SENDİKAL EYLEME YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Anayasa Mahkemesinin kararı sonrasında, sendikal eyleme katıldıkları için işe gelmeyen memurlar için yasal düzenleme yapılmalı

SENDİKAL EYLEME YASAL DÜZENLEME YAPILMALI
Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrası şu şekildedir:

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır."

Bu Anayasal düzenleme nedeniyle, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasında "Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez." hükmünde, mesai saatleri içindeki sendikal eyleme katılmak için işverenin izni gerekmesine rağmen, tüm mahkeme kararlarında, bu izin olmaksızın işe gelmeyen memurlara verilen disiplin cezalarının iptaline karar verilmiştir.

Bilindiği üzere son olarak da, Anayasa Mahkemesi, sendikal eyleme katıldığı işe gelmeyen bir öğretmene verilen cezada, sendikal hakka müdahaleden dolayı Anayasa'nın 51. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, idari mahkemeler, Danıştay daireleri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ve Anayasa mahkemesi kararları göstermektedir ki, yasama organı bu konuda bir yasal düzenleme yapmalı ve oluşan boşluğu gidermelidir. Hali hazırda bu yönde bir düzenleme olmadığı için büyük başıboşluk bulunmakta, sendikalar eyleme kararı almakta ve idareler de işe gelinmediği için disiplin cezası vermektedir. Her verilen disiplin cezasına da dava açılmaktadır. Disiplin soruşturmaları ve mahkemelerdeki yargılama süreçleri düşünüldüğünde, bu konuda bir düzenleme yapılarak, 4688 sayılı Kanunda yeni bir müessese getirilmelidir.
Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER