İKNA ODALARI HORTLADI

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan “İstanbul Üniversitesinde ikna odaları yeniden hortladı ”dedi.

İKNA ODALARI HORTLADI
İKNA ODALARI HORTLADI

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan “İstanbul Üniversitesinde ikna odaları yeniden hortladi”dedi.

İstanbul Üniversitesindeki sendika üyelerimiz yaklaşık 12 aydan beri Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız tarafından ve görevlendirdiği Personel Daire Başkanlığındaki Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı vasıtasıyla tehdit edilmekte, şiddetli baskıya ve mobbinge tabi tutularak istifa ettirilip Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye yaptırılmaktadır. Nitekim şimdiye kadar yaklaşık 350 üyemiz, sendikamızdan istifa ettirilerek adı geçen sendikaya üye yaptırılmıştır. Bir göreve gelmek isteyen üyelerimiz, bu şahıslar tarafından sendikamızdan istifa ettirilerek Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye yaptırıldıktan sonra atama ya da görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Son 12 ay içinde Fakülte Sekreteri yapılan veya sınavsız göreve getirilen personel incelendiğinde durum açıkça ortaya çıkacaktır. Örneğin İdari personelden Muammer Özdemir sendikamızdan istifa ettirilip Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye yaptırıldıktan sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsüne enstitü sekreteri olarak ataması yapılmıştır. Aynı şekilde idari personelden Serkan Saraç sendikamızdan istifa ettirilip Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye yaptırıldıktan sonra Avrasya Enstitüsüne enstitü sekreteri olarak görevlendirilmiştir. Yine bir başka kuruma geçmek isteyen personele izin verilmemekte, sendikamızdan istifa ettirilip Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye yaptırıldıktan sonra başka bir kuruma geçmesine izin verilmektedir. Bununla ilgili en son örnekler şunlardır: Merkez Kütüphane’de memur olarak görev yapan Hüseyin Çavdar sendikamızdan istifa ettirilerek Eğitim Bir-Sen’e üye yapılmış ve sonra da Sinop Üniversitesine naklen gitmesine onay verilmiştir. Aynı şekilde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda memur olarak çalışan Ahmet Turanyolcu isimli üyemiz sendikamızdan istifa ettirilip Eğitim Bir-Sen’e üye olması karşılığında Malatya Üniversitesine geçişine izin verilmiştir. Yönetimde taraflı davranıldığına dair bir örnek de; Eğitim Bir-Sen adlı sendikanın İstanbul Üniversitesi temsilcisi olan Zeynep Gökçen’in İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kadrosuna atanmasıdır. Bunlarla ilgili sayısız örnekler bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesinde çalışan memurlar ve öğretim elemanları büyük bir korku ve panik içindedir. İstanbul Üniversitesinde bir göreve gelmek için veya kadroya atanmak için “Nurkan Yağız’ın sendikası” olarak nitelendirilen Eğitim Bir-Sen’e üye olmadan kadro almak veya hak edilen bir göreve gelmek mümkün olmadığı bütün personel arasında yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Birçok kişiye müdürlük verileceği vaat edilmekte, çocuğunu veya yakınını İstanbul Üniversitesine işe alma karşılığında veya vaadiyle personel sendikamızdan istifa ettirilerek Eğitim Bir-Sen’e üye kaydedilmektedir. İstanbul Üniversitesinde Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız akademik ve idari personeli rektör yardımcılığı makamına çağırarak, makamında personele Türk Eğitim-Sen’den ayrılıp Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye olmaları konusunda zorlamakta ve tehdit etmektedir. İkna ettiklerini hemen Personel Dairesinde görevli şube müdürü Mustafa Beyazatlı’nın odasına göndermekte, Mustafa Beyazatlı da Prof. Dr. Nurkan Yağız’ın talimatları doğrultusunda idari ve akademik personelin Türk Eğitim-Sen’den ayrılma ve Eğitim Bir-Sen’e üye olma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Yine Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız makam odasına gelmeyen akademik ve idari personeli telefonla arayarak veya Personel Daire Başkanlığındaki şube müdürü Mustafa Beyazatlı’ya arattırarak Türk Eğitim-Sen’den istifa edip Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye olmaları halinde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük kadrolarını hemen vereceğini, idari personele de atamada her türlü kolaylığın sağlanacağını ve kendilerini müdür, müdür yardımcısı, fakülte, yüksek okul veya enstitü sekreteri olarak atatacağını, haklarında soruşturma varsa soruşturmayı hemen durduracağını, başka fakülte, yüksek okul ya da birime atama istemeleri halinde atamalarının hemen yapılacağını belirtmektedirler. Üyelerimize karşı yapılan sendikal baskılar 23.12.2011 tarih, ŞMS.460.034/535 sayılı İstanbul Üniversitesi 2011/2. Dönem Kurum İdari Kurulu Gündem Maddeleri içinde «Madde 11.» olarak gündeme taşınmıştır. Madde 11 aynen şöyledir: “Üniversitenizde bulunan sendika üyelerimiz, 8 aydan beri Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız tarafından şiddetli baskı yapılarak ve mobbinge tabi tutularak istifa ettirilip, bir başka sendikaya üye yaptırılmaktadır. Türk Ceza Kanununun 118. maddesine göre bu fiiller önemli bir suç olarak kabul edilmiştir. İlgili madde ve fıkraları aynen şöyledir: (“Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı bir başka davranışla sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükm olunur». Yine bu fiiller Başbakanlığın «İşyerlerinde Tacizin (Mobbing) Önlenmesi» ile ilgili Genelgesine aykırıdır. Sendikamıza karşı uygulan mobbingin sona erdirilmesini, ilgili yöneticinin ve kullandığı kişilerin cezalandırılmasını Üniversitede çalışma barışının yeniden tesis edilmesini Yetkili sendika olarak talep ve arz ederiz.”) Ancak İstanbul Üniversitesinde yetkili sendika olarak, sendikamızla Kurum İdari Kurulu toplantısını yapmak üzere görevlendirilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar bu gündem maddesini değiştirmeden toplantı yapılamayacağını telefonla tarafıma bildirmiştir. Bunun üzerine toplantı yapılabilmesi için ilgili maddeden «Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız» ifadesi çıkarılarak, aynı maddeye «bazı yöneticiler» tarafından ibaresi konulmuştur. 27.12.2011 tarihinde saat 13.00’de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın makam odasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevat Acar, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Cemil Kaya, İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu, sendikamızı temsilen de Sendika Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Alpak, Sendika Denetleme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik, İ.Ü. Sendika Temsilcisi Murat Topçu, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Temsilcisi Şeref Candemir’in katılımıyla İstanbul Üniversitesi Kurum İdari Kurulu 2011/2. Dönem Toplantısı yapılmıştır. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın ricasıyla 11. Maddenin Üniversitesinin itibarına zarar vereceği gerekçesiyle karar tutanağına alınmamasını istemiş, bu tür baskıların bir an önce sona erdirilmesi için gerekli çalışma ve görüşmelerinin yapılacağını ifade etmiştir. Sendika temsilcilerimiz de Rektör Yardımcısının bu taahhüdü üzerine konu hususunda daha fazla ısrarcı olmamıştır. Ancak bahse konu toplantıdan sonra sendikamıza ve üyelerimize karşı girişilen bu linç girişiminin sona erdirilmesi yönünde bir işaret görülmemiş, aksine baskı, şiddet, yıldırma ve mobbing olayları artarak dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Nitekim İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi iş yeri temsilcimiz Hülya Gülyeri hakkında açılan dört ayrı soruşturmayı bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiren Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız, işyeri temsilcimiz Hülya Gülyeri’yi yanına çağırarak, işyeri temsilcimizin sendikamızdan istifası, arkadaşlarını istifa ettirmesi ve Eğitim Bir-Sen’e üye olmaları karşılığında soruşturmaları geri çektireceğini ve başka fakülte veya yüksek okula tayin edeceğini ve hemen sendikamızdan istifa etmesi ve Eğitim Bir-Sen’e üye olması için Personel Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı’ya gitmesini istemiştir. Hülya Gülyeri sendikamızdan istifa ettirildikten sonra 4 adet soruşturması geri çektirilmiş ve Mühendislik Fakültesinden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna usulsüz olarak 2547 sayılı Kanunun 13. Maddesinin b/4 fıkrası uyarınca görevlendirilmiştir. Hülya Gülyeri’nin Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız’ın talimatları doğrultusunda Mühendislik Fakültesinde bulunan 17 üyemizi bizzat istifa ettirdiği kendi el yazısından anlaşılmaktadır. 05.03.2012 tarih ve ŞTS.340.034/100 sayılı yazımızla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak sendikamıza karşı girişilen linç girişiminin durdurulması ve baş sorumlulardan Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız ve Personel Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması istenmiştir. Sendikamıza gönderilen 29.03.2012 tarihli Rektör Danışmanı-İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. H. Rıza Güven imzalı “gizli” ibareli yazıdan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün “ileri sürülen iddialar ile ilgili Rektörlükçe inceleme başlatılmış olduğu” belirtilmektedir. Gizli yürütüldüğü iddia edilen incelemeden bir şekilde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız ve Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı’nın haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim sendikamıza ulaşan bilgilerden ortaya koyduğumuz delillerin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız ve Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı tarafından karartılmaya çalışıldığı ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Mühendislik Fakültesinde temsilcimiz iken istifa ettirilip Eğitim Bir-Sen adlı sendikaya üye yaptırılan Hülya Gülyeri hakkındaki dört soruşturmanın, soruşturmayı yürüten Prof. Dr. Ayşe Zehra Aroğuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız tarafından telefonla aranarak ilgili soruşturma dosyalarının herhangi bir işlem yapmadan kapatmasını istemiştir. Bunun üzerine Prof. Dr. Ayşe Zehra Aroğuz konu ile ilgili Mühendislik Fakültesi Dekanlığını bilgilendirmiştir. Ancak, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne sendika olarak 05.03.2012 tarihinde yaptığımız başvuru üzerine, “gizli” yürütüldüğü belirtilen soruşturmadan bir şekilde haberdar olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız, Mühendislik Fakültesi Dekanlığını arayarak Hülya Gülyeri ile ilgili soruşturmaların yeniden başlatılmasını istemiştir. Yine Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız ve Personel Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı, Merkez Kütüphane’de memur olarak görev yapan Hüseyin Çavdar’ın Sinop Üniversitesine naklen gitmesine ilişkin yazıyı geri çektirdikleri bilgisi sendikamıza ulaşmış bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesinde, Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız ve Personel Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı tarafından sendikamıza karşı girişilen linç girişimi sendika üyelerimiz ve iş yeri temsilcilerimizle sınırlı olmayıp sendika şube yöneticilerimize kadar uzanmaktadır. Nitekim sendika şubemizin Disiplin Kurulu Başkanı ve sendikamızın İstanbul Üniversitesindeki disiplin kurullarında 25882 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği görevlendirilen Prof Dr. Recep Seymen’e yapılan baskılar ve hakkında açılan yersiz soruşturmalardan dolayı 13.05.2011 tarihinde sendikamızdan istifa ettirilmiştir. Yine İ.Ü. Mühendislik Fakültesinde Metin Cimşit adlı üyemiz Hülya Gülyeri tarafından istifa ettirilerek Eğitim Bir -Sen’e üye kaydedilmiş, daha sonra da adı geçen şahıs Türk Eğitim-Sen’e yeniden üye olması üzerine Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ataş Başçetin tarafından odasına çağrılarak “Kendine Dikkat Et” diye tehdit edildiğini sendikamıza yaptığı yazılı başvurudan anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi bir plan dâhilinde işyeri temsilcilerimize, üyelerimize ve sendika yöneticilerimize karşı oyunlar oynanarak üyelerimiz tehdit, şiddet, baskı, soruşturma, korkutma, mobbing ve bir yere atama karşılığında sendikamızdan istifa ettirilmektedir. Bu durum İnsan Hakları Beyannamesine, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa ve Başbakanlık Genelgelerine aykırı olup ayrıca Türk Ceza Kanununun 118. ve 119. Maddelerinde önemli bir suç olarak kabul edilmektedir. Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen olarak İstanbul Üniversitesinde üyelerimize karşı insanlık dışı baskılar uygulayan ve açıkça taraflı hareket eden Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan Yağız ile Personel Şube Müdürü Mustafa Beyazatlı ve diğer sorumlular hakkında gerekli yasal takibatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Türkiyede sorumluluk makamında olan başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, YÖK Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TBMM Başkanı ve bütün Siyasi Partileri üyelerimize ve sendikamıza karşı girişilen linc girişiminin sona erdirilmesi konusunda gereğini yapmaya çağırıyoruz.
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER