YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ MAHKEMEYE TAKILDI

Yönetici Atama Yönetmeliği Davasına Yargıdan Kısmi Yürütmeyi Durdurma Kararı

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ MAHKEMEYE TAKILDI
Yönetici Atama Yönetmeliği Davasına Yargıdan Kısmi Yürütmeyi Durdurma Kararı
 
Türk Eğitim-Sen olarak 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4/a maddesinde ve 4/ı maddesinde “müdür başyardımcısı” tanımına yer verilmemesi işleminin, Sınava Başvuru ve Atama Şartları Başlıklı 5/e maddesinin, Komisyonlar ve Görevleri başlıklı 7/5. Maddesinde “sendika temsilcilerine” yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı 8/1. Madde de yer alan “sözlü sınav” ibaresi, 8/3, 8/4, 8/6 maddelerinin, Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/4. Maddesinin, Yöneticiliğe Atanma başlıklı 12/6. Maddesinin, Kurucu Müdür başlıklı 13. Maddesinde “duyuru” şartının yer almaması yönünde eksik düzenlemenin, Merkez Teşkilatına Bağlı Eğitim Kurumları başlıklı 15. Maddesinde “yazılı sınav” ibaresinin bulunmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Hizmet Süresinin Başlangıcı başlıklı 17/1. Maddesinin, İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 18. Maddesinde “illerarası yer değiştirme” hakkına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 19. Maddesinin, Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 21/1. Maddesinin,21/3. Maddesinin, Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi başlıklı 23-1/c maddesinin , 23/1-d maddesinde yer alan “inceleme” ibaresinin ve “5 inci madde de öngörülen şartları kaybedenler” ibaresinin, 23/2 maddesinde yer alan “önerilecek” ibaresinin, Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanların yeniden yöneticilik görevine atanmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi işleminin, Ek-1 Değerlendirme formunda kurucu müdürlük için verilen puanın, 04.08.2013 tarihli yönetmelik yayınlanmadan önceki yönetmelik hükümleri uyarınca yönetici olarak atanmış bulunan, sınav kazanarak atanma bekleyen kişilerin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
 Danıştay 2. Dairesinin 2013/7839E sayılı dosyası ile görüşülmekte davada Yönetmeliğin 5.maddesinin1. fıkrasının (e ) bendinde yer alan “….veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak” hükmü ve yine yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında kendi istekleriyle yönetim görevinden ayrılanların yeniden atanma hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Anılan kararda Yönetmeliğin 5.maddesinin1. fıkrasının (e ) bendinde yer alan “….veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak” hükmünün yürütmesinin durdurulmasında gerekçe olarak “…657 sayılı Kanun’un 132.maddesinde belirli görevler için öngörülmüş olan bir “atama koşulu” nun, alt düzeydeki bir hukuksal norm uyarınca bu Yönetmelik kapsamında olan eğitim kurumlarına yönetici olarak atanmak isteyenler açısından da geçerli hale getirilmesi, üst düzeydeki hukuk normunda yer almayan bir konun alt düzeydeki bir hukuksal norm ile genişletilmesi anlamı taşıdığından, uyuşmazlık konusu düzenlemede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.” Denilmiştir.
Yine anılan kararda yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında kendi istekleriyle yönetim görevinden ayrılanların yeniden atanma hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasında gerekçe olarak “…..kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda sınavda başarılı olma, hizmet süreleri, performans ve yeterlilikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda elde ettikleri söz konusu yöneticilik niteliğini salt kendi istekleri ile eğitim kurumu yöneticilinden ayrılmaları nedeniyle kaybetmeleri sonucunu doğuran ve bu niteliğini kaybetmeyen yöneticiler bakımından yeniden yöneticiliğe başvurma hakkı tanımayan dava konusu eksik düzenleme hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
Danıştay 2.Dairesince reddedilen yürütmeyi durdurma taleplerimiz ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraza konu edilecektir. 
İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız  
Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER