İKİNCİ KEZ YAPILAN DEĞERLENDİRMELER İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İKİNCİ KEZ YAPILAN DEĞERLENDİRMELER İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Okul ve Kurum Müdürlüğünde dört yıllık görev süresini dolduranlar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirilmiş, ancak değerlendirmeler hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan bir anlayışla yapılmış olduğundan liyakat sahibi okul müdürlerinin görevinin son bulmasına neden olmuştur. Ülke genelinde mağduriyet yaşamış olan okul müdürleri; 75 altında puan verilmesi işleminin ve bu sebeple Müdür olarak görev yaptıkları okulda görev sürelerinin uzatılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile konuyu yargıya taşımıştır. Birçok ilimizde idare ve bölge idare mahkemeleri  olumsuz değerlendirme sonucunda açılan davalarda,  dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması veya iptali kararları vermiştir. Bu mahkeme kararları neticesinde yeniden değerlendirme yapılmış, ancak aynı şekilde ikinci kez yapılan bu olumsuz değerlendirmeler de hukuk ve mevzuata aykırı bir şekilde yapılmıştır. Zira alınan yargı kararının uygulanması konusunda, müdürler görev yaptığı kuruma iade edilmeden değerlendirmeye tabi tutulmuş, değerlendirme yapılırken yargı kararının gerekçeleri yok sayılarak yeniden düşük puan takdiri yapılmış, yargı kararı uyarınca yapılan değerlendirmede yine aynı şekilde bu değerlendirmenin dayanağı olan bilgi ve belgeler gösterilmemiştir. Dolayısıyla da yeniden yapılan bu değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu açık ve net olup tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
İkinci kez yapılan değerlendirme neticesinde görev süresi uzatılmayan kişiler bu işlemin tebliği veya öğrenilmesi ile birlikte dava açma süresi olan 60 gün içinde iptal davası açabilecektir. Bu durumda olan Müdürler ekte bulunan dava dilekçesi ile idare mahkemelerine başvuruda bulunabilirler.

İlgili dava dilekçe örneği için tıklayınız

türk eğitim-sen


AYRI BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ
…………………….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”
DAVACI                                : ………………………………..(Ad ve Soyad)
  ………………………………..
……………………………………….(Adres)
                                  
T.C.NO                                   :
DAVALI                                :……………………..VALİLİĞİ
DAVA KONUSU                     :Müdür olarak görev yaptığım ……………….Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi okul müdürlüğü  görev süremin uzatılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açmış olduğum dava hakkında, …………….İdare Mahkemesinin ESAS NO : 2014/…. KARAR NO : 2014/……… İPTAL  kararını, davalı idare  uygulanamamıştır. Hakkımda ikinci kez değerlendirme yapılarak yine  75 puan altında puan verilerek görev sürem uzatılmamıştır. Görev süremin uzatılmamasına yönelik idari  işleminin , ………………Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün ….tarih ve …sayılı kararnameyle …………….. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğretmen olarak atama işleminin ve …………Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlüğü görevine yerime  atanan okul müdürünün atanmasına yönelik idari işlemlerin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptal kararı verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                  :
 I-……….. İli …………. İlçesi ……………Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapmakta iken, 14.3.2014 günlü Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6528 sayılı Kanunla 652 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10.madde hükmü uyarınca görevime son verilerek ………………………. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğretmen olarak atamam gerçekleştirilmiştir.(EK-1)
Anayasanın 125. maddesinde de, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kuralına yer verilmiştir. Hukuk devleti ilkesi karşısında, idarenin yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunması mümkün değildir. Yönetici değerlendirme formu üzerinden  tesis edilen işlemin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere işlemin tüm unsurları yönünden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan bir yargısal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır.
             2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin (l/a) bendi gereğince iptal davalarında, idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır.
                 Dolayısıyla, yapılan değerlendirme sonucunda tesis edilen işlemin yargısal denetimi için gerekli tüm unsurların oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir. Yukarıda da belirtildiği üzere hukuk devleti ilkesinin, idarenin yargısal denetiminin yapılmasını ortadan kaldıracak, imkansız kılacak ya da güçleştirecek şekilde bir idari işlem tesis edilmesine izin vermesi mümkün değildir.
                 Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan altında puan verilmesine  ilişkin işlemin ve bu sebeple görev süremin uzatılmaması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğum  davada …………… .İdare Mahkemesinin ESAS NO : 2014/ KARAR NO : 2014/….İptal  kararı verilmiştir.(EK-2)
İdari Yargılama Usul Kanununun Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.)Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” Hükmündedir.
Yine aynı kanunun Madde 52 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/21 md.)” Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz.” Denilmektedir.
Ayrıca, Anayasanın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesi; “….Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu  organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Şeklindedir.
Yargı kararları, yasal süresi içerisinden herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde idarece uygulanmak zorundadır. Bu konuda idarenin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İdari Mahkemenin verdiği kararı uygulamayarak ……………..Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine başlatmamıştır.
Davalı idare,…………  .İdare Mahkemesinin ESAS NO : 2014/…. KARAR NO : 2014/…. İPTAL  kararının uygulanmasına karşı eylemli olarak direnerek,Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince hakkımda ikinci kez değerlendirmede bulunmuştur. İlkinde olduğu gibi yine 75 puan altında puan verilmesini sağlanmış ve bu nedenle de müdür olarak  görev süremin uzatılmasını engellenmiştir. Davalı idare  bu idari işlemleriyle yargı kararını işlevsiz hale getirme eyleminde bulunmuştur.
Hakkımda ikinci kez değerlendirmede bulunulduğu tarihte, ….. İlçesi ……… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni olarak görevliyken, ……  İlçesi ……. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Müdürü olarak değerlendirmeye tabi tutuldum. …….. İlçe Milli Müdürlüğü personeli olmadığım halde, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri   hakkımda değerlendirmede bulunmuşlardır. Ayrıca  Okul Aile Birliği Başkan, Başkan Yardımcısı ve Öğrenci Meclisi Başkanı değerlendirmede bulundukları tarihte bu görevleri yürütmemektedirler. Hakkımda ikinci kez değerlendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okulda görevli kişilerin değerlendirmede bulunmaları hukuki değildir.
II-İdari Yargıda açtığım davada mahkeme kararında “…dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından..” gerekçesine yer verilmiş ve bu nedenle hakkımda gerçekleştirilen idari işlemler İPTAL edilmiştir. Ancak; yargı kararlarına rağmen görev süremin uzatılıp uzatılmayacağını belirleyecek olan yeniden yapılan değerlendirme işleminin  de nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı dolayısıyla  söz konusu değerlendirmede bu haliyle  objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksızdır.
ŞÖYLEKİ;
İlçe Milli Eğitim Müdürününhayır olarak değerlendirdiği “Çalışanlar etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve gerektiğinde ilgili prosedürü başlatır. Çalışanların çoğunluğu tarafından onaylanmış açık, anlaşılır ve adil bir performans değerlendirme sistemi gerçekleştirir. Kurumun hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için performans sonuçlarını kontrol eder, paylaşır ve eğitim planlaması yapar. Personel performans değerlendirmelerine ilişkin kayıtlan tutar ve arşivler” kriterleri;
 İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün hayır olarak değerlendirdiği “Çalışanlar etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve gerektiğinde ilgili prosedürü başlatır. Çalışanların çoğunluğu tarafından onaylanmış açık, anlaşılır ve adıl bir performans değerlendirme sistemi gerçekleştirir. Kurumun hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için performans sonuçlarını kontrol eder, paylaşır ve eğitim planlaması yapar. Personel performans değerlendirmelerine ilişkin kayıtlan tutar ve arşivler.” Kriterler çalışanların performans değerlendirmelerine ait kriterlerdir;
 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin performanslarının değerlendirileceğine ilişkin yürürlükte bulunan hiçbir mevzuat bulunmamaktadır. Hal böyle iken Personel performans değerlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmediğim gerekçesiyle puan verilmemesi hukuki değildir.     
Öte yandan; İçerikleri itibariyle benzerlik taşıyan sorulara şahsımla  çok yakın iş ilişkisi bulunan öğretmenler Okul Aile Birliği  Başkanı  tarafından  "evet" olarak cevap verilmesine karşılık, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü ve Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü  tarafından "hayır" olarak cevap verildiği; dikkate alındığında, dava konusu değerlendirme formunda, hakkımda başarısızlığıma ve yetersizliğime  ilişkin değerlendirmeler yapılmasına karşılık bu değerlendirmelerin dayanağı olan bilgi ve belgelerin gösterilemediği dolayısıyla da değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksızolduğu aşikar olup bu nedenle hakkımda  tesis edilen işlemde hukuka aykırıdır.
Davalı idare  Mahkemenin iptal kararını uygulamamış ve  değerlendirme formu üzerinden ikinci kez değerlendirmede bulunmuştur. İkinci kez yapılan değerlendirmede de ilkinde (hayır) olarak değerlendirilen kriterler yine (hayır) olarak değerlendirilerek aynı puan verildiği kanaatindeyim. İlk değerlendirmede hakkımda başarısızlığıma ve yetersizliğime  ilişkin değerlendirmeler yapılmasına karşılık bu değerlendirmelerin dayanağı olan bilgi ve belgeler mahkemeye sunulmamış ,bu değerlendirmede de sunulması mümkün  gözükmemektedir. İdare Mahkemesinin  iptal  kararının gerekçesinde açıkça ifade edilen hususlar dikkate alınmadan ikinci kez yapılan  değerlendirmenin de nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksızolduğu aşikar olup hakkımda  tesis edilen işlemde hukuka aykırı olduğu gibi yargı kararının uygulanmadığı sonucunu doğurmaktadır.
 
SONUÇ VE TALEP:Yukarıda açıklamaya çalıştığım hususlar ve sunmuş olduğum belgelerde de görüleceği üzere açıkça hukuka aykırı olan ve sayın heyetinizce resen görülecek nedenlerle haklı davamın kabulü ile davalı idareninMÜDÜR OLARAK GÖREV SÜREMİN UZATILMAMASI İŞLEMİNİN, ………………VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ….TARİH VE …SAYILI ATAMA İŞLEMİNİN  ve ……………… MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREVİNE YAPILAN ATAMA İŞLEMİNİN   YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE DEVAMINDA İPTALİNE,idarenin savunma süresinin kısaltılmasına, özel hukuka ilişkin tüm talep ve dava haklarım saklı kalmak üzere, yargılama vekâlet  ve sair tüm giderlerin davalı kurum üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
      DAVACI
…………………….

www.kamudan.com
Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
olmamış
olmamış - 6 yıl Önce

düzeltilmesi gerekir bu dilekçenin Atma yok görevlendirme........

SIRADAKİ HABER