SINAV YÖNERGESİNDE HATA

SINAV YÖNERGESİNDE HATA
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nin “İl Temsilcisi” başlıklı 13 üncü maddesinde
 “MADDE 13- (1) Birden fazla il ve ilçe merkezlerinde yapılan sınavlarda, sınav iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, gerekli hâllerde eğitim müfettişi ya da eğitim müfettiş yardımcılarından, sınav yapılacak her bir okul için 1(bir) kişi valilik onayı ile il temsilcisi olarak görevlendirilebilir. Valiliğin gerekli görmesi hâlinde il temsilcisinin sorumlu olduğu okul sayısı üçe kadar çıkartılabilir. İl temsilcileri, sınav öncesi bölge sınav yürütme komisyonu ile toplanır. Sınav görevi bitiminde hazırlanacak denetim raporu e-posta yoluyla Başkanlığa gönderilir” denilmektedir.
 
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/23 Sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesinde  “Milli Eğitim müdür Yardımcısı, Şube müdürü veya Maarif Müfettişlerinden veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilecektir.”  emri verilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nin Merkezî sistem sınavlarının esasları başlıklı 6 ncı maddesinde  merkezî sistemle yapılacak sınavların esasları belirtilmiş olup bu esaslardan bir tanesi de aşağıdaki şekildedir.
 “6- Soru kitapçıkları, sınavın yapılacağı il ve ilçelerde millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenmiş ve kutuların teslim alınmasından sınav yapılacak binalara gönderilmesine kadar geçen zaman içerisinde 24 saat güvenliği sağlanan özel bölümlerde saklanır. Sınav saatine uygun olarak çıkartılan soru kutuları yol güvenliği sağlanarak sınav merkezlerine dağıtılır. Kutular bina sınav sorumlularına teslim edildikten sonra komisyon nezaretinde açılır ve poşetler açılmadan salon görevlilerine teslim edilir.”
Bu üç hüküm birlikte değerlendirildiğinde sınav evrak kutularının bina sınav sorumlusu olarak nitelendirilen il temsilcisi tarafından teslim alınması gerektiği durumu ortaya çıkmaktadır.
Oysa Yönergenin  bina sınav komisyonunun görevlerinin sayıldığı 11 inci maddesinde, ayrıca kuryelerin görevlerinin sayıldığı 16 ncı maddesinde sınav evrak kutularını teslim alma ve teslim etme işinin bina sınav komisyonunu görevi arasında yer aldığı görülmektedir. Bu maddelerin ilgili bölümü  aşağıda gösterilmiştir.
 Bina sınav komisyonu
MADDE 11-
Bina sınav komisyonu; sınavın yapılacağı okul müdürünün başkanlığında 2(iki) müdür yardımcısı, müdür yardımcısının yeterli olmadığı okullarda ise kıdemli öğretmenlerden olmak üzere en fazla 3(üç) personelden il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulur.
(2) Bina sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
ğ) Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.
ö) Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder.
Kurye
MADDE 16
(2) İl dışı/içi kuryenin görevleri şunlardır:
j) İl içi kuryeler sınav evrakını güvenlik görevlilerinin refakatinde, sınav bir okulda yapılıyor ise belirlenen okula ulaştırır ve tutanakla bina sınav komisyonuna teslim eder. Sınavdan sonra bina sınav komisyonundan tutanakla teslim alır.
İl temsilcisi olarak görevlendirilen bir maarif müfettişi veya yöneticinin sınav evrak kutularını kuryeden teslim alma gibi bir sorumluluğu olamaz. Mevzuattaki bu çelişkili durumun düzeltilmesi için yönergenin 6. maddesinde düzenleme yapılarak  kutuların bina sınav sorumlularına değil bina sınav komisyonuna teslimi şeklinde değişikliğe gidilmelidir. Diğer yandan müfettiş veya yöneticilerden yapılacak il temsilcisi görevlendirmelerine dikkat edilmeli, karışıklığa meydan vermemek için bina sınav sorumlusu değil “il temsilcisi” olarak görevlendirme yapılmalıdır.
Sınavda ikinci bir yanlış uygulama daha yapılmaktadır. İl temsilcilerinin (bina sınav sorumlularının)   kutu içinden çıkan sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına teslim etme veya teslim alma, buna ilişkin tutanak düzenleyerek imza atma gibi bir sorumlulukları olmadığı halde bakanlıkça gönderilen sınav evrakı içinden bina sınav sorumlusu poşet teslim tutanağı çıkmaktadır.  Oysa Yönergenin 11 inci maddesine göre bu işlemlerin  bina sınav komisyonunun görevleri arasında yer aldığı görülmektedir. Komisyonun görevleri;
h) Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.
n) Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini teslim alır.
o) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.
 
İl temsilcisi olarak görevlendirilen bir maarif müfettişi veya yöneticinin gerek sınav evrak kutularını kuryeden teslim alma, gerekse kutu içinden çıkan sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına teslim etme veya teslim alma, buna ilişkin tutanak düzenleyerek imza atma gibi bir sorumlulukları olamaz. Yönerge ve genelde yer alan ifadelerin ve çelişkili hükümlerin, bakanlıkça gönderilen tutaktaki ifadelerin düzeltilmesi gereklidir.
 
Doğan CEYLAN
Maarif Müfettişi
Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER