OLİGARŞİ, DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Parlamenter sistem, anayasal sistem, demokratik kurum ve kurallar, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilke kavram ve kurumları artık ortadan kaldırılmış durumdadır. İlkel sapkın &ccedil;ağdışı bir &ccedil;ete ve sistemi şimdilik var.&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">Halk ise sanal ve topal bir demokrasiden, ger&ccedil;ek &ccedil;ağdaş demokrasiye kavuşmak i&ccedil;in &ccedil;ırpınmakta, arayış i&ccedil;inde.&nbsp;</font><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">İddialar hep şu noktada s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Millet iradesinin ipotek altına alındığı, vesayetin b&uuml;rokratik oligarşiye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; artık anlaşılmış ve bunu değiştirecek bir istik&acirc;mete doğru y&ouml;nelmiştir. Se&ccedil;imler &ldquo;başları boyunlarından burgulu heykeller gibi&rdquo; sadece iktidarın başını değiştirmiş ama beden hep aynı kalmış ve b&uuml;rokratik oligarşi fiili egemenliğini hep s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Gecekondu ve &ccedil;arpık yapılaşmayı onlar yapmış, d&uuml;zeltilmesi se&ccedil;ilen iktidarlara kalmıştır. Ekonomiyi onlar &ldquo;har vurup harman savurmuş&rdquo;, derlenip toparlanması se&ccedil;ilmişlere bırakılmıştır.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Bu kesimin dediği şu;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;hi&ccedil;bir alanda yeteneğini g&ouml;sterememiş, &uuml;retken olmayan kişi ve kişiler se&ccedil;imi kazanınca &uuml;lkeyi istediği gibi y&ouml;netmeli, hi&ccedil; ama hi&ccedil; kimse m&uuml;dahale etmemeli, hi&ccedil;bir kural kurum m&uuml;dahale etmemelidir.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&ouml;yle bir devlet var mı d&uuml;nyada acaba!</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Devletler organizmalardır. Kalıcı kurumları, her zaman herkesin uyacağı temel kurallar yani yasalarla işler. Demokrasi yani se&ccedil;imlerle y&ouml;netenlerin değişimi ayrı devlet ayrıdır. Demokrasi halkın; devleti yani kurumları kurallarla y&ouml;neteceklerin belli d&ouml;nemlerde se&ccedil;imi ile değiştirilmesi demektir.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Tutturmuşlar vesayet rejimi diye!</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Peki ama neden?</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Ccedil;&uuml;nk&uuml; her kesim kendi vasi olmak ister, kendi mutlak iktidarını kurmak ister. Destek istedikleri ise paryalar yani halk yığınlarıdır. Eğitimi d&uuml;ş&uuml;k geliri d&uuml;ş&uuml;k, sloganlara kavramlara biat edebilen yığınlar. İnsanlık tarihinde t&uuml;m diktat&ouml;rler, oligarşik g&uuml;&ccedil;lerin kullandığı, istismar ettiği kesim halk yığınlarıdır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Demokrasi ile vesayet rejimi arasındaki en &ouml;nemli fark, &uuml;st&uuml;nlerin hukukunun mu? yoksa hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n m&uuml;? egemen olması kavramında d&uuml;ğ&uuml;mlenmektedir. Bu kavram, kurumların hukuka t&acirc;b&icirc; olmasını ve evrensel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerin herkes i&ccedil;in dikkate alınmasını, hukukun &ouml;n&uuml;nde &quot;herkesin bir tarağın dişleri gibi eşit olmasını&quot; gerektiriyor.&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Şimdiye kadar dokunulmazlıkların arkasına saklanarak millet iradesini hi&ccedil;e sayanlar, şimdilerde mutlak otoriterlik sistemi kurdular. Muhalif olanları s&uuml;rekli g&uuml;ndemde tutarak arap sapkın dincilik &ccedil;ığlığı atmakta halk uyutmaya uyuşturmaya devam etmekteler. Oysa ne yargı siyasallaşmalı, ne de siyaset hukuksuzlaşmalıdır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rkiye&#39;de yargı başta olmak &uuml;zere bazı kurumlar, oligarşik g&uuml;&ccedil; anayasalarının verdiği imtiyazlı konumdan yararlanarak kendilerini hukukun tanımlayıcısı ve tamamlayıcısı olarak g&ouml;rmektedir. Anayasa Mahkemesi bir senato gibi kendisini Meclisin; Danıştay da H&uuml;k&uuml;metin &uuml;zerinde g&ouml;rerek karar vermekte, siyaseten hemen her şeyden sorumlu tutulan h&uuml;k&uuml;met ise kişiye odaklı bir yapını emrinde. Halk ise &ldquo;eli kelep&ccedil;eli, ayağı prangalı&rdquo; bir halde sanki engelli yarış pistinde koşar gibi yol almaya yaşamaya &ccedil;alışmaktadır.&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">İktidar ve oligarşik g&uuml;&ccedil;ler arası iktidar kavgaları ile &ccedil;ıkarılan suni engeller olmasaydı</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;belki de T&uuml;rkiye bu g&uuml;n on kat daha b&uuml;y&uuml;k olurdu. Bazen askeri m&uuml;dahaleler, bazen de yargı yoluyla h&uuml;k&uuml;metin &quot;ayağına karpuz kabuğu konularak&quot; başarısız olması ve toplumsal desteği kesilerek zayıflatılması hedeflenmiş, &uuml;rk&uuml;t&uuml;len ekonomi ve azdırılan ter&ouml;rle bozulan istikrardan &quot;parsa&quot; toplanmaya &ccedil;alışılmıştır. &quot;Bulanık suda balık avlama&quot; hesabı yapanlar, ikbal ve istikballeri uğruna milletin sıkıntısını hi&ccedil;e saymakta, hatta bunu bile kendi lehlerine istism&acirc;r etmeye &ccedil;alışmaktadır.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&Ccedil;ağdaş d&uuml;nya`da soğuk savaşın en etkili silahı ter&ouml;r ve ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tleridir.</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;G&uuml;n&uuml;m&uuml;z savaşları teknoloji ağırlıklı olduğu i&ccedil;in galibin de mağlubun da yıkımına ve iki tarafta da iktidar değişikliğine sebep olmaktadır. &Ouml;zellikle demokrasi ile y&ouml;netilen &uuml;lkelerde iş başındaki idareciler &quot;maşa varken elle ateş tutmanın&quot; zararına inandıkları i&ccedil;in, ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerine eylem sip&acirc;riş etmeyi daha kolay, ucuz ve risksiz bularak terc&icirc;h etmektedir.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Bug&uuml;n y&uuml;z&uuml;m&uuml;ze g&uuml;len dost kılıklı bazı &uuml;lkelerin, sırtımızı d&ouml;n&uuml;nce nasıl ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml;n&uuml;n sırtını sıvazlayarak eylem yaptırdıklarını bilgi ve belgeleriyle biliyoruz.</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Tırmandırılmaya &ccedil;alışılan ter&ouml;r&uuml;n arkasında, &quot;kendi &ccedil;alıp kendi oynayan&quot; din maskeli hırsız sahtekar siyasi kadrolar oluşturdular.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İpleri ellerinde olan &ccedil;ete y&ouml;netiminde bir T&uuml;rkiye ger&ccedil;ekleştirdiler. Karşılarında &ldquo;kabına sığmayan&rdquo; bir T&uuml;rkiye buldular. Ama ne olursa olsun T&uuml;rkiye geri d&ouml;n&uuml;lmez bir yola girmiş ve artık &ldquo;cin şişeden &ccedil;ıkmıştır.&rdquo;&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ter&ouml;rden siyasi ve maddi rant sağlayanların engelleme ve sulandırma &ccedil;abalarına rağmen Mill&icirc; Birlik ve Kardeşlik T&uuml;rk Milletinin vazge&ccedil;ilmez ger&ccedil;eğidir. Anadolu&rsquo;daki g&ouml;n&uuml;l bağımıza kezzap d&ouml;kerek bizi b&ouml;lmeye &ccedil;alışanların ayrılık&ccedil;ı gayretleri, k&uuml;lt&uuml;rel k&ouml;klerimizden aldığımız g&uuml;&ccedil;le yapıştırılıp ge&ccedil;mişte olduğu gibi şimdi de yok edilecektir.&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Doğmalara g&ouml;re d&uuml;ş&uuml;nen insan, insan değil robotlaşan mekanik bir varlıktır.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <br /> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Nurullah Aydın</font></span></b></p>
YORUM EKLE