EBS'DEN MEB'DEN 21 MADDELİK ACİL ÇÖZÜM LİSTESİ

Kurum İdari Kurulu’na sunularak çözümü bir an evvel istenen konular şunlar..

EBS'DEN MEB'DEN 21 MADDELİK ACİL ÇÖZÜM LİSTESİ
Kurum İdari Kurulu’na sunularak çözümü bir an evvel istenen konular şunlar..

 

Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2014 toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hülya Ertürk Koç, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Salih Altuntaş, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı ile Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale’nin katılımıyla yapıldı.

 

Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, kurula taşıdıkları ve çözümünü istedikleri taleplerin eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarından oluştuğunu belirterek, “Taleplerimiz, eğitim çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şekillendirilmiştir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi halinde eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde ciddi aşamalar kaydedilebilecek ve çalışma şartları beklentiler doğrultusunda düzenlenebilecektir” dedi.

 

Özer, kurula sunulan talepler doğrultusundaki düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesinin çalışanlar arasındaki belirsizliği gidereceğini, bundan kaynaklanan sorunların çözümünü hızlandıracağını söyledi.

 

Kurum İdari Kurulu’na sunularak çözümü bir an evvel istenen konular şunlar:

 1. İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi sağlanmalıdır.
   
 2. 6528 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır.
   
 3. Öğretmenlerin ve öğretmen dışı personelin, il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 3 yıllık hizmet süresinin tespitinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır.
   
 4. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, öğretmenlerin il içi ve iller arasında karşılıklı yer değiştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı; 2014 yaz aylarında öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.
   
 5. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, öğretmenler haricindeki Bakanlık personelini de kapsayacak şekilde güncellenmeli; bu yöndeki bir yönetmelik değişikliği sonrasında hizmetli ve memur gibi diğer bakanlık personelinin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.
   
 6. 6528 sayılı Kanun’la getirilen hükümler dikkate alınmak suretiyle Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, en geç 20 Mayıs tarihine kadar düzenleme yapılmalıdır.
   
 7. Şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinden önce boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına, şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavını kazanarak atamaya hak kazanmış olanlar arasından atama yapılmalıdır.
   
 8. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın günümüz koşullarına, özellikle 6287 sayılı Kanun sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar
  tamamlanmalıdır.
 9.  
 10. 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir.
   
 11. 06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken, söz konusu tarihten sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlar yönünden de zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.
   
 12. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin yerine yürürlüğe girmesi tasarlanan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı’nın “çalışma saatleri ve izinleri” maddesinde, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) çalışma sürelerinin haftalık 30 iş saati olması, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul/kurum müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacağı yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü aynen korunmalıdır.
   
 13. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının, görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
   
 14. İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.
   
 15. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjan içinde değerlendirilmelidir.
   
 16. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.
   
 17. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.
   
 18. Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, şikâyetin, soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalı; inceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlar-şikayetler ile bu sonucu doğuracak ihbar-şikayetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır.
   
 19. Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli, “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.
   
 20. İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.
   
 21. Bakanlık ana binası başta olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına dâhil hizmet binalarında işyeri sendika temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır.
   
 22. 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” ibaresi kaldırılmalıdır.
Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
muhammed hoca
muhammed hoca - 9 yıl Önce

bizim zekamızlka alaymı ediyor ya bu sendika sen toplu sözleşme masasına oturmadınmı? orda çözseydin sorunları şimdimi aklına geldi???

SIRADAKİ HABER