DANIŞTAY'DAN YURTDIŞI GÖREVİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

TEM-SEN’ İN AÇTIĞI DAVADA DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNA KARAR VERDİ

DANIŞTAY'DAN YURTDIŞI GÖREVİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
 
Tüm Eğitimciler Ve Eğitim Müfettişleri Sendikasınca 16 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yurtdışında görevlendirilecek eğitim ataşeleri ve eğitim müşavirlerinin seçimine ve atanmalarına yönelik usul ve esaslar belirlendiği  Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin  6, 7/1, 12/e ve 19/2 hükümlerine yönelik olarak “yurtdışı görevlere atanacaklar kapsamından öğretmenlerin çıkarılmış olması,  Milli Eğitim Denetçilerine oranla İl Eğitim Denetmenleri yönünden hak kaybına sebep olacak eşitlik ilkesine aykırılık yaratacak nitelikte düzenlemelere yer verildiği, Yönetmeliğin dayanak Kanun maddeleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı bir düzenleme olarak ortaya çıktığı ve  MEB’nın sözü edilen Yönetmeliği çıkarma yetkisi / tesis etme yetkisinin olmadığını ileri sürerek ” yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay nezdinde açılan davada 
 
Danıştay İkinci Dairesi 16/03/2012 günlü E:2012/162 sayılı kararıyla Yönetmeliğin 6. maddesi ile 12. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine 7. maddesinin 1. fıkrası ile 19.maddesinin 2. fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma isteminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.
 
Sendikanın İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde karara yaptığı İtiraz neticesinde
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2012/589 sayılı dosya üzerinden 18.02.2013 tarihinde  “Bir kanun veya KHK hükmü ile belirli bir konuda yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olan merci belirlendiğinde, kapsamda bulunan diğer idari mercilerin aynı alanda anayasanın 124. maddesinde genel hükümden bahisle, ayrıca düzenleme yapma yetkileri bulunduğundan söz etmeye hukuken olanak bulunmamaktadır. Zira, anayasanın anılan hükmü genel olarak idarenin düzenleme yapma yetkisine işaret eden bir kural olup; kanunla yetkili merciin gösterildiği hallerde, aynı konuda birden çok idari otoritenin yönetmelik çıkarma yetkisi bulunabileceği sonucunu doğuracak biçimde yorumlanamaz. Öte yandan, 189 sayılı KHK hiçbir istisnaya yer vermeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatına ilişkin hükümler getirmektedir. Anılan KHK Bakanlar Kurulu’na da istisna getirme konusunda bir yetki tanımamıştır. Dolayısıyla; Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikte kimi kurum ve kuruluşların kapsam dışı bırakılmasına ve yönetmelikte yer alan bazı idareleri kapsam dışına çıkaran kurallara da hukuken itibar edilmesine olanak bulunmamaktadır. Uyuşmazlık bu çerçevede değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hususta ayrı bir yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”denilerek itirazımızın kabulüne, yönetmeliğin 6.maddesi ile 12. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendininde yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
 
Karara göre 
 
Kararnamenin üzerine yönetmelik çıkartarak kendi usul ve esaslarını belirleyen yalnızca MEB’nın değil diğer tüm Bakanlıkların ve  idarelerin yurtdışı görevler ile ilgili olarak Yönetmelik düzenlemeye yetkili olmadıkları, buna rağmen yönetmelik tanzim edilmiş ise yapılan işlemlerin  yok hükmünde olduğu sonucuna da ulaşılmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER