Türk Eğitim-Sen'den Salgın Dönemi Ek Ders Açıklaması

Türk Eğitim-Sen salgın dönemindeki ek derslerle ilgili bir açıklama yaptı.

Türk Eğitim-Sen'den Salgın Dönemi Ek Ders Açıklaması

Türk Eğitim-Sen salgın dönemindeki ek derslerle ilgili bir açıklama yaptı.  Açıklama şu şekilde:

"Türk Eğitim-Sen olarak,  COVID-19 salgını nedeniyle 60 yaş ve üzerinde olanlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığının bulunması nedeni ile idari izinli sayılanlar ile karantinaya alınanlara, bu süre boyunca hak kazandıkları ek ders ücretlerinin ödenmesi talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız davada;

Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 2021/423 Esas sayılı ve 16.04.2021 tarihli kararında, 

“…her ne kadar davalı idarece, ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yerine getirilmiş olması veya "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" kapsamında ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından koşulların oluşması gerektiği ileri sürülmekte ise de, yaş ve sağlık durumu nedeniyle idari izinli sayılan ve hastalık nedeniyle karantinaya alınan personelin görevini yerine getirememiş olmasının kendi kusuru ya da iradesi ile gerçekleşmediği, öngörülemeyen bir salgın hastalık nedeniyle gerek kamu personelinin kendi gerekse de kamu sağlığı açısından alınan tedbirler doğrultusunda görevin yapılamamış olduğu, ayırca Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile bu durumda olan personelin görevini fiilen yerine getirilmiş sayıldığı, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarının da saklı kalacağı hususunun açıkça düzenlendiği, dolayısıyla bu personel bakımından mali hak kapsamında yer alan ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği; bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da "görevin fiilen yapılmış sayılacağı hâller" kapsamında yer alan durumların Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri gereği idari izinli sayılan ve hastalık nedeniyle karantinaya alınan personel bakımında uygulanma olanağının bulunmadığı, zira anılan Karar'da yer alan düzenlemelerin dava konusu işlemde yer alan personele ilişkin bir düzenleme olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tüm bu nedenlerle, Covid-19 salgını nedeniyle 60 yaş ve üzerinde olanlar ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığının bulunması nedeniyle idari izinli sayılanlar ile karantinaya alınanlara, bu süre boyunca hak kazandıkları ek ders ücretlerinin ödenmesi amacıyla yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; hukuka aykırı olduğu tespit edilen işlemin hukuk aleminde sonuç doğurmaya devam etmesinin "Hukuk Devleti" ilkesi açısından telafasi güç zararlar doğuracağı da açıktır.”denilerek, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER