MÜDÜRLÜĞE İLK DEFA VE YENİDEN GÖREVLENDİRME SÜRECİ SIK SORULAN SORULAR

Eğitim kurumu müdür görevlendirmelerinin son aşaması olan ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru süreci ise 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla başlamıştır. Konuyla ilgili sık sorulan soru ve cevaplarını derledik...

MÜDÜRLÜĞE İLK DEFA VE YENİDEN GÖREVLENDİRME SÜRECİ SIK SORULAN SORULAR

SORU 1- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirmeye kimler başvuruda bulunabilir?

CEVAP- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuruya müdürlük
görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür
olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde
bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmelikte belirtilen genel ve özel
şartları taşıyanlar, ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda
bulunabilir.

SORU 2- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde üç katı aday nasıl belirlenecek?

CEVAP-Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden
Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilme sonucunda en
yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile
son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar, yönetmelik gereği sözlü sınava alınacaktır.

SORU 3- Görev süresinin uzatılması sürecinde 75’in altında puan alanlardan 2011 yılı
müdürlük seçme sınavından başarılı olanlar bu puanlarını kullanabilecekler mi?


CEVAP-Görev süresinin uzatılması için Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75’in
altında puan alanlardan 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme
sınavında başarılı olup sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar
da, ilk defa ve yeniden müdürlüğe görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir.

SORU 4- Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75’in altında puan alarak görev süresi
uzatılmayanlardan 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında
başarılı olan ancak sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmemiş olanlar başvuru
yapabilecek ise onlar da sözlü sınava alınacak mı?


CEVAP- Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75’in altında puan alanlardan 2011 yılı
Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olup sınav sonucuna
göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirilmek üzere
başvuruda bulunabilir. Ancak bu kapsamda başvuruda bulunanlar da, Yönetmelikte belirtilen
özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın
değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte yönetmelik gereği sözlü sınava alınacaktır.

SORU 5- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde görevlendirmeye esas
puan nasıl belirlenecektir?


CEVAP-Yönetmeliğe göre İlk defa ve yeniden görevlendirileceklere ilişkin değerlendirme
sonrasında sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanların başarı sıralaması Yönetmeliğe ekli
Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları
puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.

SORU 6- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme başvurusunda bulunan 2011 yılı
müdürlük seçme sınavından başarılı olanlar Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden de
değerlendirilecekler mi?


CEVAP-2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna
göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları,
Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan
da dikkate alınarak belirleneceğinden her ne kadar bu durumda olanlar doğrudan sözlü sınava
alınacak olsalar da Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form yine bu durumda olanlar için de
doldurulacaktır.

SORU 7- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde sözlü sınavından 70 ve
üzeri puan alanlar kaç eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir?


CEVAP-Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında
görev almak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim
kurumu tercih etme hakkı verileceğinden, tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına
görevlendirmeyi kabul edenlerin, başvurularında bu durumu ayrıca belirtmeleri
gerekmektedir.

SORU 8- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde yönetici adayları istediği
eğitim kurumlarını tercih edebilecekler mi?


CEVAP-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak
genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesinin (c) bendinde; yönetici olarak görevlendirileceklerin
görevlendirilecekleri eğitim kurumuna, görevlendirilecekleri tarihte alanları itibarıyla
öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmaları gerektiği hüküm altına alındığından
görevlendirme isteyen yöneticilerin bu hükmü dikkate alarak başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.

SORU 9- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecine, ulusal veya uluslar arası
proje yürüten okulu ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli bir
eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan
Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumların yöneticileri başvuruda bulunabilecekler mi?


CEVAP-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde; “ Bu
Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası
kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci
görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını
kapsar.” hükmüne yer verildiğinden, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Atama başlıklı 37’nci maddesinin dokuzuncu
fıkrasında yer alan ulusal veya uluslararası proje yürüten okulu ve kurumlar, Bakan onayı ile
proje okulu olarak seçilen ve belirli bir eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve
kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumların
yöneticileri görevlerinden ayrılmaları kaydıyla, söz konusu Yönetmelik kapsamında yer
almadıklarından bahisle, bir yıl beklemeksizin ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirileceklere ilişkin duyuruya başvuruda bulunabilirler.

SORU 10- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde ilahiyat fakültesi
mezunu yönetici adayları hem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenlerinin hem de
imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin atanabilecekleri eğitim kurumlarında
yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilecekler mi?


CEVAP- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarihli
ve 106677 sayılı yazısıyla, Talim ve Terbiye Kurulu’nun, Öğretmenlik Alanları Atama ve
Ders Okutma Esaslarına dair kararında; ilahiyat fakültesi mezunlarının hem imam hatip lisesi
meslek dersleri alan öğretmenliğine hem de din kültürü ve ahlak bilgisi alan öğretmenliğine
atanabileceklerinin belirtilmesinden hareketle ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru sürecinde ilahiyat fakültesi mezunu yönetici
adayları hem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenlerinin hem de imam hatip lisesi
meslek dersleri öğretmenlerinin atanabilecekleri eğitim kurumlarında yönetici olarak
görevlendirilebilir.

SORU 11- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde öğrencilerinin tamamı
kız olan okulların müdür ihtiyacı karşılanamadığı takdirde bu eğitim kurumlarına erkek
adaylar görevlendirilebilir mi?


CEVAP- Yine Bakanlığın 26.08.2014 tarihli ve 106676 sayılı yazısında yer alan açıklama
çerçevesinde, ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve
başvuru sürecinde de öğrencilerinin tamamı kız olan okulların müdür ihtiyacı
karşılanamadığında erkek adaylar görevlendirilebilir.

SORU 12- Yeni görevlendirilen müdürlerin göreve başladığı tarihten itibaren müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcılıkları boş bulunan eğitim kurumlarına görevlendirme
yapılacak mı?


CEVAP-Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevlendirmeleri Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzunda Aralık
ayında yapılacağı hususu Bakanlığın 21.08.2014 tarihli ve 3476910 sayılı yazısı çerçevesinde müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin, yeni görevlendirilen
müdürlerin göreve başladıkları tarihten itibaren en kısa sürede Yönetmelikte öngörüldüğü
şekilde yapılacağı şeklinde değiştirildiğinden yeni görevlendirilen müdürlerin göreve
başladığı tarihten itibaren müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıkları boş bulunan eğitim
kurumlarına görevlendirmeler yapılacaktır.

SORU 13- Halen eğitim kurumu müdürü olarak görev yapaanlar ve görev süreleri devam eden
müdürler görevlerinden ayrılmaları durumunda ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirme süreci kapsamında yeniden başvuruda bulunabilecekler mi?


CEVAP- Gerek dört yıllık görev süresini doldurmayan eğitim kurumu müdürleri gerekse
müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumunda uzatılması ve
sonrasında ise müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumları dışında
uzatılması süreci çerçevesinde yeniden görevlendirilen eğitim kurumu müdürleri,
görevlerinden ayrılarak ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilecekler kapsamında
müdür olarak görevlendirmek üzere başvuruda bulunmak isteseler dahi Yönetmeliğin
Yöneticilik görevinden ayrılma başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “30
uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden
istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak
görevlendirilemez.” hükmü bu kapsamda bir yıllık süre dolmaksızın başvuruda
bulunamayacaklardır.

SORU 14- Halen eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev
yapanlar ve görev süreleri devam eden müdürler görevlerinden ayrılmaları durumunda ilk
defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme süreci kapsamında yeniden başvuruda
bulunabilecekler mi?


CEVAP-Dört yıllık görev süresini doldurmayan eğitim kurumu müdür başyardımcıları ve
müdür yardımcıları, görevlerinden ayrılarak ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirilecekler kapsamında başvuruda bulunmak isteseler dahi Yönetmeliğin Yöneticilik
görevinden ayrılma başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “30 uncu madddenin
birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden istekleri ile
ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemez.” hükmü
nedeniyle bu kapsamda bir yıllık süre dolmaksızın başvuruda bulunamayacaklardır.

SORU 15- 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür
başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna
göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirme süreci sonrasında müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında
görevlendirilebilirler mi
?

CEVAP-2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı
ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe
görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp
taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında
görevlendirilebilir.

SORU 16- Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilenlerden görev
süresi bitenlerin görev süreleri uzatılabilir mi?


CEVAP-Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık
görev süresini tamamlayanların görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî
eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılabilir.

SORU 17- Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz
yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının bu süreçte
durumları ne olacaktır?


CEVAP- Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz
yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının, aynı eğitim kurumuna aynı unvanla yeniden görevlendirilmeleri mümkün değildir. Ancak
istemeleri ve bu görevlerde de aynı okulda sekiz yılı doldurmamış olmaları halinde müdür
başyardımcılarının müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının ise müdür başyardımcısı olarak
aynı okulda görevlendirilebileceği gibi, başka bir eğitim kurumunda da görevlendirilebilir.

SORU 18- Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı
görevini yürütenlerin bu süreçte durumları ne olacaktır?


CEVAP- Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı
görevini yürütenler istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında durumlarına uygun
başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir.
Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler teklif
gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla
görevlendirilebilir.

SORU 19- Öğretmen kadrolarında görev yapanlar ilk defa veya yeniden müdür olarak
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler mi?


CEVAP- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl ve daha fazla süre ile
görev yapmış olanlar duyurunun son günü itibarıyla Yönetmelikte belirtilen genel ve özel
şartları da taşımaları kaydıyla, ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere
başvuruda bulunabilir.

SORU 20- Öğretmen kadrolarında görev yapanların müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı olarak görevlendirilebilmeleri mümkün müdür?


CEVAP- Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim
kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde
belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, (Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten
en az dört yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar arasından) ilçe ve ildeki istekli olanlar
arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilebilir.


www.kamudan.com
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
MUHTAR
MUHTAR - 9 yıl Önce

VEKALETEN 2 MÜDÜRLÜĞE GÖREVLENDİRİLEN AMA 8 YILLIK HİZMETİ OLMAYAN ÖĞRETMEN MÜDÜRLÜK MÜRACATI YAPABİLİR Mİ ?

SIRADAKİ HABER