YARGI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE DUR DEDİ....

YARGI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE DUR DEDİ....
 
      DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, İstanbul Valiliği Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün 02.04.2015 tarih ve 3539530 sayılı görevlendirme onayıyla İstanbul Üsküdar
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden alınarak 6 ay süre ile
5442 sayılı Kanunun 8/c maddesi uyarınca müdür vekili olarak İstanbul-Kadırga Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğün'de görevlendirilmesine ilişkin olarak tesis edilen işlemin;
İstanbul 3 İdare Mahkemesinin 2015/2230 esas sayılı yargılama dosyasından verilen
yürütmenin durdurulması kararı ile Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğü görevine henüz iade edildiği, kurum içi geçici süreli görevlendirme
düzenlemesinin yürürlükten kaldırıldığı, idari boşluğun izalesi gerekçesinin genel hayat
tecrübeleriyle bağdaşmadığı nedenleriyle hukuka ve mevzuata aykırı olduğu öne sürülerek
iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve
Yer Değiştinne Yönetmeliği ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/c maddesi uyarınca tesis
edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığından bahisle davanın reddi
gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 02.04.2015
tarih ve 3539530 sayılı görevlendirme onayıyla İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden alınarak 6 ay süre ile 5442 sayılı Kanunun 8/c
maddesi uyarınca müdür vekili olarak İstanbul-Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdiirlüğün'de görevlendirilmesine ilişkin olarak tesis edilen işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 125.maddesinde, “İdarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmü 138. maddesinde de, “...Yasama ve yürütme
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme
kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez...”
hükmü yer almaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinde ise; Danıştay, Bölge
İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına
ilişkin kararlarının, icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde
___________________________________________ ________ 
 
bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak
otuz günü geçemeyeceği öngörülmüştür.
İdarenin yargı kararlarım maksadına uygun biçimde uygulaması zorunluluğu,
toplumda korunması gereken hukuk düzenince kişilere sağlanan hukuk güvenliği ve Devlet
işlemlerindeki istikrarın sonucudur. Her türlü işlem ve eylemi yargı denetimine tabi olan
idarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde
bulunmak zorunda olması aynı zamanda Anayasamızın 2. maddesinde kabul edilmiş bulunan
“hukuk devleti” ilkesinin de bir gereğidir. Anayasanın 2. maddesinde yer alan bu ilke
karşısında idarenin mahkeme kararlarını “aynen ve gecikmeksizin” uygulaması anayasal bir
zarurettir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/c maddesinde bu maddede yazılı bütün
memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvillerinin mensup olduğu idare şube
başkanlarınm inhası üzerine Valiler tarafından icra edileceği ve bu durumun, mensup
oldukları Bakanlıklara veya Genel Müdürlüklere sebepleriyle birlikte bildirileceği hükme
bağlanmıştır.
Aktarılan yasa hükmü ile Valilere, gerektiğinde il içinde görevli tüm memurların
görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda takdir yetkisi verilmiş olup, bu yetkinin
kullanılabilmesi için de anılan yasa hükmünde yer verilen “Lüzum” unsurunun idarece somut
ve hukuken geçerli bir şekilde ortaya konulması zorunludur. Aksi durumun, işlemin sebep
unsuru yönünden hukuka aykırı olmasına neden olacağı ise kuşkusuzdur.
Dava dosyasının incelenmesinden, Üsküdar Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken Amavutköy Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim
Merkezi'ne öğretmen olarak atanan davacının mezkur işleme karşı açtığı davada İstanbul
9.İdare Mahkemesi'nin 11.06.2014 tarih ve E:2013/2353, K:2014/1036 sayılı kararıyla atama
işlemin iptaline karar verildiği, anılan karar üzerine davacının eski görev yerine atanmayıp
28/08/2014 tarih ve 3601253 sayılı işlemi ile Eyüp Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu
Lisesine müdür olarak atandığı, davacı tarafından, Mahkeme kararının uygulanmadığı
iddiasıyla anılan atama işleminin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 3. İdare
Mahkemesi'nce 02.02.2015 tarih ve E:2014/2230 sayılı karar ile atama işleminin
yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, bunun üzerine Mahkeme kararı doğrultusunda
davacının Üsküdar Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine müdür olarak 17.03.2015
tarihinde görevine başlatıldığı, akabinde İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
02.04.2015 tarih ve 3539530 sayılı görevlendirme onayıyla İstanbul - Üsküdar Haydarpaşa
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden alınarak 6 ay geçici süre ile 5442
sayılı Kanunun 8/c maddesi gereğince müdür vekili olarak İstanbul-Kadırga Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğün'de görevlendirildiği, davacı tarafından anılan işlemin
iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıya aktarılan Anayasa ve Yasa uyarınca idare, Mahkeme kararlarına uymak ve
kararların icaplarına göre işlem tesis etmek veya eylemde bulunmak zorundadır. İdarenin
yargı kararlarının hukuksal sonuçlarının etkisiz bırakma amacına yönelik şeklen işlem tesis
edemeyeceği Anayasa hükmü gereği olup, Anayasanın 2. maddesinde yer alan “Hukuk
Devleti” ilkesinin doğal sonucu olarak idarenin yargı kararlarım “aynen" ve "gecikmeksizin"
uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır. İdari yargı yerlerince verilen kararların
uygulanıp uygulanmaması konusunda idarenin herhangi bir "takdir yetkisi"ne sahip olmadığı,
_____________________________________________2______
 
bu kararların doğruluğunu tartışma yetkisinin bulunmadığı, idarelerin bu alandaki
yetkilerinin, "bağlı yetki" niteliğinde olduğu ve yargı kararının uygulanmasını etkisiz
bırakma amacına yönelik tesis edilen işlemlerinde bu kapsamda olduğu açıktır.
Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları; varlıklarını
hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri
tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırır. İptal kararlarının bu özelliği, dava konusu
idari tasarruftan önceki hukuki durumun sağlanması gereğinden kaynaklanmaktadır. Bir
başka ifadeyle, iptal kararları; iptal edilmiş olan idari işlemi hukuk aleminde hiç doğmamış
hale getirmektedir.
Bu durumda, davacının görevine iadesi yönünde iki ayrı yargı kararı olmasına
rağmen, Mahkeme kararının uygulanmasından kısa bir süre sonra, davalı idarece davacının,
5442 sayılı Kanunun 8/c maddesi gereğince 6 ay geçici süre ile müdür vekili olarak
Îstanbul-Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğün'de görevlendirilmesinin
Mahkeme kararının uygulanmasını etkisiz bırakma amacını taşıdığı, dolayısıyla tesis edilen
dava konusu geçici görevlendirme işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı
sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 167,00-
TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının
kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren
30 gün içerisinde İstanbul Bölge îdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde itiraz yolu açık
olmak üzere 28/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye
AHMET ERKAL EJDER GÖRCEGİZ ALPER ERGÜDER
KOCADAĞ 165717 119397
33829

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma H arcı: 27,70 TL
Karar Harcı : 27,70 TL
Y.D. Harcı : 45,60 TL
Posta Gideri : 66,00 TL
TOPLAM 167,00 TL
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER