SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN NÖBET GENELGESİ. AİLE HEKİMLER AYDA 8 SAAT ACİL NÖBETİ TUTACAK

Sağlık Bakanlığı'ndan Nöbetler Hakkında Genelge 2014/12

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN NÖBET GENELGESİ. AİLE HEKİMLER AYDA 8 SAAT ACİL NÖBETİ TUTACAK

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: 99858683/
Konu: Nöbet

 

GENELGE

2014

02/01/2014 larihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 52 nci maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi "Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılıKanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise busürenin üzerinde nöbet görevi verilir. " şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna "Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir" hükmü eklenmiştir.

Tüm sağlık personelinin nöbet hizmetine katkısını sağlamak, sağlık insan gücünün verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesini temin etmek, sürekli mesleki eğitim ve acil sağlık hizmeti pratiklerinin devamlılığını sağlamak amaçlarıyla acil servislerde sunulan sağlık hizmetinde görev almayan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ayda asgari sekiz saat nöbet görevi verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yürütülecek olan nöbet hizmetlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1) Nöbete ilişkin planlama her bir aile hekimine ve aile sağlığı elemanına ayda asgari sekiz saat olacak şekilde yapılacaktır.

2) Nöbetler aile hekimine ve aile sağlığı elemanına, hastanelerin acil servisleri ve bu hastanelerin semt polikliniklerinde olmak üzere yataklı tedavi kumrularında ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutturulacaktır. Ancak yataklı tedavi kurumlarındaki nöbetler, öncelikli olarak triyajı olan hastanelerin acil servislerinin yeşil alanlarında, triyajı olmayan hastanelerin ise acil servislerinde tutturulacaktır.

3) Nöbet planlamasında, ihtiyaç ile birlikte aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının görev yerinin nöbet tutulacak yere olan mesafesi, ulaşım imkanları ve süresi de dikkate alınacaktır.

4) Aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının nöbet listesi, 04/07/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile il sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü ve genel sekreterin katılımıyla teşekkül ettirilen komisyon tarafından birinci basamak hizmetlerinde aksamaya mahal vermeyecek şekilde, her ayın en geç 20 sine kadar yedek liste ile birlikte düzenlenecektir.

5) Aylık sekiz saatin üzerinde nöbet tutulmasını gerektiren ihtiyaç ve zaruret halleri; illerin sağlık personeli doluluk durumu, nüfusu, coğrafi koşullan, sosyo-ekonomik ve kültürel Özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre;

a) Aile hekimlerinin aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutturulacak sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) aylık mesailerinin üzerine 30 saat daha (160+30) hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda; nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimler (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) ile aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde görev yapan hekimlerin dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacaktır.

b) Aile sağlığı elemanlarının aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutulacak sağlık tesisinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinin aylık mesailerinin üzerine 30 saat ilave (160+30) hizmet vermelerine rağmen ihtiyacın devam etmesi durumunda; aile sağlığı elemanları, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde sayılan unvanlarda görev yapanların dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacaktır.

c) Nöbet listesi hazırlanırken sağlık personelinin eşit ve sıralı şekilde yer almasına azami dikkat gösterilecektir.

d) Ayda asgari sekiz saatin üzerindeki nöbetlerde istekli olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına Öncelik verilecektir.

6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanına nöbet planlaması hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar, hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere, mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında yapılacaktır.

7) Nöbet tutan tüm personelin bu hizmet kapsamındaki yemek, yer, malzeme vb. ihtiyaçları nöbet tutulan sağlık kuruluşu tarafından karşılanacak, ulaşım konusunda gerekli kolaylık gösterilecektir.

8) Nöbet listesi hazırlanırken, nöbet listesinde icap nöbeti, adli tabiplik ve defin hizmetlerine ilişkin nöbet listeleri de dikkate alınacaktır.

9) Nöbet ücretleri, nöbet tutulan sağlık kurumu tarafından ödenecektir.

10) Nöbet muafiyetlerine ilişkin olarak; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/05/2012 tarihli ve 045/6430 sayılı yazısı doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

11) Nöbete ilişkin iş ve işlemlerin takibi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması 04/07/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile oluşturulan komisyonca yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Opr.Dr.Rasim Levent Kılıçaslan
Opr.Dr.Rasim Levent Kılıçaslan - 10 yıl Önce

zahit bizi tan eyleme hak ismin okur dilimiz sakın efsane söyleme hazrete varır yolumuz sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile başkasından sormak ile kimse bilmez ahvalimiz erenlerin çoktur yolu cümlesine dedik beli gören bizi sanır deli usludan yeğdir delimiz

SIRADAKİ HABER