REHBER ÖĞRETMENLER “PSİKOLOJİK DANIŞMAN” STATÜSÜNE ALINMALIDIR

Rehber öğretmenler öğretmen statüsünden çıkartılarak “Psikolojik Danışman” statüsüne alınmalıdır.

REHBER ÖĞRETMENLER “PSİKOLOJİK DANIŞMAN” STATÜSÜNE ALINMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğini hazırlayarak 10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamıştır

Fakat yayınlanan bu yeni yönetmelik;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan, Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karardan, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlemeler içermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile getirilmeyen;

1- Rehber Öğretmenlere 60 dakika üzerinden 30 saat çalışma süresi uygulamasını,

2- Rehber Öğretmenlerin izin ve tatil günlerinde resen görevlendirilmesini,

3- Rehberlik eğitimi almamış bir öğretmene rehberlik hizmetleri ile ilgili görevler verilmesini,

4- Sınıf rehber öğretmenliği olmayan öğretmenlere angarya olarak rehberlik hizmetleri ile ilgili görevler verilmesini,

5- Rehber öğretmenlere rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilmesini,

6- Rehber Öğretmenlere resen aile rehberliği, aile, ev ve hastane ziyaretleri görevi verilmesini,

7- Rehber Öğretmenlere resen koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri verilen çocuklara yönelik görevler yüklenmesini,

gibi düzenlemeleri üst hukuki metinler yerine daha alt düzenleyici işlemlerle, kendinin uygun göreceği yönetmeliklerle düzenleyemez.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124. maddesi 1. fıkrasında da; "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." şeklinde belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa ve yasaların altında yer alan yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluğu zorunlu bulunan Yönetmeliğin ve diğer mevzuatın üst normunda bulunmayan yukarıda maddeler halinde yer verdiğimiz görevleri, yasal düzenlemeleri genişleterek Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ile uygulanır hale getiremez.

Fakat MEB bu konuda ısrar etmektedir. Biz ise MEB'e sorunu kökten çözecek bir öneri getiriyoruz.

Rehber öğretmenler öğretmen statüsünden çıkartılarak “Psikolojik Danışman” statüsüne alınmalıdır.

Bu nedenle Rehber Öğretmenlere ilgili düzenlenmek istenen konular norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluğu zorunlu bulunan Yönetmeliğin ve diğer mevzuatın üst normunda bulunmayan yukarıda maddeler halinde yer verdiğimiz görevleri, yasal düzenlemeleri genişleterek yönetmelik ile düzenlenemez. Düzenlense bile yargı iptal edecektir.

Bu nedenle Rehber öğretmenlerin öğretmen statüsünden çıkartılarak “Psikolojik Danışman” statüsüne alınması gerekmektedir.

Şöyle ki; 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları 190 sayılı KHK eki Kadro cetvelleri (I) sayılı Cetvelde yer almaktadır.

Rehber öğretmenler 190 sayılı KHK eki Kadro cetvelleri (I) sayılı Cetvelde öğretmen kadrosunda yer almaktadır.

Öncelikle yapılacak bir kanun değişikliği teklifi ile Rehber Öğretmenler; “Psikolojik Danışman” statüsünde 190 sayılı KHK eki Kadro cetvelleri (I) sayılı Cetveline eklenerek Sınıf, Unvan, Ek gösterge ve dereceleri belirlenmeli ek gösterge tahsis edilerek kadro unvanları için istenilen ek gösterge miktarları yazılmalıdır. Örneğin Öğretmenlerin ek göstergeleri 3000 iken Psikolojik Danışmanların ek göstergeleri 3200 olabilir. Yine Psikolojik Danışman kadrosuna aktarılacak Rehber Öğretmenlere; eğitime hazırlık ödeneği, eğitim öğretim tazminatı ve ek ders ödemesi yapılması kanunda yer almalıdır.

Halen görev yapmakta olan tüm Rehber Öğretmenler bu kadrolara aktarılmalı ve “Psikolojik Danışman” statüsüne alınmalıdırlar.

Yine yapılacak bir kanun değişikliği ile 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye de “Psikolojik Danışman” maddesi eklenmelidir.

Akabinde yayınlanacak bir yönetmelik ile görev tanımları yapılarak milli eğitim bakanlığı taşra teşkilatına görev yapmakta olan Avukat ve Mühendisler gibi okul ve kurumlarda görevlerini yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

Özel Haber

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 11:32
YORUM EKLE
YORUMLAR
Pdr Sümeyye
Pdr Sümeyye - 2 yıl Önce

Bu haberi yapanlara teşekkür ediyorum, rehber öğretmen değiliz okul psikolojik danışmanıyız.

SIRADAKİ HABER