SAĞLIK BAKANLIĞI 2012 KURUM İÇİ ATAMA DUYRUSU YAPTI

Sağlık Bakanlığı 2012 yılı Haziran dönemi kurum içi naklen atama duyurusu

SAĞLIK BAKANLIĞI 2012 KURUM İÇİ ATAMA DUYRUSU YAPTI

2012 yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası müracaatları başlamıştır. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız birimleri yeniden yapılandırıldığından bu kuraya başvurmak isteyen personel önceki Kurum İçi Naklen Atama Kuralarından farklı olarak yalnızca kadrosunun bulunduğu Kuruma ait yerleri tercih edebilecektir.


Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları yapılacaktır.
 
Dönem tayini başvuruları; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://yonetim.sb.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 30/05/2012 tarihi Çarşamba günü başlayıp, 04/06/2012 tarihi Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya notere onaylatmak suretiyle APS veya bir kargo şirketi ile en geç 07/06/2012 tarihinde Bakanlık Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları Bakanlık Genel Evrak Şubesine 07/06/2012 tarihinden sonra giriş yapan ve belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.
 
1- İstihdam Planlama Komisyonu’nun 14/12/2011 tarihinde yapılan toplantısında 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.
 
2012 Yılı Ocak döneminde bu kısıtlama kapsamında bulunanların ayrılışları 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
 
Birinci paragraftaki kısıtlama 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.
 
2- Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
 
2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum içi Naklen Atama sonucu 45 (Kırk beş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması resen iptal edilenlerin, 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum içi Naklen atama Kurası ilan metninin 12. maddesinin a bendi gereğince 2012 yılı Haziran Dönemi Kurum içi Naklen Atama kurasına müracaatları kabul edilmeyecektir.
 
3- 632 sayılı KHK gereği sağlık hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanan personelden 2012 yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına 04/06/2012 tarihi itibarı ile bulundukları ilde bir yıl süre ile aralıksız olarak Bakanlığımız kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bir yıllık süreden sayılmayacaktır.
 
4- 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum içi Naklen Atama kurası birim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.
 
5- Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 04/06/2012 tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Bakanlığımız kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
 
6- Aday memurluğu devam eden personel kuraya müracaat edemeyecektir.
 
7- Kuraya başvuran personel sadece bağlı bulundukları kurumlara ait birimleri tercih edebileceklerdir (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumları arasında nakil kurası ayrıca yapılacak olup Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır).
 
8- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2012 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
 
a) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01/01/2012 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 20/06/2012 tarihinde PBS ’den ilan edilecek ve 20/06/2012 tarihinden 22/06/2012 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.
 
b) Alınan itirazlar 26/06/2012 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS’den ilan edilecektir.
 
c) Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
 
9- 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 07/06/2012–20/06/2012 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
 
10- İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 20/06/2012 tarihinde ilan edilecektir.20/06/2012 tarihinden 22/06/2012 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 22/06/2012–26/06/2012 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 26/06/2012 tarihinde ilan edilecektir.
 
11- Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 07/06/2012 tarihinden sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
12-a) 2011 Yılı Haziran, Eylül ve 2012 Yılı Ocak dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin Van ilinde görev yapan personel hariç olmak üzere 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
b) 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirmesi yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması resen iptal edilenlerin, Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20. ve 21. Maddeleri hariç olmak üzere bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.
 
c) 04/06/2011 tarihinden sonra Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden Van ilinde görev yapan personel hariç olmak üzere atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 
d) Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
 
e) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel 2012 yılı Haziran Dönemi kurum içi naklen atama kurasına müracaat edebileceklerdir. Ancak, kurada yerleşen bu personelin atamalarının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 04/06/2012 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 
f) 04/06/2012 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
g) Stratejik personel (uzman tabip ve tabip) dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde açılan münhal yerlere müracaatları halinde dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
 
h) Kuraya başvuran personelden başvurusu Bakanlığımızın Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 20/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.
 
13- Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.
 
14- Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 28/06/2012 tarihi Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.
 
15- Yerleştirme sonuçları Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilecektir.
 
16- Eğitim ve Araştırma Hastanelerini tercih edecekler 7 Nisan 2012 tarih ve 2857 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlara ilişkin yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve ilgili belgeleri başvuru formu ile göndermeleri gerekmektedir.
 
17- Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
Not: Sorularınız için 310 99 72 numaralı telefondan 1’i tuşlayarak Personel Bilgi Sistemi (PBS) Yardım Masası’na bağlanabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Filiz Rikkat Üzen
Filiz Rikkat Üzen - 11 yıl Önce

Kardeşim Samsun'da kadrolu olarak hastahanede çalışıyor.Kars'ta yüksek okul kazandı.Eğitim nedeniyle tayin istiyor.Ancak okulun sağlıkla ilgisi olmadığı gerekçesiyle öncelikli tayin yapılamayacağını bu konuda bir genelge olduğunu öğrendik.Kazandığı okul Mütercim Tercümanlık bölümü.Okul ayın 17'sinde açılacak tayin,taşınma ,yerleşme zaman alacak şeyler.Tayini kısa sürede nasıl yapılabilir.acil bir konu

SIRADAKİ HABER