Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik taslağı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik taslağı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞIMADDE 1- 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü, sekizinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir. Askerliğini Bakanlığımız kadrolarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç öğretmenlerin aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler, il içi ve iller arası yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.”

“(8) Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liselerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları da öncelikle bilim sanat merkezlerine tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Bu fıkra kapsamındaki öğretmenlerden ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı atanamayanlar, istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanırlar.”

“(12) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden görev sürelerini doldurmaları üzerine yurda dönenlerin görev yerleri, istekleri ve bu Yönetmelikte belirtilen özür durumları dikkate alınarak alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde valiliklerce belirlenir. Bunlardan isteyenler, sıra kapsamında olmamak koşuluyla alanlarında ihtiyaç bulunması durumunda il içinde daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, bunun mümkün olmaması durumunda ise il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan diğer eğitim kurumlarına atanır. Bunlardan yer değiştirme dönemlerinde yurda dönen ya da ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar dönecek olanlar, il içinde ya da il dışına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerin il içi ya da iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri bakımından bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki “1 Temmuz” ibaresi “15 Temmuz” olarak değiştirilmiştir.

“(1) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ağustos ayı içinde yapılacak sıraya bağlı il içi yer değiştirme suretiyle atamalardan sonra ataması yapılamayanların sıraları iptal edilir. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yapılacak yer değişiklikleri hariç olmak üzere özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

“(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, 14 üncü madde kapsamında atananların sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yapılacak yer değişiklikleri hariç olmak üzere özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.”

“(6) Bu Yönetmelikte belirtilen özür durumları bulunmasına rağmen istekleri doğrultusunda ya da herhangi bir nedenden dolayı görev yerleri il içinde veya iller arasında değiştirilen öğretmenler, yer değiştirme suretiyle atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan yeni özür durumları hariç olmak üzere yer değiştirme suretiyle atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra özür durumundan yer değiştirme dönemlerinde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”

“(7) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden istemeleri hâlinde birinin sağlık durumu, öğrenim durumu ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması durumunda her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilir.”

“(8) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup ilan edilen eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, görev yerleri valiliklerce belirlenmek üzere özrünün bulunduğu ilçe/merkez ilçe (il içi yer değiştirmeler hariç) emrine yapılır. İller arası atama yoluyla ilçe/merkez ilçe emrine atanıp göreve başlayan öğretmenlerin il içindeki görev yerlerinin belirlenmesine esas olmak üzere il milli eğitim müdürlükleri öğretmen ihtiyacı duyulan eğitim kurumlarını ilçe/merkez ilçe emrine atanan öğretmenlere duyurur. İlçe/merkez ilçe emrine ataması yapılan öğretmenler, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki açık ilan edilen bu eğitim kurumlarının tamamının tercih eder ve görev yerleri tercih ettikleri eğitim kurumlarından biri olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde bu eğitim kurumlarındaki görevlerine başlar. Görev yeri belirlemeleri atama kararnamelerinin valiliklere intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde tamamlanır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretmenler, kendisi, eşi veya çocuklarının hastalığından dolayı alacakları sağlık kurulu raporunda; “öğretmenin görev yaptığı yerde kalması durumunda hastanın sağlık durumu tehlikeye girecektir.” ibaresinin belirtilmiş olması kaydıyla hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Öğretmenin kendisi için psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin alacağı raporlarda ayrıca hastalığı öğretmenlik yapmasına engel teşkil edip etmeyeceğinin belirtilmiş olması gerekir. Öğretmenin anne veya babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için aldığı sağlık kurulu raporunda “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunması durumunda anne, baba veya kardeşinin ikamet ettiği ve Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu koşulların oluşmadığı durumlarda yer değiştirme başvuruları kabul edilmez.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki onbirinci fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz.”

“(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimine bağlı olarak görev yeri değiştirilen ancak bu eğitimlerini tamamlamayanların aynı özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapan öğretmenlerin ikinci kez aynı ya da farklı alanlarda yapacakları yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

“(4) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında resmi bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

“(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, ocak ve ağustos ayları içinde yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasındaki “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 40 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülen öğretmenlerin görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebilir.”

“(3) Görev yerleri;

a) İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları il’e,

b) İl içinde ilçe dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye;

c) İlçe içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna

aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Görevli oldukları eğitim kurumlarında öğretmen norm kadro sayısının azalması durumunda norm kadro tespit çizelgesinin Bakanlıkça onaylandığı tarih itibarıyla hizmet puanı esasına göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olan öğretmenden başlamak üzere hizmet puanı en az olan öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenir. Bu belirlemeden sonra o eğitim kurumunda görevli öğretmenlerden kimlerin norm kadro içinde olduğu, kimlerin norm kadro fazlası konumunda olduğu en geç 5 iş günü içinde öğretmenlere eğitim kurumu müdürlüğünce duyurulur. Bunların il içinde yer değiştirmelerinde bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken süre şartı aranmaz.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren ekim, aralık ve mart ayı içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Norm kadro fazlası öğretmenler, görev yerleri belirleninceye kadar ders görevlerini 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 20 nci maddesi kapsamında yerine getirirler. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(2) Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde duyurulmak ve il içinde yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamındaki öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçirilenlerde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlama şartı aranmaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Bunların hizmet puanlarının hesaplanmasında da görev yaptıkları sürede görevli oldukları hizmet alanları için öngörülen hizmet puanı esas alınır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir.

EK MADDE-1 (1) Genel lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile bünyesinde birden fazla program uygulanan kurumun bulunduğu kurumlarda, 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alanlar itibarıyla öğretmen norm kadroları belirlendikten sonra kadroları bu eğitim kurumlarında olan öğretmenler, hizmet puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle belirlenen bu norm kadrolarla ilişkilendirilir.

(2) Bu ilişkilendirme işleminden sonra belirlenen norm kadrodan fazla sayıda öğretmen bulunması durumunda bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler istemeleri halinde tercihleri de dikkate alınarak o yerleşim yerindeki ya da il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan öncelikle Anadolu liseleri olmak üzere bunun mümkün olmadığı durumlarda da diğer eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Diğer eğitim kurumlarında alanlarında ihtiyaç bulunmayan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu dönüştürülen eğitim kurumunda üç yıl süreyle norm kadro fazlası olarak bırakılır. Ders dağılımları norm kadro içinde ya da norm kadro fazlası ayrımı yapılmadan ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit bir şekilde yapılır. Üçüncü yılın sonunda norm kadro fazlalığının devam etmesi durumunda norm kadro fazlası öğretmenler hakkında bu yönetmeliğin 41 inci maddesinin 5 inci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Dönüştürülen bu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunması halinde fazlalık giderilinceye kadar bu kurumlara öğretmen fazlalığı bulunan alandan atama yapılmaz. Norm kadro açığı oluşması halinde boşalan bu norm kadrolarla norm kadro fazlası öğretmenler hizmet puanı en fazla olandan başlanmak suretiyle ilişkilendirilir.”

EK MADDE 2- (1) 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılan ya da geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aylıksız izinleri ya da görevlendirmeleri sona erenler, aylıksız izinlerinin ya da görevlendirmelerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra rin hizmet puanı hesabında değerlendirilmesi,in müm15 işgünü içinde öncelikle ihtiyaç bulunması ve sırada atanmak üzere öğretmen bulunmaması kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları ya da geçici olarak görevlendirilmeden önce görev yaptıkları eğitim kurumlarına, bu kurumlarda ihtiyaç bulunmaması durumunda aylıksız izne ayrılmadan ya da görevlendirilmeden önce görev yaptıkları eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki sıra kapsamında olmayan alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması halinde ise il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan ve sıra kapsamında olmayan eğitim kurumlarından birine tercihleri de dikkate alınarak atanırlar. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, alanlarında norm kadro fazlası öğretmenin bulunmadığı bir eğitim kurumuna bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere atanır.

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
adem özcan
adem özcan - 11 yıl Önce

bu yönetmelik ne zaman uygulanacak yüksek puan aldık diye cezalandırılıyoruz.tayin isteyemiyoruz.

ayşe sezer
ayşe sezer - 11 yıl Önce

hakkımızla kadroya geçtik diye cezalandırılıyoruz.yüksek puan aldık ilk atandığımız yer 1. bölge diye il dışı hakkından edildik. bu haksızlıklar bir son bulsun artık

adem özcan
adem özcan - 11 yıl Önce

unutulduk yine yönetmelik ne zaman uygulanacak

zeliha
zeliha - 11 yıl Önce

BİR DE şu 40 yaş sınırı kalksaydı da daha önce ücretli çalışıp da yaşa takılanların umutları kırılmasaydı.zamanında yeterli alım olsaydı zaten yaşa takılmayacaktık.

emrah
emrah - 11 yıl Önce

YAYINLAMAYIN ULAN YAYINLARSANIZ ADAM DEGILSINIZ

SIRADAKİ HABER