MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Hangi Değişiklikleri Getiriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 652 Sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir.

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Hangi Değişiklikleri Getiriyor?
İlk göze çarpan mağduriyetlerin başında öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinin yaz dönemi ile sınırlanması gelmektedir. Sendika hukuk büromuz tarafından yapılacak değerlendirme doğrultusunda itirazlarımız Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emin Zararsız ile yapacağımız görüşmede kendilerine iletilecektir. KHK’da mağduriyete kapı aralayan düzenlemelerin ortadan kaldırılmaması durumunda her türlü yasal girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ne gibi değişiklikler içeriyor. İşte göze çarpanlar.
 
 1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevleri yeniden düzenlenerek 1982 Anayasası’nın başlangıç hükümlerini çağrıştıran maddeler kaldırılmış, örgün ve yaygın eğitimin bütün dallarını kapsayan geniş bir görev tanımı yapılmıştır.
 2. Merkez Teşkilatı; Ana hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri    ve  Yardımcı Birimler  başlıklarında toplamda  33 birimden oluşurken bu sayı Hizmet Birimleri adı altında  19 birime  indirilmiştir;
 3. Halen var olan Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü ve İlköğretim Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
 4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü  ihdas edilmiştir.
 5. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
 6. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Genel Müdürlükleri iptal edilerek yerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
 7. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
 8. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
 9. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
 10. Personel Genel Müdürlüğü iptal edilerek yerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü(8) ihdas edilmiştir.
 11. Teftiş Kurulu Başkanlığı iptal edilerek yerine Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ihdas edilmiştir.
 12. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 13. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 14. Strateji Geliştirme Başkanlığı
 15. Hukuk Müşavirliği
 16. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 17. Özel Kalem Müdürlüğü
 18. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 19. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 20. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
 21. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
 22. Bakanın görev tanımı yeniden düzenlenmiştir. Bakanlık Makamında değişikliğe gidilerek Müsteşar yardımcısı sayısı 7 den 5 e indirilmiştir.
 23. Milli Eğitim Bakanlığında yer alan Sürekli Kurullar kaldırılmıştır. Ancak Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kurulu olarak tanımlanmakta ve Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevli olarak ifade edilmektedir.
 24. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın “bilimsel danışma ve karar organı” olarak tanımlanmaktadır.
 25. Talim ve Terbiye Kurulu, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanacak ve bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilecektir.
 26. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş; a) Eğitim ile ilgili alanlarda öğretim üyeleri, b) En az 10 (on) yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar, c) Kamu görevlileri, arasından seçilecektir.
 27. Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeleri yaz tatillerinde yapılacaktır.
 28. İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürüolarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacaktır.
 29. Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlüolarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanacaktır(Okul ve Kurum Müdürlüğüne atanmada yazılı sınavın yanında sözlü sınav da söz konusu olabilecektir)
 30. Öğretmenlerin emeklilikişlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılacaktır.
 31. Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilecektir (Milli Eğitim Müfettişi ismi “Milli Eğitim Denetçisi” olarak değiştirilmiştir). Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak; a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. şartlar aranacaktır.
 32. Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaklar.
 33. Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlanmıştır.(Milli Eğitim Denetçiliği için Dil şartı getirilmiştir).
 34. Eğitim Müfettişi ismi İl Eğitim Denetmeni olarak değiştirilmiştir.
 35. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınacaklardır.
 36. İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmekle yetkili kılınmıştır (Böylece daha önce görev alanlarında olmayan birimler de İl eğitim denetmenlerinin görev alanı içerisine dahil edilmiştir.)
 37. Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir.
 38. Bu şekilde çalıştırılacak personele, bu KHK’ye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanın onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenecektir. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecektir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilecektir.
(II) SAYILI CETVEL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞME ÜCRET CETVELİ
(BRÜT TL)
  EN AZ EN ÇOK
Müsteşar   3.443
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 3055 3.200
Müsteşar Yardımcısı 3.022 3.164
Genel Müdür,Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı 2.794 3.002
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 2.030 2.850
I. Hukuk Müşaviri 2.009 2.813
Bilgi İşlem Grup Başkanı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı 1.952 2.720
Bakanlık Müşaviri, Grup Başkanı,Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü 1.894 2.644
Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri    
Kadro Derecesi 1 1.879 2.587
Kadro Derecesi 2 1.846 2.523
Kadro Derecesi 3 1.827 2.504
Kadro Derecesi 4 1.807 2.486
Kadro Derecesi 5 1.788 2.467
Kadro Derecesi 6 1.769 2.448
Kadro Derecesi 7 1.749 2.428
Millî Eğitim Uzman Yardımcısı    863 1.952
 
 1. (R) başlığında belirtilen kadrolarda fiilen çalışanlar ile Millî Eğitim Başdenetçileri, Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); a) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini, b) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu, c) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini, geçmemek üzere her ay aylıkla birlikte peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenecektir.
 2. Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecektir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanacaktır.
 3. Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar(örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmeyecektir.
 4. Bakanlığın yeniden yapılanması tamamlanıncaya kadar, yeni kurulan birimlere ve kurullara verilen görevlerin, bu KHK’nın yayımı tarihinden önce bu görevleri yerine getirmekte olan birimler, kurullar ve personel tarafından yürütülmesine devam edilecektir.
 5. Bakanlıkta Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir. Bu kadrolarda bulunanlar, ilgili mevzuatına göre görev süreleri daha önce dolmamak kaydıyla, 1/7/2012 tarihini geçmemek üzere Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarına yeni bir atama yapılıncaya kadar bulundukları ülkelerdeki yurtdışı teşkilatına ait işleri yürütmeye devam edeceklerdir.
 6. Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlarınbu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenecektir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilecektir.
 7. Bu KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir.(Buna göre; İki yıl içerisinde belirtilen kadrolara atama yapmak üzere sınav yapılacağı anlaşılmaktadır).
 8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 1(bir) yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER