SON 10 YILIN YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı;2004 yılında bu yana birçok MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliklerin bazı maddeleri yargı tarafından iptal edildi, OKulve kurumlara yönetici ataması inanılmaz uygulamalara sahne oldu. Danıştay tarafından her defasında yürütmesi durdurulan yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici atama işlemlerinin tamamı durdurulduğu gibi yürütmesi durdurulan yönetmeliğe göre yapılan tüm atamalar da iptal edildi

SON 10 YILIN YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ TARİHİ
Bu kapsamda çoğunluğu 2007 yılında olmak üzere 35.000 civarında yöneticinin atamaları iptal edilerek, yerlerine de hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için geçici görevlendirmeler yapıldı. Bu durumdan eğitim öğretim olumsuz etkilendi. Şİmdi ise Kanunla tüm yöneticileirn görevine son verildi, çıkan yeni yönetmelikle görevlendirmeler yapıldı. idari yargıdan yagmur gibi yürütmeyi durdurma kararları gelmeye başladı. En başa geri dönüyoruz 10 yılımız heba oldu, MEB, eğitimle kafa yoracagına koltukla kafa yordu. 
İşte Son 10 Yılın Yönetici Atama Yönetmeliği Tarihi

Yıl 2004, Mülakatta Kazananı Atarım Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik 11.01.2004 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmelikle, eğitim kurumu yöneticiliğinin ilk kademesinde yer alan müdür yardımcılığı atamalarının seçme sınavına göre yapılması, müdür atamalarının ise müdür yardımcıları arasından belli çalışma sürelerine bağlı olarak yönetici değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve mülakat sonucuna göre atanması hükme bağlanmıştı.

Bu yönetmelikle ilgili olarak bazı eğitim sendikaları tarafından Danıştay'a dava açılmış ve Danıştay'ın 27.09.2004 tarihli kararı ile mülakatla birlikte diğer bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yıl 2004, İlk 5 Kişi Arasından İstediğimi Atarım Yönetmeliği.

Yargı kararı da dikkate alınarak mülakatın iptal edildiği fakat İlk 5 kişi arasından istediğini atama yetkisini veren yönetmelik değişikliği 2.12.2004 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Tekrar bazı sendikalarca Danıştay'a dava açılmış, Danıştay'ın 4.7.2005 tarihli kararı ile İlk 5 kişi arasından istediğini atama yetkisini veren yönetmeliğin bu hükmü ve bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yıl 2006, Sözlü Sınavda Kazananı Atarım Olmazsa Takdir Puanı İle Atarım Yönetmeliği.

Yargı kararları, uygulamadan alınan geri bildirimler, hizmetin gerekleri ve eğitim camiasının beklentileri dikkate alınarak yönetmelikte yeni düzenlemeler yapılarak gerek atamaya yönelik, gerekse yer değiştirmeye yönelik esas ve usuller yeniden belirlenmiş, özellikle yargı kararı doğrultusunda eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı sınav ve yazılı sınavdan sonra sözlü sınav uygulaması getiren değişiklik 4.3.2006 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Bu değişikliğe ilişkin olarak da bazı sendikalarca Danıştay'a dava açılmıştır.

Yönetmeliğin sözlü sınavla ilgili maddesi ile birlikte genel şartlar, değerlendirme, atama ve yer değiştirmeye ilişkin bazı maddelerinin yürütülmesi Danıştay'ın 14.8.2006 tarihli kararı ile durdurulmuştur.

Mülakatı ve 5 kişi arasından seçme sistemini iptal eden yargının karşısına bu kez sözlü sınavla gelinmiştir. Takdir puanı ile sözlü sınavı yargı iptal etmiştir.

Yıl 2007, İstediğimi Atarım Yönetmeliği.

Bu gelişmeler üzerine, yeni bir düzenleme olarak MEB Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği hazırlanarak 13.4.2007 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikle özetle; eğitim kurumu yöneticiliklerine gerekli şartları taşıyanlar arasından ilgili makamların teklifi esasına göre atama yapılması öngörülmüştür. Ancak bu yönetmeliğe karşı da bazı sendikalar tarafından dava açılmış olup yönetmeliğin atamaya ilişkin hükümleri başta olmak üzere diğer bazı hükümlerinin yürütülmesi Danıştay'ın 30.4.2007 tarihli kararı ile durdurulmuştur.

Bu yönetmelikle; duyuru olmadan, başvuru olmadan idareye istediğini istediği yere atama yetkisi verilmiştir. Yargı bu yönetmeliği de objektif bulmamış ve iptal etmiştir.

Yıl 2008, Geçici Görevlendiririm Yüksek Puan Veririm Takdirle, Teşekkürle Destekler Öyle Atarım Yönetmeliği.

Son olarak yargı kararları, hizmet gerekleri ve eğitim camiasının beklentileri dikkate alınarak yeniden hazırlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği 24.4.2008 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikle özetle; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile her türdeki Anadolu liselerine yönetici atama yetkisi Bakanlıkta olmasına rağmen yerinden yönetim anlayışıyla bu eğitim kurumlarımızın her kademedeki yöneticilerini atama yetkisi valiliklere devredilmiştir. Ayrıca eğitim kurumu yöneticiliklerine gerekli şartları taşıyanlar arasından yönetici değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu alınacak puan esas alınarak atama yapılması öngörülmüştür. Buna rağmen bu yönetmeliğe karşı da bazı sendikalar tarafından dava açılmış olup Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun bazı bölümlerinin yürütülmesi Danıştay'ın 21.7.2008 tarihli kararı ile durdurulmuştur. Yargı kararı dikkate alınarak Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu yeniden düzenlenerek 15.10.2008 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Yapılan bu değişikliğe karşı yine bazı sendikalar tarafından dava açılmıştır. Danıştay tarafından, yöneticiliklerde vekaleten veya geçici olarak geçirilen sürelere verilen puan değeri fazla bulunarak formun bu bölümünün yürütülmesi Danıştay'ın 28.1.2009 tarihli kararı ile durdurulmuştur.

Burada sadece hangi kıstasa göre yapıldığı belli olmayan (kamuoyunun çok iyi bildiği) geçici görevlendirmeler ile vekaleten görevlendirmelere verilen puanların asil yöneticiliklere verilen puanlara çok yakın olduğu gerekçesiyle sadece bu hükmü iptal etmiştir. Takdir ve teşekkür belgeleri bu dönemde havada uçuşmuştur.

Yıl 2008, Bir An Önce Atayın Ama Durun Atamayın Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği kapsamında boş bulunan yönetici kadroları için 31/10/ 2008 tarih ve 2008/74 nolu genelge yayınlamış ve genelgenin 1.maddesinde;

"1-İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş eğitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, eğitim kurumlarının özellikleri ve eğitim-öğretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama işlemlerini bir an önce gerçekleştireceklerdir.

Bu uygulamada her kademe yöneticilik için ayrı ayrı duyuru yapılabileceği gibi, topluca duyuru yapılabilmesi de mümkün olabilecektir." şeklinde Atamaların bir an önce yapılmasını istemektedir. Durum böyle iken; birçok İl Milli Eğitim Müdürlükleri atamaları bir an önce yapmayın 6 aya varan takvimlere sığdırmışlar. Yaptıkları duyuruları iptal etmişlerdir.

Yıl 2009, Atamaları Durdurdum Yönetmeliği.

Burada da Bu gelişmeler üzerine 15.04.2009 tarihli ve 2009/36 nolu genelge ile yürürlüğü durdurulan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak atamalar durdurulmuştur.

Ayrıca Danıştay tarafından her defasında yürütmesi durdurulan yönetmelikler çerçevesinde yapılan atama işlemlerinin tamamı durdurulduğu gibi yürütmesi durdurulan yönetmeliğe göre yapılan tüm atamalar da iptal edilmiştir. Bu kapsamda çoğunluğu 2007 yılında olmak üzere 35000 civarında yöneticinin atamaları iptal edilerek yerlerine de hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için geçici görevlendirmeler yapılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 2004 yılından bu güne kadar eğitim kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Bu durum ise eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir.

Yıl 2009,76'dan Atarım Çünkü Ben Kralım Yönetmeliği.

657 sayılı kanunun 76 ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde giderayak son bir yıl içerisinde 1000 den fazla müdür ve müdür yardımcısı kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeden duyuru ve başvuru alınmadan dönemin Milli Eğitim Bakanı sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından atamalar yapılmıştır.

Açılan Davalarda bunlar tek tek iptal edilmiştir.

Yıl 2009, Objektif Kriterlere Dayalı İlk Yönetmelik.

35 bin kişiyi mağdur eden Danıştay değildir, Danıştay'da dava açan Sendikalar da değildir. Objektif kriterler ile yargı kararlarını bertaraf eden uygulamalarda ısrar eden idaredir. Geldiğimiz noktada bu yanlıştan dönülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 13 Ağustos 2009 tarihli 27318 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe konulmuştur. Akabinde 15 Ekim 2008 gün ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin eki, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu'nun bazı bölümlerinin iptali için Eğitim Sen'in açtığı dava sonuçlanınca. Bakanlık bu karara uymak zorunda olmadığı halde Nimet Çubukçu'nun hukukçu olması nedeniyle yeni yönetmeliğe açılacak davalar ve atama iptallerini önlemek için yönetmelik değişikliğine gidilmiştir.

29 Ağustos 2009 Cumartesi günkü 27334 sayılı Resmi Gazetede yayınlan yönetmelik değişikliği ile Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Değiştirilmiştir.

Artık Yöneticilik kademelerin hangisinde olursa olsun Vekaleten/Geçici Görevlendirme Olarak Geçen süreler ile Müdür Yetkili Öğretmenlikteki geçen Hizmet Süreleri değerlendirilmeyecektir.

Yönetmelik kamuoyunda büyük oranda beğenilmiştir.

Yıl 2013, Atama Yapılması İmkansız Yönetmelik.

Yönetmelik uygulaması sırasında; Anadolu liseleri ile ilgili maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş, Meslek Liselerine meslekçi müdür atanması, rotasyon sürelerinin, kurucu müdürlük ve müdür yetkiliklere verilen hakların yeniden düzenlenmesi ve ufak tefek ayrıntıların düzeltilmesi beklenirken tam bir hayal kırklığı ile yeni Bakanımız tarafından 28 Şubat 2013 Tarihli ve 28573 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yeni yayınlanan yönetmelikle rektörlük atama modeline geçilmiş ve sözlü sınava yeniden dönülmüştür. Bu yönetmelikle atama yapılabilmesi için öncelikle yönetmelikteki teknik hataların giderilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise her kurumun tek tek duyuruya çıkarılması ve atama yapıldıktan sonra diğer kurumlar için tek tek duyuruya çıkılarak atamaların yapılması gerekmekte veya tercih sayısının teke düşürülmesi gerekmektedir.

Fakat "Danıştay, kameralı kayıt olmadığı için, sözlü sınavda başarısız sayılma işlemini iptal etti". haberimizde yer verdiğimiz için sözlü sınavda kayıt yapılması zorunluluğu yönetmeliğe konulmadığı için atama yapılsa bile atamalar sözlü sınava itiraz eden adaylar tarafından açılacak davalarda iptal edilecektir.

Yıl 2013, Hiç Kullanılmayan Yönetmelik.

Milli Eğitim Bakanlığına iki defa format atılması neticesinde sürekli olarak yönetmelik değişiklikleri meydana gelmiş en sonunda ise 04 Ağustos 2013 Tarihli ve 28728 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış fakat hiç kullanılmamıştır.

Yıl 2014, Hepiniz Görevden Aldım Kanunu.

14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10 Madde'nin 8. fıkrasında yer alan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." hükümleri,

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK'nın 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasında "Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." hükümlerinde;

Yıl 2014, Objektif Görünüyorum Ama İstediğimi Görevlendiriyorum Yönetmeliği.

Yer verilen değişiklikler ile birlikte Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilecektir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ise 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ilgi yönetmelik ekindeki Ek-1'de yer alan" Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirilmiştir. Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görev süreleri uzatılmıştır. Ancak; 100 üzerinden 75 puandan düşük alan kişilerin görev süreleri uzatılmamıştır.

Okul müdürlerinin görev sürelerin uzatılması için kurulun komisyonlarda görev alan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Şube Müdürlerinin tamamına yakını yeni atanmış değerlendirecekleri okul müdürlerinin hiç birisini tanınamamaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Kayseri'den ilk iptal kararı geldi. Kararı veren Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyasının tekemmül etmiş olması nedeniyle yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin esasına geçilerek;

"Davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmasına karşılık bu değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu sonucuna varıldığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Bu Durumda MEB, Kaybettiği Davalardan Ders Çıkarmalı Mevzuatları Bu Hukuki Görüşlere Göre Düzenlemelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaları hakkında açılan davalar sonucunda yargı kararlarının gereğini yerine getiren Bakanlık; yargı kararının gerekçelerini, yeni hazırladığı mevzuat düzenlemelerinde dikkate almıyor. Bu gerekçelerin dikkate alınması daha az davalar açılmasına neden olacak. Dolayısıyla yargı kararları sonucunda oluşan bilgi birikimi neticesinde sorunsuz bir mevzuat düzenlenmesi oluşacaktır.

Fakat Yargı kararının gerekçeleri dikkate alınmadan yapılan yeni düzenlemelere açılan davalar sonucunda da sürekli tekrarlayan bir atama iptalleri yaşanmakta. Bu durumdan; atamaları iptal edilen personel ve eğitim öğretim olumsuz etkilenmektedir.

Bu uygulama bariz bir biçimde yönetici atama yönetmeliklerinde göze çarpıyor. Bunun sonucunda açılan davalarla iptal edilen yönetmelikler ve atamalar eğitim öğretimi olumsuz etkiliyor. Kamu zarara uğratılıyor. Bunu bizzat MEB kendi eliyle yapıyor. MEB, eğitimle kafa yoracagına koltukla kafa yoruyor...

Ahmet KANDEMİR
Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER