin
Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 5. kısım ÖgretmenlerKurulunca Seçilecek Iki Ögretmenin
Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 6. OkulAile Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının
Degerlendirmesitoplam 10 puan, 7. Kısım Ögrenci Meclisi BaskanınınDegerlendirmesi
toplamda 10 puan olarak belirlenmistir. Ancak formun açıklama kısmının 3. maddesinde en
kıdemli ve kıdemi az olan ögretmenlerin degerlendirecegi müdür ile en az 6 ay çalısmıs
olması sartı getirildigi degerlendirme yapan diger kisiler ile ilgili böyle bir sart getirilmedigi,
ve yine açıklama kısmının 7. maddesinde, ögrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla
birlikte meclis baskanı degerlendirme yapabilme ehliyetine sahip sahip olmayan ögrencilerin
egitim gördügü egitim kurumu müdürünün degerlendirmesi (B) sütunu üzerinde yer alan puan
degerleri üzerinden yapılacagı belirtilmistir.
Kısacası, görevsüreleri uzatılacak egitim kurumu müdürlerinin
amirleritarafındandegerlendirilmesitoplamda 60 veya 65 puan, egitim kurumuögretmenleri,
ögrencilerive okul aile birligi baskanının, yani çalısma arkadaslarınındegerlendirmesi
toplamda35 veya 40 puanolarak belirlenmistir. Degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz
eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu
kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi
öngörülmüs olup, bu duruma göre, hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan
verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanagının, somut bilgi ve belge ile
açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Davacı hakkında düzenlenen degerlendirme formu incelendiginde, davacıya iliskin
formun 7 kısma ayrıldıgı 1. Kısım Ilçe Milli Egitim Müdürünün degerlendirmesitoplamda 25
puan oldugu veilçe milli egitim müdürü tarafından davacıya 11 puan verildigi, 2. Kısım Insan
Kaynaklarından Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesitoplamda
20puan oldugu veSube Müdürü tarafından 17 puan verildigi, 3. Kısım Degerlendirilecek
Egitim Kurumundan SorumluIlçe Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesinin
toplamda 15 puan oldugu vesube müdürü tarafından 7 puan verildigi, 4. Kısım Egitim
Kurumundaki En Kıdemli Ögretmen ile Kıdemi En Az Olan Ögretmenin Degerlendirmesi
toplamda 10 puan oldugu ve 6.25 puan verildigi, 5. Kısım Ögretmenler Kurulunca Seçilecek
Iki Ögretmenin Degerlendimesi toplamda 10 puan oldugu ve davacıya 10 puan verildigi, 6.
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2084
 
 
 
Okul Aile Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının Degerlendirmesitoplam 10 puan oldugu
ve davacıya 10 puan verildigi, 7.Kısım Ögrenci Meclis Baskanı Degerlendirmesi 10 puan
oldugu ve 10 puan verildigi, sonuç olarak davacının toplam 71,25 puan ile basarısız sayıldıgı
anlasılmaktadır.
Bakılan davada, dava konusu degerlendirme formunda yer alan bazı kriterler
yönünden davacıya puan verilmedigi, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak
degerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlerin davacının görevinde yetersizligine ve
basarısızlıgına veya verilen görevleri tam veya zamanında yapmamaya iliskin oldugu
dolayısıyla hayır denilerek puan vermemenin, davacı hakkında tesis edilmis bir yaptırıma
(disiplin cezası vs) dayanması gerektigi halde (örnegin, çalısanların aralarındaki baglılıgı
gelistirici ve kurum kültürü olarak sosyal iliskilerin önemsenmesini saglayıcı çalısmalar
yaptıgı, adil bir performans degerlendirme sistemi gerçeklestirdigi, elestiriye açık olması, adil
bir yönetim sergilemesi kriteri gibi) bu konuda davacı hakkında sorusturma ve disiplin cezası
bilgisine dava dosyasında yer verilmedigi, bazıkriterler hakkında kanaat bildirilmesine
karsılık bu degerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin sunulmadıgı, davacının müdürlük
görevinde basarısızlıgına veya yetersizligine iliskin bilgi ve belgeler sunulamamasına
karsılık,dava konusu degerlendirme formunda, davacının basarısızlıgına ve yetersizligine
iliskin degerlendirmeler yapıldıgı, ancak davacının gerek ögretmenlik mesleginde gerekse
müdürlük yaptıgı süre içerisinde aylıkla ödüllendirme, takdir, tesekkür ve basarı belgesinin
bulundugu, yüksek lisansını Istanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü'nde
''Nükleer Enerji Programında'' 25.02.1999'da tamamladıgı, yine aynı üniversitede 2006 yılında
doktora çalısmasını tamamladıgı, davacının müdürlük görevini ifa ettigi süre içerisinde
görevinde yetersizligine ve basarısızlıgına iliskin hiçbir bilgi ve belge de sunulmadıgı
anlasıldıgından, dava konusu isleme dayanak teskil eden degerlendirme formunun nesnel,
somut ölçme ve degerlendirme kriterlerine dayanmadıgı ve bu haliyle objektiflikten uzak,
soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı oldugu sonucuna varılmıstır.
Dava konusu islem nedeniyle davacının görevinin degistigi, bu degisikliklerin silsile
halinde il düzeyinde diger görev belirlemelerini etkileyecegi dikkate alındıgında, dava konusu
islemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasılmıstır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün
içerisinde Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 25/12/2014 tarihinde
oyçokluguyla karar verildi.
 
 
BASKAN VEKILI Üye Üye
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2084
 
 
 
ABDULLAH AYDOGDU
165669
X
TAMER INCI
165670
ARIF ISIK
167986
 
KARSI OY: 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında
idari mahkemelerin, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların
dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi
durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme
baglanmıstır.
Somut olayda yürütmenin durdurulmasını gerektirecek kanuni kosulların
gerçeklesmedigi ve istemin reddi gerektigi görüsü ile aksi yöndeki çogunluk kararına
katılmıyorum.
 
BASKAN VEKILI
ABDULLAH AYDOGDU
165669


2.ci KARAR

T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2138
 
 
 
 
 
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI): HÜSEYIN AKÇAOGLU
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
KARSI TARAF (DAVALI): ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. MERVE DILAN KARA
Istanbul Il Milli Egitim Müdürlügü C Blok Tiyatro Cad. No:63 Kumkapı-Fatih/ISTANBUL
 
ISTEMIN ÖZETI: Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür olarak görev
yapan davacının "Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak
Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan degerlendirme sonucu
(56,78) puan verilerek basarısız sayılmasına ve görev yaptıgı Atatürk Ilkokulu'ndaki görev
süresinin uzatılmamasına dair davalı idare isleminin iptali ve yürütmenin durdurulması
istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETI: Davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.
 
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Istanbul 8. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür olarak görev yapan
davacının "Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak
Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan degerlendirme sonucu
(56,78) puan verilerek basarısız sayılmasına ve görev yaptıgı Atatürk Ilkokulu'ndaki görev
süresinin uzatılmamasına dair davalı idare isleminin iptali ve yürütmenin durdurulması
istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2138
 
 
 
veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan
sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
 
Anılan Kanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla
süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla
dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi
düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların
görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi
tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim
müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki
ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk
Ilkokulu'nda müdür olarak görev yapan davacının Resmi Gazetede yayınlanan "Milli Egitim
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2138
 
 
 
Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına
Dair Kanun" ile Atatürk Ilkokulu'ndaki görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idare
isleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz
eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu
kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi
öngörülmüs olup, bu duruma göre, hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan
verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanagının, somut bilgi ve belge ile
açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Dava konusu islem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri degisecegi, bu
degisikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyecegi dikkate alındıgında, dava
konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasılmıstır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün
içerisinde Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 25/12/2014 tarihinde
oyçokluguyla karar verildi.
 
 
BASKAN VEKILI
ABDULLAH AYDOGDU
165669
X
Üye
DUYGU SELVER
167836
Üye
ARIF ISIK
167986
   
KARSI OY:2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari
mahkemelerin, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların
dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi
durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme
baglanmıstır.
Somut olayda yürütmenin durdurulmasını gerektirecek kanuni kosulların
gerçeklesmedigi ve istemin reddi gerektigi görüsü ile aksi yöndeki çogunluk kararına
katılmıyorum.
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2138
 
 
 
BASKAN VEKILI
ABDULLAH AYDOGDU
1656693.cü KARAR
T.C.
ISTANBUL
9. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2088
 
 
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI): ADEM KARACABEY
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
KARSI TARAFLAR (DAVALI): 1- MILLI EGITIM BAKANLIGI
Ankara./Merkez/ANKARA
2- ISTANBUL VALILIGI ISTANBUL
 
 
ISTEMIN ÖZETI:Istanbul Ili, Bakırköy Ilçesi, Bakırköy Ilkokulu'nda müdür olarak görev
yapan davacının, 14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Egitim
Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik yapılmasına
dairKanunun 25. Maddesiyle 652 sayılı KHK'ye eklenen geçici 10. Maddesinin 8. Fıkrası
uyarınca görev süresinin uzatılmasına iliskin yapılan puan degerlendirmesi neticesinde 70,42
puan verilmesine yönelik islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETI: Dava konusu islemin, Kanun ve Yönetmeligin verdigi yetkiyle kamu
yararı göz önünde bulundurularak hukuka uygun olarak tesis edilmis olup, hukuki mesnetten
yoksun oldugu öne sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmustur.
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Istanbul 9. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü:
Dava, Davacı tarafından, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmeligin ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu geregince yapılan degerlendirme
sonucunda 70,42 puan verilmesine yönelik islemin iptali ve yürütmenin durdurulması
istenilmektedir.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan
sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
 
T.C.
ISTANBUL
9. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2088
 
AnılanKanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla
süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla
dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi
düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların
görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi
tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim
müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki
ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Bakırköy Ilçesi, Bakırköy Ilkokulu'nda
müdür olarak görev yapan davacının, 14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Degisiklik yapılmasına dairKanunun 25. Maddesiyle 652 sayılı KHK'ye
eklenen geçici 10. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca görev süresinin uzatılmasına iliskin yapılan
puan degerlendirmesi neticesinde, hakkında düzenlenen degerlendirme formunda 70,42 puan
verilerek basarısız sayılmasına iliskin isleminiptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı
anlasılmıstır.
Olayda, yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin;
 
T.C.
ISTANBUL
9. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO : 2014/2088
 
olumluluk arz eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden
olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan
verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre, hakkında degerlendirme yapılan yönetici için
puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanagının, somut bilgi ve belge
ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir. Dava konusu islemde, ölçme ve
degerlendirmenin ne sekilde yapıldıgının ortaya konulamadıgı görüldügünden, davacının
degerlendirme puanının 70,42 puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına yönelik dava
konusu islemde hukuka uyarlık görülmemistir.
Dava konusu islem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri degisecegi, bu
degisikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyecegi dikkate alındıgında, dava
konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasılmıstır
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün
içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 31/12/2014
tarihinde oybirligiyle karar verildi.
 
 
Baskan
MUSTAFA CERAN
33803
Üye
MUHAMMET EMIN
ÖZGÖKCE
101571
Üye
HILAL TOPAL
167870
 

4.cü KARAR

İstanbul 4.İdare Mahkemesinin Kararı için;

1.TIKLAYINIZ

2.TIKLAYINIZ


www.kamudan.com / ÖZEL
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kolkoparan
Kolkoparan - 7 yıl Önce

Kedidir o kedidir

SIRADAKİ HABER