EĞİTİM-BİR-SEN DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI İLKSAN ADAYLARINI TANITTI

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı seçimlere hazırlanıyor.

EĞİTİM-BİR-SEN DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI İLKSAN ADAYLARINI TANITTI
EĞİTİM-BİR-SEN DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI İLKSAN ADAYLARINI TANITTI
 
 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı seçimlere hazırlanıyor. Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Ahmet Sert Merkez İlksan Adaylarını Tanıttı. 28 Nisan da Denizli Lisesi Kapalı Spor Salonunda Yapılacak Olan İlksan İlçe Temsilciliği Seçimlerinde Aday Olan Kazım Tefçi, Hasan Savran Ve Enver Tokat’ı Basına Tanıtan Sert Toplu Sözleşme Yasasının Getirdiği Yeniliklerden Söz Etti. Toplu Sözleşme Yasası Tamam Sıra Toplu Sözleşme masasında“ diyen Şube Başkanı Ahmet Sert “Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız maddeler şu şekilde;
 
  • Öğretmenlerin ek ödeme mağduriyeti
  • Toplu sözleşme primi
  • Ek dersler
  • 4/c li personellerin sorunları
  • Vergi matrahı ve vergi dilimi
  • Atama sorunları
  • Eğitim öğretim tazminatı
 
İLK TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİNİN GETİRDİĞİ HÜKÜMLER İSE;
“Üç gün süren görüşmelerden sonra kabul edilen yasa ile memur ve memur emeklileri ilk kez toplu sözleşme hakkı kazandı. Buna göre memurların zam miktarının belirlemede Bakanlar Kurulu’nun yetkisine son verildi. Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamaması durumu son sözü ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ söyleyecek. Artık hükümet toplu sözleşme masasında alınan kararları uygulamak zorunda kalacak. Yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından toplu sözleşme süreci başlayacak. Toplu sözleşme yasasının ayrıntıları ise şöyle:
* 4688 sayılı Kanunun adı; “Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu” olarak değiştirilmiştir. 
* Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışındaki kadro ve pozisyonlarda görev yapan herkes kamu görevlisi sayılacaktır. 
* Aday ya da deneme süresinde olan memurlar da sendikalara üye olabilecek. 
* 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları ve kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik görevlileri sendikalara üye olabilecek. 
* Toplu Sözleşme primi,  Toplu Sözleşme ikramiyesi adını alacak. 
* Sendika kurucusu olmak için en az 2 yıl kamu görevlisi olma şartı kaldırıldı.  
* Sendika ve Konfederasyonlar isteğe bağlı organlar kurabilecekler ve Genel Kurul hariç olmak üzere zorunlu organların yetkilerini devredebilecekler. 
* Sendika şubeleri,  üye sayısı bini aşan sendikalar ve konfederasyonlar genel kurullarını delegelerle yapabilecekler. 
* Olağan Genel Kurulların süresi azami dört yıla çıkarıldı. 
* Sendika ve Konfederasyonlar faaliyet, denetleme raporları ile bütçe önerilerini delegelerine yazılı veya elektronik ortamda gönderebilecek ve internet sitesinden ilan edecekler. 
* Şube açma ve şube olma şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konusunda yönetim kurulları yetkilendirilebilecek. 
* Sendika ve Konfederasyonlar yetkili merciler ve mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilebilecek. 
* Sendika ve Konfederasyonlar doğal afet durumlarında kamuya yararlı dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar aracılığıyla da ayni ve akdi yardım yapabilecek. 
* Sendika ve Konfederasyonlar afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisi kurabilecekler. 
* Şube, Sendika ve Konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin bu görevleri nedeniyle aylıksız izne ayrılma isteğine ilişkin 30 günlük süre sınırlaması kaldırıldı. 
* Denetleme Kurulları en az 3 en fazla 5 denetçiden oluşacak. 
* Sendika ve Konfederasyonlar uluslararası kuruluş kurabilecekler 
* Sendikalar il ve ilçe temsilcilikleri kurabilecek 
* Üye sayısı 100 olan il ve üye sayısı 50 olan ilçe temsilcileri haftada 4 saat sendikal izin kullanabilecekler. 
* Toplu Sözleşme kapsamı dışındaki konularda istişari karalar almak Kamu Personeli Dayanışma Kurulu oluşturulacak.  
* Kamu Personeli Danışma Kurulunda kamu görevlilerini en çok üyeye sahip 3 konfederasyon genel başkanı ile hizmet kollarındaki yetkili sendika başkanları temsil edecek. 
* İşyerinde en fazla üyeye sahip sendika dışındaki sendikalar sendika işyeri temsilcisi belirleyebilecek. 
* İşyerinde çalışan sayısı 200’e kadar ise 1, 201-600 arası ise en çok 2, 601-1000 ise en çok 3, 1001- 2000 ise en çok 4, 2000'den fazla ise en çok 5 işyeri sendika temsilcisi belirlenecek 
* İşyeri sendika temsilcilerinin sendika izinleri haftada 2 saatten 4 saate çıkarıldı. 
* Sendikaya üye olan ve üyelik ödenti kesilen kamu görevlilerinin listesi kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla da ilan edilecek. 
* Toplu Sözleşme, Kamu Görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler,  her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye,  doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile kanunda ismen sayılmayan diğer mali ve sosyal hakları kapsayacak. 
* Toplu Sözleşmenin kapsamında yer alacak konulardan kamu görevlilerinin bütününü ilgilendiren hususlar Genel Toplu Sözleşme kapsamında görüşülecek. 
* Görev yapılan hizmet koluna mahsus mali ve sosyal haklar Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi kapsamında görüşülecek. 
* Yerel yönetimler hizmet kolunda görev yapan kamu görevlileri genel ve hizmet kolu toplu sözleşmesinin yanında, “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” ile belirlenecek tazminattan da yararlanabilecek.  
* Toplu Sözleşme iki mali yıl için geçerli olacak. 
* Sendika üyesi kamu görevlileri Toplu Sözleşme hükümlerinin tamamından, Sendika üyesi olmayan kamu görevlileri ise toplu sözleşeme ikramiyesi hariç toplu sözleşme hükümlerinden yararlanabilecekler.
* Emekli kamu görevlileri, Toplu Sözleşme de belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarının emekli maaşlarına yansıtılması suretiyle Toplu Sözleşmeden faydalandırılacak. 
* Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılacak. 
* Toplu Sözleşmede Kamu İşveren Heyeti; DPB’nin bağlı olduğu Bakan Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve heyet başkanınca uygun görülen diğer bakanlık temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve DPB temsilcilerinden oluşacak. 
* Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti;
— En fazla üyesi olan konfederasyon tarafından belirlenecek Heyet Başkanı,
— Hizmet kollarında yetkili sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci,
— Üye sayısı bakımından ilk üç konfederasyon tarafında belirlenecek birer temsilci,
olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak 
* Genel Toplu Sözleşmeyi Kamu İşveren Heyet Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı imzalayacak. 
* Hizmet Kolu Topu Sözleşmelerini kamu işveren heyet başkanı ile ilgili hizmet kolunda yetkili olan sendikanın temsilcisi imzalayacak 
* Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesini belediyelerde belediye başkanı ve belediyelerde en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi, il özel idarelerinde ise vali ile il özel idarelerinde en çok üyeye sahip sendika temsilcisi imzalayacak 
* Toplu Sözleşme Görüşmeleri son rakamı tek olan yıllar olmak üzere iki yılda bir yapılacak. 
* Genel Toplu Sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı (en çok üyeye sahip konfederasyon) tarafından hazırlanacak. 
* Hizmet Kolu Toplu Sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetindeki ilgili hizmet kolu temsilcileri (Hizmet kolunda yetkili sendika) tarafından hazırlanacak. 
* Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin tavan tutarı yerel yönetim hizmet kolu toplu sözleşmesi ile belirlenecek. 
* Toplu Sözleşme Görüşmeleri Ağustos ayının ilk iş günü başlayacak ve en geç – kamu görevlileri hakem kurulu kararı dâhil olmak üzere-  Ağustos ayının son iş günü bitecek. 
* Toplu Sözleşme metni, Genel Toplu Sözleşeme ve Hizmet Kolu Toplu Sözleşmeleri olmak üzere ayrı ayrı oluşturulacak.  
* Genel Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı (en çok üyeye sahip konfederasyon)  İle Kamu İşveren Heyet Başkanı başvurabilecek. 
* Hizmet Kolu Toplu Sözleşmelerinde uzlaşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetindeki ilgili hizmet kolu temsilcileri (Hizmet kolunda yetkili sendika) ile Kamu İşveren Heyet Başkanı başvurabilecek. 
* Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 
- Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkan,  başkanvekili, başkan yardımcısı, daire başkanları arasından bakanlar kurulunca başkan olarak seçilecek üye, 
- Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığından birer olmak üzere 4 üye, 
- En fazla üyeye sahip olan Konfederasyondan 2, ikinci ve üçüncü olan Konfederasyonlardan birer üye olmak üzere toplam 4 üye, 
- Üniversite öğretim üyeleri arasından Bakanlar Kurulunca doğrudan seçilecek 1, Konfederasyonlar tarafından önerilen 7 aday arasından Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek 1 olacak şekilde akademisyen 2 üye 
olmak üzere 11 üyeden oluşacak. 
* Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kendisine yapılan başvuruyu 5 iş günü içerisinde karara bağlayacak. 
* Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesin ve Toplu Sözleşme hükmünde olacak. 
* Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmeleri için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulamayacak. 
* 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak Toplu Sözleşme görüşmelerine kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başlanacak, görüşmelere katılacak sendika ve konfederasyonlar için Temmuz 2011’de ilan edilen üye sayıları baz alınacak. 
* 2012 yılına mahsus olmak üzere üye sayılarının tespitinde 15 Haziran tarihi esas alınacak ve yapılan tespit işlemi 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Resmi Gazete'de ilan edilecek. 
* Uygulamaya yönelik yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe girecek.
Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER