Aynı İşi Yapanların Ek Ödemelerini Eşitlemek Yetmez, Öğretmen ve Tüm Öğretim Elemanlarının da Ücretleri İyileştirilmelidir

“Eşit işe eşit ücret” talebiyle mali haklarda düzenleme yapılması gerektiğini yıllardır gündemden düşürmedik.

Aynı İşi Yapanların Ek Ödemelerini Eşitlemek Yetmez, Öğretmen ve Tüm Öğretim Elemanlarının da Ücretleri İyileştirilmelidir
Her çalışanın emeğinin karşılığını aldığı bir ücret skalasının olması gerektiğini söyledik. 652 Sayılı KHK yayınlandığında ek ödeme yapılacağına ilişkin düzenleme ile nihayet taleplerimizin karşılanacağı konusunda ümitlenmiş idik. Ancak Maliye Bakanlığı'nın etkisiyle şekillendiği fazlasıyla belli olan Bakanlıkça belirlenen ek ödeme oranları, sendika olarak bizleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Ek ödeme oranlarındaki adaletsizliğin kabul edilebilir yanı olmadığı için yargıya taşıyan ilk sendika olduk. Sadece maaş karşılığı derse girebilen öğretmenlerin eline geçen miktarın onur kırıcı bir rakam olduğunu da belirterek öğretmenlerin mevcut ek ödeme oranlarının da yükseltilip hayat koşulları karşısında ezdirilmemesi gerektiğini vurguladık. Eşit işe eşit ücret kapsamında yapılan yeni ek ödeme oranları 666 Sayılı KHK ile yayımlandı. Önceki ek ödeme oranlarına göre; il eğitim denetmeni, şube müdürü, şef, memur ve hizmetlilerin unvanlar boyutuyla aynı işi yapan farklı bakanlıklardaki çalışanların ek ödeme ücretlerindeki makasın kaldırılması olumlu bir yaklaşımdır. Fakat yeni KHK sonrası ortaya çıkan tabloda öğretmen ve öğretim elemanlarının eline geçen rakam asla kabul edilebilir durmamaktadır. Öğretmenler için belirlenen ek ödeme oranları, 666 sayılı KHK öncesi durumun aynısı olup bu haliyle artış getirileceği yönündeki beklentileri karşılamadığı gibi diğer pek çok kadro ve unvanlı memuriyet kadrolarına verilenlerin çok altındadır. Öğretmen kadrosunda bulunanlar dışında kalan Bakanlık personeline 375 sayılı KHK’ye göre ödenmekte olan ek ödeme oranları 666 sayılı KHK ile artırılmış iken öğretmenlerin bu artışın dışında tutulması haksız ve yersizdir. Ortaya çıkan çarpıklık, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak mücadele vereceğimiz “Toplu Sözleşme Masası” nın ana konularından birisi olacaktır.
Ayrıca aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre almakta olan üniversite akademik personel için öngörülen ek ödeme oranları da 666 sayılı KHK öncesi verilen oranların aynısı olup bu personel yönünden hiçbir artış getirilmemiştir.
Neredeyse tüm kamu personelinin ek ödeme oranları 666 sayılı KHK ile artırılmış iken eğitim ve öğretim hizmetini ifa eden öğretmenler ve üniversite akademik personelinin bu artışlardan istisna tutulmuş olmasının izahı mümkün değildir.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personeline ilişkin düzenlemelerine dair inceleme aşağıda verilmiştir;
1.-      Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 652 sayılı KHK’nin 42’nci maddesinin,”milli eğitim başdenetçi, denetçi, ve denetçi yardımcılarına fazla çalışma ücreti ödenmesine dair” ikinci fıkrası; “Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele ek ödeme yapılmasına dair” üçüncü fıkrası ve “Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmeyeceğine dair” dördüncü fıkrası hükümleri 14/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Buna göre Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar’ın yasal dayanağı kalmamış olup, bu Usul ve Esaslar eki cetvellere göre ödenmekte olan ek ödemeler 14/01/2012 tarihine kadar devam edecek, bu tarihten sonra 666 sayılı KHK ile getirilen oranlarda ek ödeme yapılacaktır.
2.-      Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 652 sayılı KHK’nin 42’nci maddesinin, “Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği ve bu şekilde çalıştırılacak personele, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanın onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödeneceğine dair” birinci fıkrası ve KHK eki (II) sayılı Cetvel hükümleri 14/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
3.-      666 sayılı KHK’nin 1’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen ek 12’nci madde gereği; “Öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç; Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümler” 14/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 652 sayılı KHK’nin öğretmenlik kadrolarında bulunanlar ve fiilen öğretmenlik yapan personel haricinde kalan personele ek ders ücreti ödenmeyeceğine dair 42’nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü de bu tarihten itibaren yürürlükten kaldırıldığından bu statüdeki personele 14/09/2011 – 14/01/2012 arası dönem için Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar eki cetvellerdeki oranlar üzerinden ek ödeme yapılmaya devam edilecektir.
4.-      Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversiteler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan ve aylıklarını 657 sayılı Kanun hükümlerine göre almakta olan personele 666 sayılı KHK’ye ekli (I)  sayılı Cetvelin A-1 bölümünde gösterilen ek ödeme oranlarına göre ek ödeme yapılacaktır.
5.-      Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversiteler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen teknik hizmetler sınıfında bulunan ve aylıklarını 657 sayılı Kanun hükümlerine göre almakta olan personele 666 sayılı KHK’ye ekli (I)  sayılı Cetvelin A-2 bölümünde gösterilen ek ödeme oranlarına göre ek ödeme yapılacaktır.
6.-      666 sayılı KHK’nin 1’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen ek 9’uncu madde gereği; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacaktır.
Buna göre;
  • Kadroları eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan personelden, Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlara % 65 oranında ek ödeme yapılacaktır.
  • Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelden, 1-4 derecelerden aylık alanlar % 90, 5-7 derecelerden aylık alanlar % 80, diğer derecelerden aylık alanlar ise % 70 oranında ek ödeme alacaklardır.
  • Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden; Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar  % 72, Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar % 70, Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) % 63, Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) % 57, Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) % 68, Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar % 67, Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar % 77, Diğer öğretim elemanları ise % 66 oranında ek ödeme alacaklardır.
Bu kapsamda yer alan personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmayacaktır.
7.-      2547 sayılı Kanun’un 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkralarına göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacak ayrıca 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme yapılmayacaktır.
666 sayılı KHK’nin 2’nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 17’nci madde ile; “1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline döner sermaye gelirlerinden aynı maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanıncaya kadar, ek 9 uncu madde uyarınca ek ödeme yapılacaktır.
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil)” ibaresi 31/12/2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından bu kapsamdaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele 2547 sayılı Kanun uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmayacak, bu personel 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödemeden faydalandırılacaktır.
8.-      666 sayılı KHK’nin 1’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen ek 10’uncu madde gereği; “Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının;
a) Merkez teşkilatlarında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda yer alanlar hariç olmak üzere bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda bulunanlardan,
b) Taşra teşkilatlarına ait kadrolarda bulunup, kadro unvanları ekli (II) sayılı Cetvelde yer alanlardan,
c) Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,
aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilecektir.
9.-      2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin; (d) fıkrasında yer alan “personele” ibaresi “öğretim elemanlarına” şeklinde değiştirilmiş olup buna göre, Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunanlara bu Kanun’a göre yapılacak ek ödemelerden artık sadece öğretim elemanları faydalanacaktır.
Bu kapsamdaki personele, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (g) fıkrasının ikinci paragrafı  “Bu maddenin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.” şeklinde değiştirilerek 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ye göre ek ödeme almaları sağlanmıştır.
10.-    652 sayılı KHK’nin 42’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile öğretmenlik kadrolarında bulunanlar ve fiilen öğretmenlik haricinde kalan, aralarında ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin de bulunduğu personele ek ders ücreti ödenmesine son verilmiş idi. 666 sayılı KHK’nin 1’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen ek 12’nci madde ile “Öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç; Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümler” 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenler, geçici görevlendirme süresince 14/01/2012 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar gereği % 90 oranında ek ödeme, bu tarihten sonra ise ek ders ücreti alacaklardır.
666 sayılı KHK ile hizmetli, memur, VHKİ gibi personele ek ödeme noktasında getirilen mali haklar beklentileri karşılamasa da 375 sayılı KHK ve 652 sayılı KHK’lere göre olumludur. Yine Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli şeflere, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslarda olduğu gibi iller bazında bir ayrıma gidilmeyip bu Usul ve Esaslarda öngörülenlerin en yükseği oranda ek ödeme getirilmiş olması beklentileri karşılamasa da ayrımcılığın önlenmesi noktasında önemlidir.
Ancak öğretmenler ve üniversite akademik personeline 666 sayılı KHK ile hiçbir hak tanınmamış olması kabul edilebilir olmadığı gibi ayrıca izaha da muhtaçtır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli
                     
Unvanı Ek ödeme 375 sayılı KHK'ya göre ORAN (%) /TUTARI (TL) Ek ödeme 652 sayılı KHK'ya göre ORAN (%) /TUTARI (TL)  
Merkez Teşkilatı ile Ankara İstanbul İzmir Büyükşehir belediyesi olan iller Diğer iller 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme oranları % 666 sayılı KHK öncesi toplam ek ödeme hariç net aylık 666 sayılı KHK gereği ek ödeme ek ödeme dahil net aylık 666 sayılı KHK sonrası gelen aylık farklar
Hizmetli (5/3) 63
385 TL
80
490 TL
70
429 TL
65
398 TL
80 1.321,58 941,58 489,90 1.431,48 109,90
Memur (3/3) 65
397.8 TL
100
612 TL
90
551 TL
85
520 TL
100 1.450,29 993,29 612,00 1.605,29 155,00
Şef (3/1) 66
404 TL
105
642 TL
95
581 TL
90
551 TL
105 1.542,71 1.067,71 642,99 1.710,70 167,99
Eğitim Uzmanı (1/1) 67
410 TL
115
703 TL
--- --- 115 1.840,71 1.365,71 704,22 2.069,93 229,22
Öğretmen (9/1) 65
397.8 TL
      65 1.533,00     1.533,00 0,00
Öğretmen (3/1) 65
397.8 TL
      65 1.702,00     1.702,00 0,00
Öğretmen (1/1) 65
397.8 TL
      65 1.790,00     1.790,00 0,00
Şube Müdürü (1/1) 67
410 TL
150
918 TL
140
856 TL
130
795 TL
170 2.375,00 1.575,00 1.041,00 2.616,00 241,00
Eğitim Denetmeni (1/4) 67
410 TL
140
856 TL
135
826 TL
125
765 TL
140 2.338,00 1.704,00 857,00 2.561,00 223,00
Eğitim Denetmen Yardımcısı 65
397.8 TL
120
734 TL
115
703 TL
105
642 TL
125 1.962,00 1.328,00 765,00 2.093,00 131,00

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
m.elmacı
m.elmacı - 11 yıl Önce

Allah rızası için birde şunu dile getirin arkadaşlar.Başarıyı artırma projesi de hadi uygula öğrtmen,Veli ziyaretleri de hadi uygula öğrtmen,Yazılılar okunacak de hadi uygula öğrtmen,Aylık toplantolar de hadi uygula öğrtmen,Öğreenci ailevi veya maddi problemi var de gece bile arayabilirsiniz efendim de hadi uygula öğrtmen,Bol deneme sınavı bunların değerlendirmelrini yapın de hadi uygula öğrtmen,bunların hepisi ders bitimi bizim önümüze sürülen sadece rutin işler daha doğrusu ek gıdamız. Allah Aşkına ek ödemeyi gerek görmeyen bizi sadece 26 saat çalışıyor diyen zihniyete soruyorum; polisi, memuru, şefi geçtim çalışma süresi olarak bir imamla öğretmenin yaptığı iş ve karşılığıda alınan paranın karşılaştırmasının yapılmasını istiyorum. Pardon onları yaptığı iş mübarek bir iş değil mi! Tek cümle ile yazıklar olsun böyle düşünen zihniyete diyorum SAYGILAR

SIRADAKİ HABER