OKUL MÜDÜRÜ 2. DEFA KAZANDI

Samsun'da ikinci defa değerlendirmede de düşük puan verilen müdür,açtığı davayı yine kazandı.İşte o karar.

OKUL MÜDÜRÜ 2. DEFA KAZANDI
T.C. SAMSUN 
1. İDARE MAHKEMESİ 
ESAS NO : 2015/233 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YAŞAR TOMOĞLU ADINA EĞİTİM-SEN VEKİLİ: AV. BARIŞ ÇİLİNGİR 
Kale Mah. Sanat Sokağı No:5/7 İlkadım/SAMSUN 
KARŞI TARAF (DAVALI): SAMSUN VALİLİĞİ / SAMSUN VEKİLİ: AV. YUNİS EMRE SEÇKİN Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Birimi Kat:5 İlkadım/SAMSUN 
 
İSTEMİN ÖZETİ: Samsun İli, Terme İlçesi, Yenimahalle İlkokulunda müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi sonlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu" uyarınca yapılan değerlendirme sonucu 69,22 puan verilerek puanının 75'in altında olduğu gerekçesiyle görev süresinin uzatılmamasına karar verilen davacı tarafından, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Samsun 2.İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durduruması yolunda verilen karar üzerine aynı çerçevede yeniden yapılan değerlendirme sonucu 71,69 puan verilerek müdürlük görev süresinin tekrar uzatılmamasına ilişkin işlemin; söz konusu formda milli eğitim müdürlüğü idarecilerine 60 puan verildiği ve tek başına belirleyici kılındığı, bu şekilde yapılan değerlendirmenin adalet ve hakkaniyet ile bağdaşmadığı, Samsun 2.İdare Mahkemesi tarafından hakkında olumsuz herhangi bir bilgi, belge ve soruşturma bulunmayan yöneticiler ile ilgili olarak olumsuz form doldurulmaması gerektiğinin belirtilmesine karşın kararın gereğinin yerine getirilmediği, hakkında değerlendirme yapan yöneticilerin 2014 yılı Temmuz ayında atandığı, 2010 yılında atandağı müdürlük görevi süresinde hakkında düzenlenen teftiş formlarının çok iyi düzeyde olduğu, idare tarafından verilmiş takdir ve teşekkür belgerinin bulunduğu, uygulanması istenilen tüm kural ve mevzuat hükümlerinin okulda uygulandığı, öğrencilerin iyi yetişmesi için gerekli ortamın hazırlanması konusunda azami gayret harcandığı, buna karşın, mahkeme kararını yok sayarak ve hakkın kötüye kullanılması suretiyle hakkında işlem tesis edildiği iddialarıyla iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir. SAVUNMA ÖZETİ: Davalı idare tarafından, Samsun 2.İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine yeniden değerlendirme yapıldığı, bu değerlendirme sonucu da davacının yeterli puan alamadığı, değerlendirme yapan kişilerin olumsuz kanaatlerin yanında olumlu düşüncelerini de forma yansıttığı, davacının okulda doğrudan muhatap olduğu kişilerin değerlendirmeleri gözetildiğinde, idarenin değerlendirmelerinin doğru olduğunun açık olduğu, mevzuata uygun işlem tesis edildiği iddialarıyla davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddinin gerektiği savunulmaktadır. Karar veren Samsun 1. İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması isteminin gereği görüşüldü: Dava, okul müdürü olarak görev yapmakta olan davacının, yapılan yönetici değerlendirmesi sonucunda düşük puan verilerek başarısız sayılması sebebiyle müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada Samsun 2.İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı uyarınca yeniden yapılan değerlendirme sonucu tekrar düşük puan verilerek başarısız sayılması sebebiyle müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur." hükmü yer almıştır. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname'nin 37.maddesinin 8.fıkrasında; "Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." kuralına yer verilmiş, Geçici 10.maddesinin 8.fıkrasında; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev Süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." hükmüne yer verilmiştir. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37.maddesi uyarınca hazırlanan ve 10.06.2014 günlü, 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde; "Müdür olarak görevlendirileceklerin a) Müdür olarak görev yapmış olmak, b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak, ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak, d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak şartlarından en az birini taşımaları gerektiği" belirtilmiş, 15.maddesinde; "Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler elektronik ortamda başvuruda bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir. Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme, müdürlük görev süresinin sona ereceği ders yılının son gününe göre üç ay öncesinden itibaren yapılır. Ek-1'de yer alan Formun değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim kurumunun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.", 16.maddesinde;"Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır." hükmüne yer verilmiş, Yönetmelik ekinde yer alan form ve açıklamalarda; EK1 formundaki değerlendirmenin; müdürlerin görev yaptığı kurumların niteliğine göre formdaki A, B, C, D sütunlarında yer alan sorulara verilecek "Evet" yada "Hayır" cevabı verilerek yapılacağı belirtilmiştir. Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından "evet" yada "hayır" ile doldurularak değerlendirme yapılması, "evet" ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alan puanların toplanması, "hayır" ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir. Dava dosyası ile Samsun 2.İdare Mahkemesinin E:2014/1370 sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden, Samsun ili, Terme ilçesi, Yenimahalle İlkokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37/8. ve Geçici 10/8. maddesi uyarınca görev süresinin sona erdiği, görev süresinin uzatılabilmesi için yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca hakkında düzenlenen Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu uyarınca davacıya 69,22 puan verildiği, davacının değerlendirme formu uyarınca 75 ve üzeri puan alamadığı için görev süresinin uzatılmaması üzerine Samsun 2.