HANGİ YAŞTA HANGİ SAĞLIK PORBLEMİ OLUR

İnsan hayatının istemesek de var olan sağlık problemi Ağ­rı­lar ha­ya­tı­mız­da is­te­me­sek de var olan ve özel­lik­le 30 ya­şın­dan son­ra bi­zi da­ha sık zi­ya­ret et­me­ye baş­la­yan sağ­lık prob­lem­le­ri

HANGİ YAŞTA HANGİ SAĞLIK PORBLEMİ OLUR
Klav­ye­ler, cep te­le­fon­la­rı, bil­gi­sa­yar oyun­la­rı gi­bi ay­nı ha­re­ket­le­rin sü­rek­li tek­rar­lan­dı­ğı ak­ti­vi­te­ler bi­le­ği­niz­de­ki si­nir­ler üze­rin­de­ki ba­sın­cı ar­tı­ra­rak bi­lek ve el­le­ri­niz­de ağ­rı oluş­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Klav­ye kul­la­nır­ken san­dal­ye­niz­de omuz­la­rı­nız ra­hat ede­cek şe­kil­de otu­run. El, bi­lek ve dir­sek­le­ri­ni­zi düz tu­tun. Ayak­la­rı­nı­zı ye­re ba­sın ya da ayak des­te­ği kul­la­nın. Bun­la­ra rağ­men geç­mi­yor­sa he­ki­me baş­vu­run. İler­ler­se ame­li­yat ol­ma­nız ge­re­ke­bi­lir.
 
40-50’Lİ YAŞLAR
 
SIRT AĞRISI
 
Yaş­lan­dık­ça, kö­tü du­ruş, kö­tü iş­ye­ri ve yan­lış uy­ku alış­kan­lık­la­rı omur­ga üze­ri­ne bi­nen stre­si ar­tı­rır ve sırt ağ­rı­sı­na ne­den olur. Du­ru­şu­nu­za dik­kat edin. Ken­di vü­cu­du­nu­zun ağır­lı­ğı­nın yüz­de 25’in­den faz­la­sı­nı kal­dır­ma­yın, ça­lış­ma or­ta­mı­nı­zı dü­zen­le­yin. San­dal­ye­ni­zin ve mo­ni­tö­rü­nü­zün uy­gun yük­sek­lik­te olup ol­ma­dı­ğı­nı kon­trol edin. Sa­bah uyan­dı­ğı­nız­da ağ­rı olu­şu­yor­sa, ya­ta­ğı­nı­zı de­ğiş­ti­rin ve doğ­ru uy­ku po­zis­yo­nu­nu öğ­re­nin.
 
KASLARDA GERİLME VE TENDİNİT
 
Ten­di­nit ten­don­lar­da­ki za­yıf­lık­tan ve in­cel­me­den do­la­yı olu­şur. Yaş­lı­lar­da, ça­lı­şan genç­ler­de ge­nel­de omuz ve kol­la­rı­nı zor­la­yan­lar­da faz­la gö­rü­lür. Tek­rar­la­nan ve si­zi zor­la­yan ha­re­ket­ler za­man­la öde­me dö­nü­şe­rek kro­nik ağ­rı­ya ne­den ola­bi­lir. Uy­gun eg­zer­siz­le­ri ya­pın. 
 
60 VE SONRASI
 
OSTEARTRİT
 
Özel­lik­le ka­dın­lar­da da­ha faz­la gö­rü­len bu has­ta­lık; ek­lem ağ­rı­sı, şiş­lik, kal­ça, diz ve sırt­ta sert­li­ğe ne­den ola­bi­lir. Has­ta­lı­ğın te­da­vi­sin­de mut­la­ka he­ki­mi­niz­den des­tek alın ve ki­lo­nu­zu kon­trol al­tın­da tu­tun. Bu has­ta­lık­ta önem­li olan ak­tif bir ha­yat sür­mek­tir. An­cak ya­şı­nız ve vü­cu­du­nu­za uy­gun olan eg­zer­siz prog­ram­la­rı­nı uy­gu­la­yın. Da­ya­nık­lı­lık eg­zer­siz­le­ri ve sağ­lık­lı ki­lo­nu­zu ko­ru­ya­rak ek­lem­le­ri­niz üze­rin­de­ki yü­kü ha­fif­le­tip ağ­rı­la­rı­nı­zı azal­ta­bi­lir­si­niz.
 
SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER