YSK'dan oy yüzdelerinin hesaplanmasına dair genelge

YSK'dan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak 136 sayılı “İlçe ve il Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri”ni gösterir Genelge...

YSK'dan oy yüzdelerinin hesaplanmasına dair genelge

136 SAYILI GENELGE

“İlçe ve il Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeler”

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; yurt düzeyinde seçim sonuçlarının birleştirilmesi, Ankara İl Seçim Kurulunca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan gelen yurt dışı ve gümrük kapısı sandık sonuçlarının birleştirilmesi, ilân edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi; siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Tanımlar MADDE 2-

 1. Yurt içi oylar: Yurt içinde kurulan sandıklarda kullanılan geçerli oylar toplamını,
 2. Yurt dışı oylar: Yurt dışında ve gümrük kapılarında kurulan sandıklarda kullanılan geçerli oylar toplamını,
 3. Yurt düzeyi oy toplamı: Yurt içi ve yurt dışı geçerli oyların toplamını ifade eder.

İlçe seçim kurullarında birleştirme, ittifakın ortak oylarının dağıtımı

MADDE 3- İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partiler ile bağımsız adayların her birinin aldıkları oy sayısını ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak oylarından gelen payı tespit ederek Örnek: 90 sayılı tutanağa geçirir.(2839/31)

Bu tutanağa;

 1. İl adı,
 2. İlçe seçim kurulu adı ve varsa numarası,
 3. Seçimin türü ve çevresi,
 4. Tutanak sayfa numarası,
 5. Teselsül sırasına göre sandık kurulu numarası,
 6. Sandığın bulunduğu seçim bölgesinin adı,
 7. Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı,
 8. Oy kullanan seçmenlerin sayısı,
 9. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 10. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,
 11. Geçerli oy pusulalarının toplamı,
 12. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,
 13. Birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre siyasi partilerin adları ile her birinin aldığı oy sayısı,
 14. Bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıraya göre ad ve soyadları ile her birinin aldığı oy sayısı,
 15. İttifakların her birinin aldığı ortak oy sayısı,
 16. İttifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı,

rakam ve yazı ile yazılır (298/108, 2839/32).

Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o ilçede tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilir. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilir (2839/29).

İttifakların ortak oyları ilçe birleştirme tutanağında (Örnek: 90) kendilerine ayrılan sütunda gösterilir. Her ittifakın ilçede aldığı ortak oy toplamı, ittifakta yer alan partilere aşağıdaki usulle dağıtılır (2839/29) ve dağıtım sonucu ilçe birleştirme tutanağının sonunda partilerin toplam oyu olarak gösterilir.

 1. İttifak içerisindeki siyasi partilerin tek başına aldıkları oylar toplanarak o ittifakta yer alan partilerin tümünün toplam oyu bulunur.
 2. İttifakta yer alan her partinin kendi oyu bu toplama bölünerek partinin ittifak içerisindeki katsayısı bulunur.
 3. İttifakın ortak oyu, ikinci adımda bulunan katsayı ile çarpılarak partilere dağıtılır. Bu işlemde her parti için bulunan oy sayısının tam kısmı dikkate alınır.
 4. Bu şekilde oylar dağıtıldıktan sonra dağıtılmayan artık oy kalması durumunda; üçüncü adımda her parti için bulunan oy sayısının küsuratı büyükten küçüğe sıralanır ve küsuratı büyük olan partiden başlamak üzere artık oyun tamamı dağıtılana kadar parti oyları sırayla birer artırılır.

ÖRNEK: 1

İttifak-1 içerisinde yer alan siyasi partilerin A, C ve E partileri olduğunu varsayalım.

Parti Adı

Aldığı Geçerli Oy

İttifakın Ortak Oyu

A Partisi

100

18

C Partisi

30

E Partisi

20

TOPLAM

150

A Partisi C Partisi E Partisi

100 x 18= 12 30_x 18= 3,6 20_x 18= 2,4

150 150 150

A partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 12 C partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 3,6 E partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 2,4

Ondalık sayı sıralaması:

A

y Artık (1) oy “C” partisine verilir.

C partisi: 0,6 E Partisi: 0,4 A Partisi: 0

Böylece, A partisinin geçerli oyu 112, C partisinin geçerli oyu 34 ve E Partisinin geçerli oyu 22 olacaktır.

ÖRNEK: 2

Parti Adı

Aldığı Geçerli Oy

İttifakın Ortak Oyu

A Partisi

100

19

C Partisi

30

E Partisi

20

TOPLAM

150

A Partisi C Partisi E Partisi

100 x 19= 12,66 30_x 19= 3,8 20_x 19= 2,53

150 150 150

A partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 12,66 C partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 3,8 E partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 2,53

Ondalık sayı sıralaması: C partisi: 0,8 ^

Artık (2) oydan bir tanesi “C” bir tanesi “A” partisine verilir.

A Partisi: 0,66 E Partisi: 0,53 

Böylece, A partisinin geçerli oyu 113, C partisinin geçerli oyu 34 ve E Partisinin geçerli oyu 22 olacaktır.

Il seçim kurullarında birleştirme

MADDE 4- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından aldıkları (Örnek: 90 ve Örnek: 91) sayılı tutanakları, aşağıdaki bilgileri kapsayan (Örnek: 92) sayılı tutanağa ilçe itibariyle yansıtmak suretiyle birleştirir (Birden fazla seçim çevresini içeren illerde her seçim çevresine ait birleştirme tutanakları, o seçim çevresine dâhil ilçelerle yapılır.).

Bu tutanağa;

 1. Seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı,
 2. Oy kullanan seçmenlerin sayısı,
 3. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 4. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,
 5. Geçerli oy pusulalarının toplamı,
 6. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,
 7. Birleşik oy pusulalarındaki sıraya göre siyasi partilerin adları,
 8. Siyasi partilerin her birinin aldığı geçerli oy sayısı,

 1. Bağımsız adayların adları ve her birinin aldığı geçerli oy sayısı,
 1. İttifakların adları ve her birinin aldığı geçerli oy sayısı rakam ve yazı ile yazılır (298/108-12, 2839/32).

Il seçim kurullarının birleştirme tutanağının ilânı

MADDE 5- İl seçim kurullarınca, bu Genelge’nin 4. maddesi hükmü gereğince düzenlenen birleştirme tutanağı (Örnek: 92) SEÇSİS’ten alınır ve hazır bulunanlara ilân edilir; bir örneği de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılır (298/109).

Sonuçların Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 6- Birleştirme tutanakları il seçim kurullarınca düzenlendikten sonra, SEÇSİS üzerinden taranarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir.

SEÇSİS’ten alınarak düzenlenecek tutanak özetinde;

 1. İl adı,
 2. Seçim çevresi,
 3. Seçim çevresindeki sandık kurullarının toplam sayısı,
 4. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı,
 5. Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı,
 6. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı,
 7. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı,
 8. Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı,
 9. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı,
 10. Siyasi partilerin her birinin aldığı geçerli oy sayısı,
 11. Bağımsız adayların her birinin adı ve soyadı, aldığı geçerli oy sayısı

bilgilerine yer verilir.

Tutanak özeti il seçim kurulu kapısında bir hafta süreyle asılarak ilân edilir (Örnek: 92/A) (2839/33-2).

Yurt dışı ve gümrük kapılarından gelen sonuçların birleştirilmesi MADDE 7-

A. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca;

 1. Geçici gümrük kapısı seçim kurullarından gelen (Örnek: 145/H-1_Kurul ve Örnek: 145/H-1_Kurullar) bilgiler SEÇSİS’te birleştirilerek;

Geçici Gümrük Kapıları Birleştirme Tutanağına (Örnek: 201/A);

 1. Gümrük kapısı adı,
 2. Gümrük kapısı sandık seçmen listesine yazılan ve oyunu kullanan seçmenlerin sayısı,
 3. Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı,
 4. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 5. İtiraz üzerine geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,
 6. Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,
 7. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,
 8. Seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı,
 9. İttifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oy sayısı işlendikten sonra taranarak SEÇSİS’e kaydedilir.
 1. Yurt dışı sandıklarından gelen sonuçların temsilcilikler ve temsilciliklerin ülkeler bazında birleştirilmesinden sonra elde edilen Ülke (Temsilcilikler) Birleştirme tutanağı (Örnek: 515) SEÇSİS’te birleştirilerek;

Örnek: 516 sayılı Ülkeler Birleştirme Tutanağına;

 1. Ülke adı,
 2. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,
 3. Oy kullanan seçmenlerin sayısı,
 4. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 5. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,
 6. Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,
 7. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,
 8. Seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı,
 9. İttifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oy sayısı işlendikten sonra taranarak SEÇSİS’e kaydedilir.

Yukarıdaki her iki tutanak, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve en az iki üyesi tarafından en kısa sürede Ankara İl Seçim Kuruluna götürülür ve teslim edilir (298/94/C).

B. Ankara İl Seçim Kurulunca;

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan gelen Gümrük Kapıları Birleştirme Tutanağı (Örnek: 201/A) ile Ülkeler Birleştirme Tutanağındaki (Örnek: 516) bilgiler birleştirilerek;

Ülkeler ve Gümrük Kapıları Birleştirme Tutanağına (Örnek: 517);

 1. Sandık seçmen listesine yazılan seçmenlerin sayısı,
 2. Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı,
 3. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,
 4. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,
 5. Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,
 6. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,
 7. Seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı,
 8. İttifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oy sayısı

işlenir.

İttifakların yurt dışı ve gümrüklerde aldıkları toplam geçerli ortak oyların ittifakı oluşturan siyasi partilere dağıtımı Ankara İl Seçim Kurulunca ve bu Genelgenin 3. Maddesindeki esaslara göre yapılır ve SEÇSİS üzerinden taranarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir (298/94/B ve 94/C).

Genel barajın hesaplanması, barajı aşan partilerin belirlenmesi, ilânı, il seçim kurullarının sonuçları SEÇSİS’ten alması

MADDE 8- Yüksek Seçim Kurulunca; SEÇSİS’te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunur (Örnek: 201, 298/94/B-8; 2839/33); tespit edilen geçerli oy toplamına göre, siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanır; %10’luk genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenir ve ilân edilir.

Yüksek Seçim Kurulunca; yurt düzeyinde geçerli oyların %10’unu tek başına veya ittifak yoluyla geçen siyasi partilerin, il seçim kurullarından gelen oy miktarlarına ilgili siyasi partinin yurt dışı ve gümrük kapılarında aldığı toplam oydan her il seçim çevresine isabet eden oy miktarı ilave edilir. İl seçim kurullarınca; SEÇSİS’ten “İl Seçim Çevresi Seçim Sonuçları” alınır (298/94/B).

ÖRNEK: 3

İllerden gelen toplam geçerli oy sayısının 40.000.000; yurt dışı ve gümrük kapılarından gelen geçerli oy sayısının da 1.000.000 olduğunu varsayalım. Buna göre yurt düzeyi geçerli toplam oy sayısı 41.000.000’dur. Partilerin (yurt dışı ve gümrük kapıları dâhil) ve bağımsızların aldığı toplam oy sayısı ve genel oy toplamına oranı aşağıdaki gibi olacaktır.

İttifak-1: D, E ve F partileri, İttifak-2: H ve I partileridir.

Partiler ve Bağımsızlar

Aldığı Oy

Yurt Düzeyi Toplam Oy

Oran (%)

A Partisi

14.500.000

41.000.000

35,37

B Partisi

1.100.000

41.000.000

2,68

C Partisi

180.000

41.000.000

0,44

D Partisi

820.000

41.000.000

2,00

E Partisi

128.000

41.000.000

0,31

F Partisi

6.500.000

41.000.000

15,85

G Partisi

180.000

41.000.000

0,44

H Partisi

45.000

41.000.000

0,11

I Partisi

1.000.000

41.000.000

2,44

J Partisi

1.500.000

41.000.000

3,66

K Partisi

100.000

41.000.000

0,24

L Partisi

5.500.000

41.000.000

13,41

M Partisi

300.000

41.000.000

0,73

N Partisi

725.000

41.000.000

1,77

O Partisi

152.000

41.000.000

0,37

P Partisi

1.800.000

41.000.000

4,39

R Partisi

1.670.000

41.000.000

4,07

S Partisi

4.375.000

41.000.000

10,67

Bağımsızlar

425.000

41.000.000

1,04

TOPLAM

41.000.000

100

İTTİFAKLAR

Aldığı Oy

Yurt Düzeyi Toplam Oy

Oran (%)

İttifak-1

(D, E ve F partileri)

7.448.000

41.000.000

18,17

İttifak-2

(H ve I partileri)

1.045.000

41.000.000

2,55

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, yurt düzeyinde %10’luk genel barajı aşan A, L ve S siyasi partileri ile İttifak-1’dir.

Genel barajı aşamama

MADDE 9- Yurt düzeyinde geçerli oyların %10’unu geçemeyen siyasi partiler ve ittifaklar milletvekili çıkaramazlar. Genel barajı aşamayan siyasi partinin listesinde yer almış bağımsız aday da seçim çevresinde aldığı oy miktarı ne olursa olsun seçilmiş sayılmaz (2839/33-1).

Yurt dışı oyların, siyasi partilerin seçim çevrelerinde aldıkları oylara yansıtılması MADDE 10- Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan toplam geçerli oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave edilerek yurt düzeyinde genel oy miktarı ve her partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı bulunur.

Her seçim çevresinde geçerli toplam oy, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan Ankara İl Seçim Kuruluna gelen toplam oyun diğer seçim kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edilen oranda artırılır.

O seçim çevresinde kullanılan toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy arasındaki fark partilere, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen oydaki hisseleri oranında taksim edilir ve elde edilen rakamlar o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir.

Bu suretle Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 34. maddesinde belirlenen ilke doğrultusunda, o seçim çevresinde kullanılan geçerli toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları toplam geçerli oy miktarı bulunur.

Bir seçim çevresinde seçime girmeyen siyasi partiye yansıması gereken yurt dışı oyları; o partinin başka bir seçim çevresindeki oylarına ilave edilmez; o seçim çevresine yansıtılan oy miktarı olarak gösterilir.

Adım 1: Yurt dışı geçerli oy sayısı 1.000.000, yurt içi geçerli oy sayısı 40.000.000 olsun. A = Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan geçerli oy toplamı B = Türkiye genelinde kullanılan geçerli oy toplamı C = Yurt düzeyi oy toplamı C = A + B A = 1.000.000 B = 40.000.000 C = 41.000.000

Adım 2: Bu durumda, yurt dışı oyların seçim çevrelerine yansıtılmasında kullanılacak katsayı;

K = Seçim çevresine yansıtılacak oy miktarı hesabında kullanılacak katsayı A / B = K

1.000.000 / 40.000.000 = 0,025 olur.

K = 0,025

Adım 3: X seçim çevresinde partilerin ve bağımsızların aldığı toplam geçerli oy sayısı

 1. olsun. Katsayı (K), X seçim çevresi oylarına uygulandığında;

D = X seçim çevresi geçerli oy toplamı D = 1.500.000

E = X seçim çevresine ilave edilecek oy miktarı D x K = E

 1. x 0,025 = 37.500 olur.

E = 37.500

T = X seçim çevresinin yurt dışı oyları yansıtılmış geçerli oy toplamı D + E = T

 1. + 37.500 = 1.537.500 olur.

T = 1.537.500

Adım 4: X seçim çevresine yansıyan 37.500 oy, bu seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilere yurt dışı ve gümrük kapılarında aldıkları toplam oy oranında yansıtılır. P1 partisinin yurt dışı oy oranı;

F = P1 partisinin yurt dışı oy toplamı

G = P1 partisinin yurt dışı oy oranı

F = 400.000

A = 1.000.000

F / A = G

 1. / 1.000.000 = 0,40 olur.

G = 0,40

Adım 5: X seçim çevresinde P1 partisine yansıtılacak oy miktarı;

H = X seçim çevresinde siyasi partiye ilave edilecek oy miktarı E = 37.500 E x G = H

37.500 x 0,40 = 15.000 olur.

H = 15.000

Adım 6: Hesaplanan bu oylar P1 partisinin X seçim çevresinde aldığı oy sayısına

eklenir.

İ = P1 partisinin X seçim çevresinde aldığı geçerli oy toplamı

J = P1 partisinin X seçim çevresine yurt dışı oyların yansıtılmasıyla bulunan geçerli oy toplamı

İ = 275.000

İ + H = J

 1. + 15.000 = 290.000 J = 290.000

Bir başka anlatımla;

Yurt dışı geçerli oy sayısı 1.000.000, yurt içi geçerli oy sayısı 40.000.000 olsun. Bu durumda, yurt dışı oyların seçim çevrelerine yansıtılmasında kullanılacak katsayı;

1.000.000 / 40.000.000 = 0,025 olarak hesaplanır.

X seçim çevresinde partilerin ve bağımsızların aldığı toplam geçerli oy sayısı 1.500.000, Y seçim çevresinde ise 320.000 olsun. 0,025 katsayısı X ve Y seçim çevreleri oylarına uygulandığında;

Yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan geçerli oylardan;

X seçim çevresine yansıtılacak oy = 1.500.000 x 0,025 = 37.500

 1. seçim çevresine yansıtılacak oy = 320.000 x 0,025 = 8.000 Buna göre;

X seçim çevresinin toplam oyu = 1.500.000 + 37.500 = 1.537.500

 1. seçim çevresinin toplam oyu = 320.000 + 8.000 = 328.000 olarak bulunur.

X seçim çevresine yansıyan 37.500 ve Y seçim çevresine yansıyan 8.000 oy, bu seçim çevrelerinde seçime katılan siyasi partilere yurt dışı ve gümrük kapılarında aldıkları toplam oy oranında yansıtılır. Örnekte; P1 partisinin yurt dışı oy oranı %40, P2 partisinin ise %25 olsun. Bu durumda;

X seçim çevresinde P1 partisine yansıtılacak oy = 37.500 x 0,40 = 15.000 X seçim çevresinde P2 partisine yansıtılacak oy = 37.500 x 0,25 = 9.375

 1. seçim çevresinde P1 partisine yansıtılacak oy = 8.000 x 0,40 = 3.200
 2. seçim çevresinde P2 partisine yansıtılacak oy = 8.000 x 0,25 = 2.000 olarak hesaplanır.

Hesaplanan bu oylar partilerin seçim çevrelerinde aldıkları oy sayılarına eklenir.

P1 partisinin X seçim çevresinde aldığı oy sayısı = 275.000

 1. seçim çevresinde aldığı oy sayısı = 120.000 P2 partisinin X seçim çevresinde aldığı oy sayısı = 350.000
 2. seçim çevresinde aldığı oy sayısı = 80.000 olduğunu varsayalım.

Bu durumda;

P1 partisinin X seçim çevresi toplam oyu = 275.000 + 15.000 = 290.000

 1. seçim çevresi toplam oyu = 120.000 + 3.200 = 123.200 P2 partisinin X seçim çevresi toplam oyu = 350.000 + 9.375 = 359.375
 2. seçim çevresi toplam oyu = 80.000 + 2.000 = 82.000 olarak hesaplanır.

P1 ve P2 siyasi partilerinin yurt düzeyinde barajı aşmaları durumunda, bu oylar üzerinden milletvekili hesabı yapılır.

Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve ittifakların kazanacağı milletvekili sayısının hesabı ile bağımsız adayların milletvekili seçilmesi

MADDE 11- Bu Genelge’nin 87. maddesi uyarınca, yurt düzeyinde geçerli oyların %10’unu aştıkları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen ve ilân edilen siyasi partilerin ve ittifakların bir seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı ile bağımsız adayların seçilmesi aşağıdaki şekilde belirlenir.

 1. Yurt dışı oylardan yansıyanlar da dâhil olmak üzere bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısı (Örnek: 93) numaralı çizelgenin (2) işaretli bölümüne yazılır.
 2. Genel barajı (%10) aşan siyasi partiler ve ittifaklar ile o seçim çevresinde seçime giren bağımsız adaylar, (Örnek: 93) numaralı çizelgenin (1) işaretli bölümüne, önce birleşik oy pusulasındaki sıraya göre siyasi partiler ve ittifaklar, daha sonra da alfabetik sıraya göre bağımsız adaylar olmak üzere alt alta yazılır; her birinin karşısında aldıkları geçerli oyların sayısı belirtilir.
 3. Siyasi partilerin ve ittifakların o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylar önce bire, sonra ikiye, ... seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına (Örnekte olduğu gibi beşe) ulaşıncaya kadar bölünür. Bulunan bölüm sonuçları (Örnek: 93) numaralı çizelgenin (3) işaretli bölümüne yazılır.

Bu sonuçlar, siyasi parti, ittifaklar ve bağımsız aday farkı gözetilmeksizin büyüklük sırasına göre (Örnek: 93) numaralı çizelgenin (4) işaretli bölümüne yazılır.

Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar, bu payların sahibi olan partilere, ittifaklara ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre milletvekillikleri tahsis edilir.

Siyasi partilerin, ittifakların ve bağımsız adayların kazandığı milletvekili sayısı (Örnek: 93) numaralı çizelgenin (5), milletvekili seçilenler ile ittifakların adları (6) işaretli bölümüne yazılır.

ÖRNEK: 4

Yurt dışı oylarıyla birlikte seçim çevresinde geçerli oyların toplamının 468.000 ve bu seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı beş olsun. Bu çevrede barajı geçen iki siyasi parti ile bir ittifak ve iki bağımsız adayın seçime katıldığını varsayalım.

Siyasi partilerin, ittifakların ve bağımsız adayların geçerli oyları;

A Partisi

220.000

İttifak-1

160.000

B Partisi

60.000

Bağımsız Aday (a)

22.500

Bağımsız Aday (b)

5.500

Beş milletvekilliğini bölüştürmek için partilerin ve ittifakların oyları aşağıda görüldüğü gibi birden beşe kadar bölünür.

Parti Adı

Aldığı Geçerli Oy

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

A Partisi

220.000

220.000

110.000

73.333

55.000

44.000

İttifak-1

160.000

160.000

80.000

53.333

40.000

32.000

B Partisi

60.000

60.000

30.000

20.000

15.000

12.000

Bağımsız Aday (a)

22.500

Bağımsız Aday (b)

5.500

Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

220.000

A Partisi

160.000

İttifak-1

110.000

A Partisi

80.000

İttifak-1

73.333

A Partisi

22.500

Bağımsız Aday (a)

5.500

Bağımsız Aday (b)

Böylece beş milletvekilliğinden üçünü A Partisi, ikisini de İttifak-1 kazanmış olur. ÖRNEK: 5

Bir seçim çevresinde seçime katılan ve genel barajı aşan siyasi partiler, ittifaklar ile bağımsız adayların geçerli oylarının dağılımının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

A Partisi

56.000

İttifak-1

42.000

B Partisi

40.000

Bağımsız Aday (a)

90.500

Bağımsız Aday (b)

80.000

Bu durumda milletvekili dağılımı şöyle olacaktır.

Örnek: 4’de açıklandığı gibi işlem yapılarak siyasi partilerin ve ittifakların aldıkları geçerli oyları milletvekili sayısınca bölelim.

Parti Adı

Aldığı Geçerli Oy

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

A Partisi

56.000

56.000

28.000

18.667

14.000

11.200

İttifak-1

42.000

42.000

21.000

14.000

10.500

8.400

B Partisi

40.000

40.000

20.000

13.333

10.000

8.000

Bağımsız Aday (a)

90.500

Bağımsız Aday (b)

80.000

Bağımsız adaylarla siyasi partiler ve ittifakların oylarını alt alta yazalım.

90.500

Bağımsız Aday (a)

80.000

Bağımsız Aday (b)

56.000

A Partisi

42.000

İttifak-1

40.000

B Partisi

Böylece iki bağımsız ile A ve B Partileri ile İttifak-1 birer milletvekilliği kazanmış

olurlar.

ÖRNEK: 6

Bir seçim çevresinde genel barajı aşan siyasi partiler, ittifaklar ile bağımsız adayların oylarının dağılımının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

A Partisi

35.000

İttifak-2

34.000

C Partisi

33.000

D Partisi

32.000

İttifak-1

31.500

E Partisi

30.250

F Partisi

29.000

G Partisi

28.000

Bağımsız Aday (a)

33.500

Bağımsız Aday (b)

32.750

Bağımsız Aday (c)

31.750

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi siyasi partilerin aldıkları oyları bölelim.

Parti Adı

Aldığı Geçerli Oy

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

A Partisi

35.000

35.000

17.500

11.667

8.750

7.000

İttifak-2

34.000

34.000

17.000

11.333

8.500

6.800

C Partisi

33.000

33.000

16.500

11.000

8.250

6.600

D Partisi

32.000

32.000

16.000

10.667

8.000

6.400

İttifak-1

31.500

31.500

15.750

10.500

7.875

6.300

E Partisi

30.250

30.250

15.125

10.083

7.563

6.050

F Partisi

29.000

29.000

14.500

9.667

7.250

5.800

G Partisi

28.000

28.000

14.000

9.333

7.000

5.600

Bağımsız Aday (a)

33.500

Bağımsız Aday (b)

32.750

Bağımsız Aday (c)

31.750

Bu sayıların büyüklük sırasına göre sı ralanışı:

35.000

A Partisi

34.000

İttifak-2

33.500

Bağımsız (a)

33.000

C Partisi

32.750

Bağımsız (b)

Böylece seçim çevresinin çıkaracağı beş milletvekilliğini A ve C Partileri, İttifak-2 ile bağımsız adaylardan (a) ve (b) kazanmış olur.

Bir seçim çevresinde ittifakların kazandığı milletvekillerinin ittifak yapan partilere dağıtılması

MADDE 121) Yurt dışı ve gümrük kapılarından yansıyanlar da dâhil olmak üzere seçim çevresinde ittifakın geçerli oyları toplamı (Örnek: 93/A) numaralı çizelgenin (2) işaretli bölümüne yazılır.

 1. İttifakı oluşturan siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıraya göre adları (Örnek: 93/A) numaralı çizelgenin (1) işaretli bölümüne alt alta yazılır; her birinin karşısında aldıkları geçerli oyların sayısı belirtilir.
 2. Siyasi partilerin o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylar önce bire, sonra ikiye, ... ittifakın kazandığı milletvekili sayısına (Örnekte olduğu gibi beşe) ulaşıncaya kadar bölünür. Bulunan bölüm sonuçları (Örnek: 93/A) numaralı çizelgenin (3) işaretli bölümüne yazılır. Bu sonuçlar, siyasi parti farkı gözetilmeksizin büyüklük sırasına göre (Örnek: 93/A) numaralı çizelgenin (4) işaretli bölümüne yazılır.
 3. İttifakın kazandığı milletvekili sayısı kadar (Örnek: 93/A numaralı çizelgenin (5) işaretli bölümü), bu payların sahibi olan partilere rakamların büyüklük sırasına göre milletvekillikleri tahsis edilir. Siyasi partilerden milletvekili seçilenlerin adları da (6) işaretli bölümüne yazılır.

ÖRNEK: 7 Yurt dışı oylarıyla birlikte bir seçim çevresinde ittifakın geçerli oyları toplamının 468.000 ve bu seçim çevresinde ittifakın kazandığı milletvekili sayısı beş olsun.

İttifakı oluşturan üç siyasi parti olduğunu varsayalım. Siyasi partilerin oyları;

A Partisi 220.000 B Partisi 160.000 C Partisi 88.000

Beş milletvekilliğini bölüştürmek için partilerin oyları aşağıda görüldüğü gibi birden beşe kadar bölünür.

Parti Adı

Aldığı Geçerli Oy

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

A Partisi

220.000

220.000

110.000

73.333

55.000

44.000

B Partisi

160.000

160.000

80.000

53.333

40.000

32.000

C Partisi

88.000

88.000

44.000

29.333

22.000

17.600

Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 220.000 A Partisi, 160.000 B Partisi, 110.000 A Partisi, 88.000 C Partisi, 80.000 B Partisi’dir. Böylece beş milletvekilliğinden ikisini A Partisi, ikisini B Partisi, birini de C partisi kazanmış olur.

Oyların eşit olması halinde yapılacak işlem

MADDE 13- Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar arasında ilân edilen gün ve saatte, Kurul huzurunda il seçim kurulu başkanınca ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır (2839/34).

Siyasi partiler, ittifaklar ve bağımsız adaylardan seçilenlerin tespiti

MADDE 14- İl seçim kurulu başkanı, alınan sonuçlara göre o seçim çevresinde; siyasi parti aday listelerinden ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri yukarıdaki maddelerde açıklanan biçimde tespit ettikten sonra (Örnek: 93) ve (Örnek: 93/A) Milletvekili Seçilenleri Gösterir Tutanağı (Örnek: 94) SEÇSİS’ten alarak ilân eder ve diğer suretini de bir hafta süreyle il seçim kurulunun kapısına astırır.

Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi

MADDE 15- Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve mensup oldukları siyasi parti, il seçim kurullarınca SEÇSİS üzerinden Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekili seçildiklerine dair Örnek: 95 sayılı tutanak (mazbata) verilir.

Milletvekili seçimi sonunda Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek tutanaklar

MADDE 16- İl seçim kurulu başkanı, Örnek: 92 sayılı tutanağı bekletmeden, aşağıdaki tutanakları ise seçilenleri belirleme işlemleri biter bitmez her seçim çevresi için ayrı ayrı olmak üzere;

 1. (Örnek: 93) sayılı tutanağın onaylı örneği,
 2. Varsa (Örnek: 93/A) sayılı tutanağın onaylı örneği,
 3. (Örnek: 94) sayılı tutanağın onaylı örneği,

SEÇSİS üzerinden taranarak elektronik ortamda,

 1. (Örnek: 95) sayılı milletvekilliğine seçilenlere verilen tutanağın iki örneğini en seri vasıtayla Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.

Dayanak

MADDE 17- Bu Genelge; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış ve 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin onuncu bendi hükmü gereği Yüksek Seçim Kurulunun 16/05/2018 gün ve 494 sayılı kararı ile ”136 sayılı Genelge” olarak kabul edilmiştir.

Karar Metni:

http://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/77666/2018-494.pdf

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER