EĞİTİM BİR SEN,ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ TALEPLERİNİ KİK'E TAŞIDI

EĞİTİM-BİR-SEN: Taleplerimizi Kurum İdari Kurulu'na Taşıdık

EĞİTİM BİR SEN,ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ TALEPLERİNİ KİK'E TAŞIDI
Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama:Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2014 toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcıları Ali Yalçın, Ramazan Çakırcı ve hukuk müşaviri Av. Harun Kale'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bugüne kadar çalışma raporlarına alınmasına rağmen çözüm noktasında somut adım atılmayan kararlarla güncel sorunlara dair talepler kurulun gündemine taşındı.

 

Eğitim-Bir-Sen'in Kurum İdari Kurulu Ekim 2014 gündemine taşıdığı talepler şunlardır:

 

 

Geçmiş Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantılarında Mutabakata Varılan Ancak Uygulamaya Konulamayan Kararlar

 

 

1-Nisan 2011 Çalışma Raporunda karar altına alınan;

a-Öğretmenliğin yıpratıcı bir meslek olması nedeniyle, bazı meslek gruplarında olduğu gibi, yasalarca belirlenecek ölçülerde özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlere meslek güçlüğü zammı verilmeli, bazı özendirici önlemler alınarak öğretmenlerin istemeleri hâlinde erken emeklilikleri sağlanmalıdır.

 

 

2-Ekim 2011 Çalışma Raporunda karar altına alınan;

a-Öğretmenlerimize ergonomik ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bilgisayar verilmelidir.

 

b-Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden yedek subaylıkları süresince aylıklarından kesilen OYAK kesintisi yasal faizleri ile birlikte iade edilmelidir.

 

c-Daktilograf veya memur iken şef olanlarla ödenmekte olan yan ödeme tutarı, VHKİ iken şef olanlara yapılmakta olan yan ödeme tutarına yükseltilmedir.

 

 

3-Nisan 2012 Çalışma Raporunda karar altına alınan;

 

a-Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen hizmet bölgeleri ve hizmet alanları dikkate alınarak öğretmen istihdamında güçlük çekilen hizmet alanlarında istihdam edilen eğitim çalışanlarına, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel durumları ve ulaşım imkânları dikkate alınarak ilave özel hizmet tazminatı veya ek tazminat verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

 


 

4-Ekim 2012 Çalışma Raporunda karar altına alınan;

 

a-Öğretmenlere il dışı isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmelidir.

 

b-Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu'nda alınan “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır.

 

 

5-Ekim 2013 Çalışma Raporunda karar altına alınan;

 

a-2012 Yılı Alan Değişikliği işlemleri kapsamında, zihinsel engelliler ve teknoloji-tasarım alanından sınıf öğretmenliğine geçirilen ancak idari yargının yürütmenin durdurulması kararı neticesi alan değişiklikleri iptal edilenler yönünden, (tercihlerine göre) alan değişikliği sonrası görev yerlerinde eski alanlarında ya da alan değişikliği sonrası görev yerlerinde ve yeni alanlarında, görevlerine devam etmelerini sağlayacak bir düzenleme gerçekleştirilmelidir.

 

6-Nisan 2014 Çalışma Raporunda karar altına alınan;

 

a-İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi sağlanmalıdır.

 

b-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

 

c-Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.

 

d-6528 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 1'inci maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır.

 

e-Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının, görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

 

f-07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88'inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir.

 

Yukarıda sıralanan talepler konusunda en kısa zamanda somut adımlar atılmalı, gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.

 

 

Ekim 2014 Çalışma Raporu Teklifleri

 

1-Bakanlığın 2013 yaz dönemi öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi kapsamında taahhütte bulunduğu, ancak bugüne kadar somut bir adım atılamayan “alan değişikliği” işlemi takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir.

 

2-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının günümüz koşullarına, özellikle 6287 sayılı Kanun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uygun olarak güncellenmesi ve bu bağlamda birim ek ders ücretlerinin artırılması konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.

 

3-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ödenmesi; bunun mümkün olmaması halinde izin hakkının kullandırılmasını teminen ilçe bünyesinde personel görevlendirilmesi veya mağduriyetin önüne geçilebilmesi için en azından hizmet alımı yapılabilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

 

4-İlgili yönetmelik hükümleri gereğince boş dersleri dolduran nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

5-Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarında çalışan, emekli olan ve vefat eden öğretmen çocuklarına ayrılan %15'lik kontenjanın tamamının kullanılmadığı durumlarda öğretmen haricindeki Bakanlık personelinin de aynı kontenjan diliminden faydalandırılmasını teminen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinde gerekli düzenleme yapılmalıdır.

 

6-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte 16.08.2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle getirilen hükümlere ilişkin idari yargıda açılan davalar sonuçlanmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Taslağı kapsamında adı geçen genel yönetmelikte dava konusu edilmiş düzenlemelere yer verilmemelidir.

 

7-Yine bu kapsamda, taslakta öngörülen aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Çalıştayı'nda kararlaştırılan süre bağlamında ele alınmalı; azami çalışma süresinin tamamlanmasına bağlı yer değişikliği işlemleri aynı ilçe içinde ve eğitim bölgesi içinde sınırlı tutulmalı; taslakta öğretmenlere karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınmalıdır.

 

8-Yükseköğretim gören çocuğu bulunan dul ya da boşanmış kadın öğretmenlerin, çocuklarının öğrenim gördükleri yerlere, mazerete bağlı yer değişikliği hakkı konusunda öncelik verilmeli veya öğrenim görülen yerde geçici görevlendirme yapılabilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır.

 

9-Engelli personele il içi isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

 

10-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartı değiştirilerek, 5510 sayılı Kanun'la öngörülen emeklilik yaşı dikkate alınarak öğretmen adaylarının tecrübe ve bilgi birikimlerinden istifade edilebilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

 

11-Halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilecek takviye kurslarında ders veren öğretmenler ile kurum yöneticilerine ödenecek birim ek ders ücretinin artırılması sağlanmalıdır.

 

12-Halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilecek takviye kurslarında görev alacak öğretmen ve yönetici haricindeki personelin bu fazla çalışmasının ücretlendirilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

 

13-Haftalık ders programlarının belirlenmesinde kadın öğretmenlerden ilkokul çağı öncesi ve engelli çocuğu bulunanların gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi hususunda düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

 

14-Bakanlık taşra teşkilatı şube müdürlüğü sınavı ve atama sürecine ilişkin mahkeme kararları sonrası ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesini teminen, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte, mahkeme kararları ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler göz önüne alınarak düzenleme yapılması ve bu konudaki belirsizliğin giderilmesi sağlanmalıdır.

 

15-Hizmetli ve memurlar için yeniden görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.

 

16-Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarına ulaşım hizmeti için verilen ‘Ankara Kart'a yüklenen ulaşım giderleri tutarlarının personele nakdi olarak ödenmesi sağlanmalıdır.
Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER