SENDİKALARIN YÖNETMELİK DEĞERLENDİRMESİ

Eğitim sendikaları, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini değerlendirdi.

SENDİKALARIN YÖNETMELİK DEĞERLENDİRMESİ

TÜRK EĞİTİM-SEN:

Bilindiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte ilk göze çarpan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak, yönetmelikle ilgili yargı yoluna başvuruda bulunulacak hususların tespiti için üyelerimizden gelen talep ve görüşler toplanarak Danıştay nezdinde dava açma yoluna gidilecektir.

      -Yönetmeliğin 6. Maddesinde; Atama Usulleri; ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama, milli sporcuların ataması ve engellilerin ataması olmak üzere 4 usul olarak belirlenmiştir.

-Yönetmeliğin 10. Maddesinde; “Engellilerin ataması” yer almıştır. 10. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanacakların; öğrenim durumu yönünden mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitimi programını başarıyla tamamlanmış olması, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir. 3. Fıkrasında; “Engelli adayların, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları ve engellilik durumlarının başvurdukları alan itibarıyla öğretmenlik yapmaya elverişli olması gerekir.” denilmiştir.

-Yönetmeliğin “Kontenjanların Belirlenmesi” başlıklı 11. Maddesinin; “(1)Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır.” denilmiştir. Bu maddede “en fazla” ibaresi kullanılarak idareye kontenjan belirlemede takdir hakkı verilmiştir.

-Yönetmeliğin “Duyuru, Başvuru ve tercihler” başlıklı 12. Maddesinde; yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte öğretmenliğe atanacaklar bakımından düzenlenen 25 tercih hakkı sayısı, aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanmak isteyenler bakımından 40 tercih hakkı şeklinde düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 15. Maddesinde; aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakları belirtilmiştir. Ancak, yönetmeliğin 19., 20., 21., 22. ve 23. Maddeleri değerlendirildiğinde, performans değerlendirmesinden başarılı bulunan adayların Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulacağı açıkça belirtilirken, sözlü sınavın yapılmasıyla ilgili idareye bir takdir yetkisi tanındığı görülmüştür; ve hatta sözlü sınavın Bakanlık merkezinde mi yoksa illerde mi yapılacağı konusunda bir netlik sözkonusu değildir. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağının ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanının Bakanlıkça önceden ilan edileceği belirtilmiştir.

 16. Maddesinde; aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecekleri, değerlendiricilerin; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşacağı, Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenlerin, aday öğretmen unvanını kaybedecekleri ve memuriyetle ilişiklerinin kesileceği, aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacakları, başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumlarının değerlendiriciler tarafından belgelendirileceği düzenlenmiştir. Değerlendiricilerden danışman öğretmenin eğitim kurumu müdürü tarafından görevlendirileceği belirtilmesine rağmen bu hususta herhangi bir kriter belirtilmemiştir. Bu durum yapılan değerlendirmenin objektif ve tarafsızlığına gölge düşürecektir. Aday öğretmenin kendi alanındaki kıdemli öğretmen tarafından değerlendirilmesi daha yerinde olacaktır.

Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanacaktır.

Yönetmeliğin 17. Maddesinde; birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, sonucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilecektir.

Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanır. (2) Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenlerin performansı, 2014-2015 ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. Birinci değerlendirme sonucu yüzde otuz, ikinci değerlendirme sonucu yüzde yetmiş oranında dikkate alınır. Yüz üzerinden en az elli puan alanlar performans değerlendirmesinde başarılı sayılır. Belge ile ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle değerlendirilmeleri sonraki dönemlere kalanların performansları da bir dönem üzerinden aynı usulle değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 -Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki okullara atanabilmek için öğretmenler seçme sınavına tabi tutulmakta iken yeni yönetmelikte bu eğitim kurumlarına öğretmen ataması için seçme sınavı yapılmayacaktır. Yönetmelikte Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atanacaklarda, başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması, başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması şartları aranmaktadır. Bu eğitim kurumlarında daha önce görev yapmış ve herhangi bir sebeple ayrılmış olanlara yeniden bu eğitim kurumlarına atanabilmeleri için herhangi bir öncelik de tanınmamıştır.

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacak öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve uygulama sınavı için illerde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulacaktır. Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak için değerlendirme ve uygulama sınavlarında başarılı olma şartı getirilmiştir. Bu eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğretmenlerden atanacaklarda aranan şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

-Yönetmeliğin 40. Maddesinin 6. Fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.” denilmektedir. Türk Eğitim Sen olarak, zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmasına rağmen zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma süresinin üzerinde görev yapanlara daha fazla hizmet puanı verilmesi sağlanmıştır.

-Yönetmeliğin“Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler” başlıklı 41. Maddesinin 6. Fıkrasında; “4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.” Denilmektedir. Türk Eğitim Sen olarak girişimlerimiz sonucunda 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen süreleri hizmet puanının hesabında dikkate alınacaktır.

 - Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. Maddesinde; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılacağı düzenlenmiştir..

-Yönetmeliğin “Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılmayacak Süreler” başlıklı  47. Maddesinin (c) bendinde; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte ve ek ders ücreti karşılığında görevlendirme suretiyle geçen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçen süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler arasında sayılmıştır. Ancak yönetmeliğin 41. Maddesinde  Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilmektedir. Bu statüde görev yapanların  bakanlık bünyesinde yaptıkları görevler hizmet puanı olarak değerlendirilirken, zorunlu hizmet bölgelerinde yaptıkları görev süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmamaktadır.

Ayrıca anılan madde ile 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı, görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı zorunlu çalışma süresinden sayılacaktır.

-Yönetmelikte Türk Eğitim Sen olarak tamamen karşı olduğumuz “Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi” yani rotasyon uygulaması getirilmiştir.  Yönetmeliğe göre aynı eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılacaktır. 8 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilecektir. Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınacaktır.Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumları ile sınırlı olarak yapılacaktır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacaktır.

Valilikler tarafından öğretmenlerin rotasyon uygulamasında coğrafi durum ve ulaşım şartları gözetilerek ilçe grubu oluşturulacağı belirtilmiş ise de, bu uygulamanın yapılmasına ilişkin somut kıstaslar belirtilmemiş ve öğretmenlerin mazeretlerinin göz önünde bulundurularak yer değişikliklerinin yapılacağına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmemiştir.

Rotasyon uygulaması, 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanacaktır.

-Yönetmeliğin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49. Maddesinde; öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik  hükümlerine bakıldığında; öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atamasının yapılması için kişilerin eşlerinin herhangi kesinti olmaksızın aynı yerde 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemesi gerekmektedir. 

Yönetmelikte mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler hakkında ayrıca bir açıklamaya yer verilmemiştir. “Ancak; a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir. b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz. c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” denilerek istisnalara yer verilmiştir. Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacaktır.Mazerete bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamına il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasında yer verileceği düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin “Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 51. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” 3. Fıkrasında; “Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.” denilmektedir. “Şehit ve malul gazi yakını öğretmenler” başlıklı geçici 2. maddesinde ise “(1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinden hâlen zorunlu hizmetini yerine getirmekte olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde, bir defaya mahsus olmak üzere zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olup olmadıklarına bakılmaksızın ve başkaca herhangi bir şart aranmaksızın alanlarında öğretmen ihtiyacı olan istedikleri bir eğitim kurumuna atanır.” denilmiştir.

-Yönetmeliğin “Değerlendirme Ölçütleri” başlıklı 54. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.” denilmektedir.

-Alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemlerinde mülga yönetmelikte alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılırken, yeni yönetmelikte herhangi bir süre öngörülmemiştir.

-5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı hariç diğer atama şartlarını taşıyanlar, yapılacak duyuru üzerine 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanmak için başvuruda bulunabilecektir. Bu öğretmenler sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınavda 70 puan alan başarılı sayılacak ve sağlık özrü hariç, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

Ayrıca, Yönetmelikte yer alan sözlü sınav komisyonu ile tüm değerlendirme ve itiraz komisyonlarında sendika temsilcileri bulunmamaktadır. Sendika temsilcilerinin de bu komisyonlarda yer alması komisyonların aldıkları kararların daha objektif olmasını sağlayacaktır.

EĞİTİM-BİR-SEN

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Söz konusu Yönetmelik 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin birçoğu korunmak suretiyle hazırlanmış olmakla birlikte, yeni düzenlemeler de getirmektedir.

 

Ayrıca, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinde 6528 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte öğretmenlerin adaylık eğitimleri sürecinin uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümlerinin aday öğretmenler hakkında uygulanmayacağı hususu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu değişiklik öğretmenlerin adaylık işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.

 

Bugün itibariyle yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde öğretmenlerin adaylık işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen hükümler de yer almaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin getirdiği yenilikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 

1- Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte öğretmenliğe atanacaklar için sunulan 25 tercih hakkı sayısı aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanmak isteyenler şeklinde düzenlenerek 40 tercihte bulunabilmeleri,

 

2- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanacak öğretmenler ile spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin atamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenliklerine tercihlerde dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre; spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ise EK-5 DEĞERLENDİRME FORMU ve EK-6 UYGULAMA SINAVI FORMU sonucuna göre atama yapılması,

 

3- Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 0,5 puan almaları,

 

4- Zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanlarının, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenmesi,

 

5- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlere paralel olarak terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri ile engelli öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf tutulmaları,

 

6- Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibariyle 8 yıl görev yapmış öğretmenlerin, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre görev yerlerinin değiştirilmesi,

 

7- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulamasının ilk defa uygulanıyor olmasından hareketle, aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanması,

 

8- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulaması hükümleri spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanların, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumlarına atanabilmeleri,

 

9- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulaması düzenlemesinde, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamalarının, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibariyle yapılacağı,

 

10- Kadroların olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar erteleneceği,

 

11- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulamasının terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler hakkında uygulanmaması,

 

12- Mazerete (özre) ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmelerin, genel yönetmelik hükümlerine (Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri) göre yapılması,

 

13- Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanabilmeleri,

 

14- Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan eşi emekli olan öğretmenlerin eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri yönündeki altı aylık süre bir yıla çıkartılmış ve eşi veya çocuğu ölen öğretmenlerin, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri,

 

15- Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak ve kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilmesi,

 

16- Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Bakanlığın uygun görmesi hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmesine imkân sağlanmış, bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü olanların, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri,

 

17- Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin her ders yılı sonunda başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından değerlendirmesi yapılacağı,

 

18- Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan ve aday öğretmenler içinde uygulanan Formun esas alınması,

 

19- Değerlendirmelerin ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilmesi,

 

20- Bu değerlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül başlıklı 122’nci maddesi çerçevesinde, öğretmenlere “başarı belgesi” verilmesinde dikkate alınacağı,

 

21- Değerlendirme yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakanlığın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu,

 

22- 28 Şubat sürecinde görevine son verilen öğretmenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılan öğretmenlerden yeniden öğretmenliğe atananlara, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler bakımından, atandıkları eğitim kurumları için bu Yönetmelikte belirlenen hizmet puanı verilmesi,

 

23- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa 6528 sayılı Kanunla eklenen ek 1’inci madde çerçevesinde; dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olanların, Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanmalarını belirlenmesi,

 

24- Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin her ders yılı sonunda başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından değerlendirmesi işlemlerinin 2015-2016 öğretim yılı başında uygulanmak üzere yürürlüğe gireceği,

 

yönünde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Diğer taraftan, Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan Öğretmenlerin adaylık sürecinin uygulanması kapsamında ise;

 

1- Aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen görev yapmaları ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartlarıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakları,

 

2- Aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşan değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecekleri,

 

3- Birinci ve ikinci değerlendirmenin aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılacağı,

 

4- Üçüncü değerlendirmenin ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılacağı,

 

5- Performans değerlendirmesinin bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanacağı,

 

6- Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanlarının; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirleneceği,

 

7- Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde;

 

birinci değerlendirme sonucunun %10’unun

 

ikinci değerlendirme sonucunun %30’unun,

 

üçüncü değerlendirme sonucunun ise %60’ının

 

dikkate alınarak, 100 üzerinden en az 50 ve üzerinde puan alanların sınava girmeye hak kazanacağı,

 

8- Performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların öğretmenlik unvanını kaybederek memuriyetle ilişikleri kesileceği hususu ile bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacakları,

 

9- Göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yazılı ve sözlü sınava veya sadece yazılı sınava girecekleri ve 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izinli geçirilen sürelerin bahse konu en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmayacağı, (Özetle; sınavların ya sadece yazılı ya da yazılı ve sözlü sınav şeklinde uygulanacağı.)

 

10- Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav yapılacağı, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılabileceği,

 

11- YAZILI SINAVIN; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı ve sınavda aşağıdaki konulardan belirlenen ağırlıkta soru sorulacağı,

 

12- Yazılı sınavda,

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu %20,

 

b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı %30,

 

1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 

2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 

4) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

 

5) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

 

c) Öğretmenlik uygulamaları %50.

 

1) Eğitim öğretimin planlanması

 

2) Öğrenme ortamları

 

3) Sınıf yönetimi

 

4) Öğretim yöntem ve teknikleri

 

5) Ölçme değerlendirme

 

olacak şekilde,

 

13- SÖZLÜ SINAVIN; illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacağı,

 

Sözlü sınavda adayların, Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden;

 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

 

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

 

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

 

yönleriyle her konu 25 puan olmak üzere sözlü sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı değerlendirileceği,

 

14- Sözlü sınav nihai başarı puanının, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirleneceği,

 

15- Yazılı ve sözlü sınavların her birinin 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ve yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının aday öğretmenin başarı puanını oluşturacağı,

 

16- Başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenlerin başarılı sayılacağı,

 

17- Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan 60 ve üzerinde puan alanların başarılı sayılacağı, sınavda başarılı olan aday öğretmenlerin, valiliklerce öğretmen olarak atanacağı,.

 

18- Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenlerin; il içinde aynı hizmet bölgesinde ve aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda valiliklerce görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacağı ve bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde başarılı olamayanlar ile sınavda başarısız olanların öğretmenlik unvanını kaybedeceği ve memuriyetle ilişiklerinin kesileceği,

 

19- Sınavda iki kez başarısız olan öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacağı,

 

20- Aday öğretmenlerin performans değerlendirmelerinin, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemlerin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER