EK ÖDEMELER 15' İNDE

Sabit ek ödemeler maaşla birlikte ödenecek

EK ÖDEMELER 15' İNDE
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 

Sayı: 49022165-010-99 / 2629 13 HAZİRAN 2013
Konu: Sabit Ödemeler

Bilindiği üzere 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler için de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır” hükmü yer almaktadır.

01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ödemelerin yapılmasında öncelik” başlıklı 22 nci maddesinde;

MADDE 22- İşletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, bu ödemelerin yapılmasında sırasıyla;

a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere,

b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,

c) Çeşidine bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen tutarın altındaki giderlere ilişkin ödemelere,

ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemelere,

d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden; personele yapılacak ek ödeme, katkı payı gibi ödemelere öncelik verilir.” düzenlemesi ile döner sermayeli işletmelerin giderlerinde ödeme önceliğinin “özlük haklarına ilişkin ödemeler” olacağına hükmedilmiştir.

Anılan hükümler doğrultusunda, tabip ve tabip dışı personele yapılan DSSÖ ve sabit ek ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulandığından, özlük haklarına ilişkin olan söz konusu ödemelerin her ayın 15’inde maaşla birlikte ödenmesi gerekmekte olup, naklen tayin, geçici görev vb. gibi sabit ek ödemenin farklı iki sağlık tesisi tarafından yapılması gereken hallerde ödenmiş olan sabit ödemenin personelden tahsil yoluna gidilmemesi, sabit ödemeye ilişkin mahsuplaşmanın sağlık tesisleri arasında yapılması, sabit ödemelerin maaşla birlikte ödenmesi hususunda herhangi bir gecikme yaşanmaması bakımından tüm sağlık tesislerinin gerekli hassasiyeti göstermesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Hasan ÇAĞIL
Kurum Başkanı

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER