DANIŞTAY'DAN ENGELLİ ÖĞRTEMENE MÜJDE !

Danıştay, Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Bir Maddesinin Yürütmesini Durdurdu.

DANIŞTAY'DAN ENGELLİ ÖĞRTEMENE  MÜJDE !
DANIŞTAY’DAN ENGELLİ ÖĞRTEMENE MÜJDE !Danıştay, Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Bir Maddesinin Yürütmesini Durdurdu. Eğitim Sen’in , Milli Eğitim Bakanlığının 14.7.2010 günlü, B.08.0.PGM.0.77. 03.00-903.02-363/36137 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulan 2010 yılı “ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU”nun “2. “GENEL HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün 3.paragrafında yer alan “31 Ağustos 2010” ibaresinin, dördüncü paragrafında yer alan “31 Ağustos 2010” ve “en az bir yıl” ibarelerinin, onuncu paragrafının, “C. Öğrenim Özrü” başlıklı bölümün “2.Kimler Başvuramaz” başlıklı alt bölümünde yer alan “ç)kayıtlarını dondurmuş olan” maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmış, Danıştay 2.Dairesi 21.2.2011 gün ve E: 2010/5096 sayılı kararıyla bir maddeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş, diğer maddelerin ise yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar vermiştir.Anılan Danıştay kararında, sendikamızın açtığı davada verilen Danıştay 2.Daire’nin 19.10.2010 gün ve E:2010/2779 sayılı kararıyla 6.5.2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Öğretmenlerinin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 35/4 maddesinin yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca açıktan ve kurumlar arası yeniden atama suretiyle atanan öğretmenlerin sağlık durumu özrü yönünden yürütmesini durdurulduğundan dava konusu kılavuzun “2. “GENEL HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “en az bir yıl” ibaresinin yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca açıktan ve kurumlar arası yeniden atama suretiyle atanan öğretmenlerin sağlık durumu özrü yönünden dayanağı kalmadığı ve hukuka uyarlığının bulunmadığı sonucuna varılarak yürütmesi durdurulmuştur. Bu, anılan yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca açıktan ve kurumlar arası yeniden atama suretiyle atanan öğretmenlerin sağlık durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirmek istediklerinde görev yaptıkları yerde bir yıl görev yapma koşulunun aranmayacağı anlamına gelmektedir. Nitekim, Milli Eğitim bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yeni yayımlanan 2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda anılan Danıştay kararları uyarınca yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca açıktan ve kurumlar arası yeniden atama suretiyle atanan öğretmenlerden sağlık durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirmek isteyenler bir görev yapma koşulundan muaf tutulmuştur.Anılan Danıştay kararıyla dava konusu diğer kılavuz hükümlerinin ise reddine karar verilmiştir. Söz konusu hükümler hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için, sendikamızca bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir. Beklentimiz bu maddeler arasında yer alan, son yayımlanan kılavuzda da yer verilen ve özür durumuna bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenleri ciddi biçimde mağdur eden “31 Ağustos” ibaresi hakkında da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurma kararı vermesidir.
Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER