SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK YENİ BİR KURUM KURULDU

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6586 sayılı “Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı yeni bir kurum kuruldu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK YENİ BİR KURUM KURULDU
 
 
Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan “Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı”nda, yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel ile geçici görevlendirilecek kamu personeli görev yapacak.
 
Kurumun personeli
 
“Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Çalışılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçmeyecek.
 
Sözleşmeli personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılacak.
 
Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarın yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilecek. (2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre, %15 Gelir Vergisi diliminde 1 inci dereceli bekar bir Milli Savunma Uzmanı için aylık net 4.995 TL ücret ödenebilecektir.)
 
Çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih halleri ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.
 
Diğer kurumlardan personel görevlendirilebilecek
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilebilecek. Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılacak.
 
Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığında ihtiyaç duyulduğunda, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve üniversite öğretim elemanlarının geçici olarak bu Kurumda görevlendirilmesi mümkün olabilecek.
 
Bu şekilde görevlendirilecek olan personel; kurumlarında aylıklı izinli sayılacak, bu süre içinde memuriyete ilişkin özlük hakları devam edecek, bu süreler terfi ve emekliliklerinde değerlendirilecek, geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenecek.
 
Kanunun ilgili hükümleri
 
6546 sayılı MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kuruluş
 
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Bakana bağlı olarak Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı kurulmuştur.
 
Sözleşmeli personel çalıştırma
 
MADDE 6 – (1) Merkezde; bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.
 
(2) Merkezde çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih hâlleri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
 
Görevlendirme
 
MADDE 7 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Merkezde görevlendirilebilir. Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, kurumlarında aylıklı izinli sayılır. İzinde oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bunların geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenir.
Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER