EMEKLİ MEMURLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN

Emeklilerimizi mahkeme kapılarında hak aramak zorunda bırakmak başka bir mağduriyet doğurmaktadır.

EMEKLİ MEMURLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN
Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Şrd.Doç.Dr. M.hanefi Bostan yaptığı açıklamada emekli memurların mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bostan şunları dile getirdi:
Memurlar çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Nitekim memurlar emekli olurlarken emekli maaşları % 50’ye yakın azalmaktadır. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemeler emekli keseneğine yansımamaktadır. 
 
          Memurlara yapılan bu haksızlık yetmezmiş gibi, AKP Hükümeti tarafından 2012 yılında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununu, 6270 sayılı  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunla memurlara “verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz” hükmü getirilmiştir.
 
          İşçiler kıdem tazminatlarını kıdem sürelerinin tamamı üzerinden alabilirken, memurlara bu haksızlığın reva görülmesi memur düşmanlığından başka bir anlam taşımamaktadır. 
 
          Gerçi Anayasa Mahkemesi 07/01/2015 tarih ve 29229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, memurlar aleyhindeki söz konusu hükmü bozmuştur. Bundan böyle meslekte 35 yılını dolduran memur, 30 yılını dolduran memurdan daha fazla emekli ikramiyesi alacaktır. Kararın gerekçesinde “Kanun koyucu, Anayasa’nın 60. maddesi uyarınca sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, anılan yetkiye dayanarak emekli ikramiyesi ile ilgili keyfi ya da bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenlemeler yapamaz” ifadelerine yer verilmiştir.
 
          Bu çerçevede, kamu çalışanlarının 30 yılın üstündeki çalışmalarını, bu süreden sonra verilen emekleri hiçe sayan kanun hükmünün iptali ile, konu hakkındaki adaletsizlik yüksek mahkeme kararı ile kaldırılmış oldu. Ancak söz konusu bu karardan (2015 yılından) önce emekliye ayrılmış olanlar için mahkeme yolu açık bulunuyor. Türk Eğitim Sen ve Türk Kamu Sen memurlara bu konuda destek olmak adına SGK’ya başvuru dilekçesi ve dava dilekçesi hazırlayarak erişime açmıştır (bk. http://eski.turkegitimsen.org.tr/haber_goster.php?haber_id=16431).
 
          5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olarak, emekli maaşı almaya hak kazanan davacının 30 hizmet yılından fazla geçen süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığınca tesis edilen işlemin iptali ile fazla hizmet süresine göre hesaplanacak emekli ikramiyesinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle dava açılmıştır.
 
          Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 29.06.2015 tarih, 2015/540 E. ve 2015/942 K. sayılı kararı ile son olarak sendikamızın İstanbul avukatlarından Şahin Zenginal’ın emekli bir üyemiz için açtığı davada ve Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 01.10.2015 tarih, 2015/1245 E. ve 2015/1110 K. sayılı kararlarında; Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmış kişilerin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında yer alan 30 yıllık süre sınırlamasının yasal dayanağının ortadan kalktığı, dolayısıyla mevcut yasal durum itibariyle davacıya 30 yılın üzerindeki hizmetleri için de emekli ikramiyesi ödemesi yapılması ve bunun için tahsis dosyasının incelenerek 30 yıldan fazla çalışma süresinin tespit edilip, bu sürenin karşılığı ikramiye tutarının emekli olduğu tarihteki değerler dikkate alınarak hesaplanması ve 30 yıldan fazla olan sürenin ne kadarının hangi gerekçe ile hesaba alınamayacağının açıkça ortaya konulup davacıya bildirilmesi gerekirken, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği gerekçesinin belirtilerek başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 
          Öte yandan, davacının başvurusunun değerlendirilerek, 30 hizmet yılından fazla geçen hizmet süresine göre hesaplanacak emekli ikramiyesinin başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir. 
 
          Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, 30 hizmet yılından fazla geçen hizmet süresine göre, emekli ikramiyesinin hesaplanarak başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermişlerdir.
 
          Yetkililer daha fazla vakit geçirmeden büyük bir adaletsizlik oluşturan ısrarlarından vazgeçmelidir. 30 yılın üzerinde hizmeti olan ve 2015 yılından önce emekliye ayrılmış kamu çalışanlarına da fazla süreler için hak ettikleri ödemeyi yapacağını ilan etmelidir. 
 
          Emeklilerimizi mahkeme kapılarında hak aramak zorunda bırakmak başka bir mağduriyet doğurmaktadır. Aynı zamanda kamu için mahkeme masrafları ayrı bir yük teşkil etmektedir. Anayasaya aykırı olduğu bütün mahkemeler tarafından tescillenmiş bir hükmün uygulanmasında ısrar etmek hiç kimseye fayda sağlamayacaktır.
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER