ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLERİ NASIL OLMALI ?

Aktif Eğitimciler Sendikası, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinin sorunsuz olması için görüş ve önderilerde bulundu. İşte o öneriler

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLERİ NASIL OLMALI ?
Aktif Eğitimciler Sendikası, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinin sorunsuz olması için görüş ve önderilerde bulundu. İşte o öneriler;

1-    Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde ilk atamanın ağustos ayında bir defa yapılacağı hükmü ile ilgili olarak; ilk atama eğitim-öğretimin başlama durumu da dikkate alınarak Şubat ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılmalıdır. İlk atamanın ardından yasal süresi içerisinde göreve başlamayan aday öğretmenlerin yerlerine ilgili yönetmelik kapsamında kasım ayı beklenilmeden ivedilikle yeniden atama yapılmalıdır.

 

2-    Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. Maddesinin ikinci bendinde yer alan istihdamda güçlük çekilen yerler ile mahalli imkanlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle atama yapılacağı hususu ile ilgili olarak; Yönetmelikteki muğlaklık giderilmeli ve “istihdamda güçlük çekilen yerler”, “mahalli imkanlarla ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları” ya da “en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları” ifadeleri yönetmelikte daha net olarak ifade edilmelidir.

 

3-    Açıktan atamalarda kontenjan oranları ile ilgili olarak; alanında tecrübeli öğretmenlerin sisteme yeniden kazandırılmasını sağlamak üzere kontenjan oranı arttırılmalıdır. (% 10’luk bir oran belirlenebilir.

 

4-    Ücretli öğretmenlik uygulaması ile ilgili olarak; ücretli öğretmenlik “alan dışı, karın tokluğuna öğretmen çalıştırmanın” yöntemi olmaktan çıkartılmalı ve olağan üstü durumlarda uygulanan istisnai bir tedbir haline getirilmelidir. Kurumların öğretmen ihtiyaçları özenle belirlenmiş normlardan boş olanların tamamına öğretmen atamaları vaktinde yapılarak karşılanmalıdır. Ücretli öğretmen çalıştırılmasını zorunlu kılan hallerde ise ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli ve ders ücreti karşılığında çalıştırılan öğretmenler kadrolu öğretmenlerden farklı uygulamalara tabi tutulmamalıdır.

 

5-    Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi ile ilgili olarak; öğretmenlerin atama ve yer değiştirme iş ve işlemleri eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde yapılmalı ve bu husus kılavuzlar yerine yönetmelikle düzenlenmesi sağlanmalıdır.

6-    Norm kadroların güncellenmesi hususu ile ilgili olarak; seçmeli derslerin normları mayıs ayı içerisinde belirlenmesi ve seçmeli derslerin eylül ayına kadar değiştirme olanağının olması sistemin düzgün işlemesine engel olmaktadır. Bu noktada herhangi bir aksama ve suiistimallerin yaşanmaması için eğitim bölgelerinde seçmeli dersleri okutabilecek ekstra norm kadrolar belirlenmelidir.

 

7-    Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin atamaları hususunda; norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları il içi tayinlerden önce yapılmalı, norm kadro fazlası öğretmenler için seçenek sayısı arttırılmalı ve kendilerine tanınacak makul sure bitene kadar eğitim bölgesi içerisinde değerlendirilmeleri sağlanarak re’sen atamaları yapılmamalıdır. Norm fazlası öğretmenlerin atamalarında, yer değiştirme önceliği istemeleri halinde norm fazlası olan branşın diğer öğretmenlerine verilmelidir.

 

8-    Mazeret tayinleri ile ilgili olarak, yapılacak tayinlerde aile bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmelidir.

 

9-    Özür durumu atamaları ile ilgili olarak; hayati tehlike içeren sağlık özürlerinde, özür grubu tayin dönemlerini beklemeksizin genel ve özel durumu etkileyen nedenlere kapsamında isteğe bağlı olarak tayinler yapılabilmelidir. Ayrıca, çoklu gebelikte doğum yapıldıktan sonra il merkezi dışında görev yapan öğretmenlerin tayin talepleri de genel ve özel durumu etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında değerlendirilmelidir.

 

10- Zorunlu hizmet bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak; zorunlu hizmet bölgelerinin belirlenmesinde illerin sosyo-ekonomik durumları dikkate alındığı gibi zorunlu hizmet bölgesi sayılmayan illerde bulunan okul ve kurumlar da bulundukları çevrenin sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alınabilmelidir.

 

11- Ülke düzeyinde, özellikle doğu ve güneydoğu ile kırsal kesimlerde oluşan öğretmen açığıyla ilgili olarak; dezavantajlı bölgelerde oluşan öğretmen açığının istekli personel ile kapatabilmesi için zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki iller ile zorunlu hizmet kapsamı dışındaki illerde yapılan değerlendirmeyle zorunlu hizmet kapsamına alınan kurumlarda görev yapan personelin özlük haklarında -bu bölgelere gitmeye veya buralarda kalmaya teşvik edici- ek tazminatlarla/ödemelerle iyileştirmeler yapılmalıdır.

 

12- Personelin mesleki-kişisel gelişimine katkı sunulması hususuyla ilgili olarak; büyük kaynakların aktarıldığı ve genelde amaca hizmet etmeyen hizmetiçi eğitim faaliyetleri tüm tarafların, meslek kuruluşlarının görüşleri de alınarak içerik ve organizasyon açısından yeniden düzenlenmeli, atama ve yer değiştirmelerde hizmet puanına ek olarak kendi alanında veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapanlara 10, doktora yapanlara 20 puan verilmelidir. Bu hususta ilgili yasal düzenleme yapılarak personel lisansüstü eğitime teşvik edilmelidir.

 

13- Eşlerin farklı bakanlıklarda görevli olduğu ailelerde tayin dönemlerinde aile bütünlüğünün bozulmaması için; öğretmen atama ve yer değiştirmelerinde diğer bakanlıklarla koordineli hareket edilmeli, öğretmen sayısı diğer meslek gruplarıyla kıyaslanamayacak kadar çok olduğundan diğer meslek gruplarının atamaları öğretmen atama döneminden önce gerçekleştirilmelidir.

 

14- Atamaları öğretmen atama takviminden farklı olan personel ile ilgili olarak; farklı bakanlıkların bir kısım personeli için yapılmış olan “zorunlu atamaya tabi personel” tanımına, atamaları öğretmen atamalarından farklı sisteme tabi olan maarif müfettişleri, şube müdürleri vb. MEB personeli de dahil edilmeli ve ilgili personelin öğretmen olan eşleri de atama konusunda  “zorunlu atamaya tabi personel” yararlandığı haklardan yararlanmalıdır.

 

15- Yer değiştirme uygulamasında yaşanan atama sorunlarının en aza indirilmesi için becayiş sistemi uygulaması getirilmelidir.

 

16- “Hizmet sınıfının değiştirilmesi” ile ilgili iş ve işlemlerde, tam teşekküllü hastanelerden alınması gereken sağlık kurulu raporları bizzat il ya da ilçe müdürlüğü tarafından resmi yolla talep edilmeli, ilgili şahsın inisiyatifine bırakılmamalıdır.

 

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI
Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
becayiş
becayiş - 7 yıl Önce

becayiş istiyoruz

SIRADAKİ HABER