İdare Mahkemesinin E:2014/1370 sayılı esasına kayıtlı davanın açıldığı, anılan davada Mahkemenin 19.12.2014 1. günlü kararı ile işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine bu defa kararın uygulanması amacıyla dava konusu işlemin tesis edilerek davacının yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu, daha önce 69,22 puanla değerlendirilen davacının bu defa 71,69 puanla değerlendirilerek 75 puanın altında puan almış olması nedeniyle görev süresinin tekrar uzatılmamasına karar verilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 2577 sayılı Yasanın 10/06/1994 günlü,4001 sayılı Yasanın 13. maddesi ile değişik 28. maddesinin 1. fıkrasında, " Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." hükmüne yer verilmiştir. Anılan Yasa maddesi ile idareye, yargı kararlarını icaplarına uygun olarak ve geciktirmeksizin yerine getirme yükümlülüğü yüklenmiş, maddenin devamı fıkralarında ise yargı kararının yerine getirilmemesi durumunda idareye ve kasıt olması halinde kamu görevlisine yüklenecek sorumluluklar kurala bağlanmıştır. Yargı kararlarının icaplarına uygun şekilde yerine getirilmesinden amaç, yargı kararının gerekçesi ve hüküm fıkrasıyla bir bütün olarak değerlendirilerek gereğinin yerine getirilmesidir. Hukuk Devletinde hukuka saygılı ve bağlı bir idare tarafından, mahkeme kararlarının şeklen uygulanarak hukuken etkili, fiilen etkisiz kılınması amacıyla kendisine tanınan başka yasal olanakların kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Olayda, Samsun 2.İdare Mahkemesinin 19.12.2014 günlü, E:2014/1370 sayılı yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi incelendiğinde, anılan Mahkeme tarafından; " davacı hakkında düzenlenen değerlendirme formunda bir çok hane hakkında olumsuz cevap verilmesine rağmen bu hanelere olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hukuken geçerli somut ve objektif nitelikli hiçbir sebep gösterilmediği, değerlendirme formundaki aynı soruya farklı kişiler tarafından, gerekçe belirtilmeden farklı cevaplar verildiği, değerlendirme formunda birbirinin tamamlayıcısı veya devamı niteliğindeki değişik sorulara da aynı kişi tarafından farklı cevaplar verildiği, davacın müdürlük görevine devam edebilmesinin dayanağını teşkil eden değerlendirme formunun doldurulmasında hassas davranılmadığı, geçmiş sicilleri pek iyi olan davacının müdürlük görevini gereği gibi yerine getirmediği veya görevinde özensiz davrandığı, verimsiz ya da yetersiz olduğu yolunda somut bir gerekçe belirtilmeden değerlendirme formunun düzenlendiği, dolayısıyla davalı idarece olumsuz ve düşük puan takdir edilmesine esas teşkil eden nedenlerin ortaya konulmadığı, davacının müdürlük görevinin, nesnel, somut ve hukuken geçerli bir neden belirtilmeden düzenlenen değerlendirme formu uyarınca uzatılmadığı görülmektedir. Bu durumda, davacının, Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu uyarınca 69,22 puan verilmesine dayanak teşkil eden somut bilgi ve 1. belge sunulamadığı, müdürlük görev süresinin uzatılmamasının dayanağı bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı" gerekçeleriyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği görülmektedir. Anılan mahkeme kararının gerekçesi ve hüküm fıkrası bir bütün olarak değerlendirildiğinde, değerlendirme formunda herhangi bir konunun olumsuz olarak değerlendirilebilmesi için bu durumun hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgelerle somut olarak ortaya konulması gerektiği ve davalı idare tarafından davacının müdürlük görevinde yetersizliği yada başarısızlığı, görevinde özensiz davrandığı, verimsiz ya da yetersiz olduğu somut olarak ortaya konulmadan görev süresinin uzatılmamasının hukuka aykırı bulunduğu, dolayısıyla hukuka bağlı ve saygılı bir idare tarafından hakkında olumsuz herhangi bir bilgi ve belge bulunmayan, görevinde yetersizliği yada başarısızlığı ortaya konulamayan ve hatta teftiş ve sicil raporları çok iyi düzenlenerek görevinde başarılı bir personel olduğu açık olan davacının, herhangi bir yeni değerlendirmeye alınmaksızın doğrudan müdürlük görev süresinin uzatılması gerektiği kuşkusuzdur. Bu durumda, davacı hakkında düzenlenen sicil raporları ile olumsuz kanaat oluşturacak herhangi bir bilgi ve belgenin idarece dosyaya sunulamadığı hususu ile Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından E:2014/1370 sayılı dava dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi birlikte gözetildiğinde, söz konusu karar uyarınca davacının müdürlük görev süresinin doğrudan uzatılması gerekirken, davacı hakkında yürütmesi durdurulan işlemin esasa etkisi olmayacak küçük değişiklikler yapılarak aynı şekilde yeniden tesis edilmek suretiyle davacının müdürlük görev süresinin ikinci kez uzatılmaması şeklinde tesis edilen dava konusu işlemde, yukarıda anılan Anayasal ve yasal ilkeler ile hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, yargı kararının hukuken etkili fiilen etkisiz kılınmak suretiyle uygulanmaması şeklinde tesis edilen dava konusu işlemin, kişilerin hukuk devletine olan inancını örseleyici niteliği nedeniyle hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılmasına olanak bulunmaması yanında, yargı kararının hiç uygulanmaması veya bu şekilde uygulanarak fiilen etkisiz kılınmasının idare ve kasıt olması halinde kamu personeli açısından hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı da şüphesizdir.. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 18/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
Başkan                                                          Üye                                                                  Üye 
ABDURRAHMAN BEŞER        ERGİN ÖZDEMİR                                                HARUN ORMAN 
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER