İŞ BIRAKMA EYLEMİ ANAYASAL BİR HAKTIR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

İŞ BIRAKMA EYLEMİ ANAYASAL BİR HAKTIR


 Türkiye Kamu-Sen  olarak, hükümet ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizin karşılanmaması ve 3+3 gibi komik bir teklif getirilmesi sebebiyle, şayet 21.05.2012 tarihli görüşmede de taleplerimiz karşılanmaz ise 23.05.2012 tarihinde iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Kamu çalışanlarının haklı taleplerine karşılık hükümetin takındığı vurdumduymaz tavra karşılık eylem yapmaktan başka çare kalmamıştır.

Kamu çalışanlarının bağlı bulundukları sendikaların aldıkları karar uyarınca bir gün göreve gelmemesi eylemi, sendikal faaliyet kapsamındadır.

Nitekim Anayasamızın 90. maddesinde; milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir.

Danıştay 2. Dairesi’nin 2004/4209 E., 2004/4148 K. sayılı ve 20.12.2004 tarihli kararında, öğretmen olan davacının bağlı bulunduğu sendikanın aldığı karar uyarınca bir gün göreve gelmemesi eyleminin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirileceğine ve iş bırakma eylemine katılması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceğine karar verilmiştir.

 Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği de söz konusu Danıştay kararını ilgi tutarak İl Valiliklerine bu tür iş bırakma eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir yazı göndermiştir.

Görüldüğü üzere iş bırakma eylemi Anayasal bir haktır. Bütün kamu çalışanlarını 23 Mayıs’ta yapacağımız eyleme davet ediyoruz. Türkiye Kamu Sen olarak iş bırakıldıktan sonra Taksim Meydanına çıkılacak ve saat 12’den itibaren Taksimden Galatasaray’a yürünerek Galatasaray önünde basın açıklaması yapılacaktır.

 
ANAYASAMIZIN 90. MADDESİ

D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma

MADDE 90.– Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşma-ların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

 


Dairesi  Karar Yılı  Karar No  Esas Yılı  Esas No  Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE  2004  4148  2004  4209  20/12/2004

KARAR METNİ
ÖĞRETMEN OLAN DAVACININ, BAĞLI OLDUĞU SENDİKANIN ALDIĞI KARAR UYARINCA BİR GÜN GÖREVE GELEMEMESİ EYLEMİ SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA OLDUĞUNDAN, BU EYLEMİNDEN DOLAYI AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILAMAYACAĞI HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Salihli Kaymakamlığı
İsteğin Özeti : Manisa İdare Mahkemesinin 16.9.2004 günlü, E:2004/446, K:2004/771 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Aydın Kurtuluş
Düşüncesi : Davacının sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Erkan Cantekin
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, öğretmen olan davacının bir gün göreve gelmemesi nedeniyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve maaşından kesilen miktarın yasal faizi ile tazmini istemi ile açılmıştır.
Manisa İdare Mahkemesinin 16.9.2004 günlü, E:2004/446, K:2004/771 sayılı kararıyla; olayda, öğretmen olarak görev yapan davacının üyesi bulunduğu sendika ile bu sendikanın bağlı olduğu konfederasyon kararı uyarınca, kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla yaptığı 11.12.2003 tarihinde bir gün süre ile göreve gelmeme çağrısına katılarak göreve gelmediği anlaşılmakta olup, hukuken geçerli sayılabilecek bir özrü olmaksızın iş saatleri içinde görevine gelmeyen davacının aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında, Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile diğer ilgili milletlerarası sözleşmelere ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 18. maddesi ile 657 sayılı kanunun 125. maddesinin C-b maddesine aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, bağlı bulunduğu sendikanın aldığı karar uyarınca göreve gitmediğini, sendikal faaliyetin özür olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-b maddesinde; özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.
Olayda; davacının, üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 11.12.2003 tarihinde 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu durumda, sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, 657 sayılı kanunun 125/C-b maddesinde öngörülen "özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek" fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle, Manisa İdare Mahkemesince verilen 16.9.2004 günlü, E:2004/446, K:2004/771 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı yasa ile değişik 3.fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 20.12.2004 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
K A R Ş I O Y
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
DAN-DER; SAYI:109)
BŞ/ŞGK

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER