YÖNETMELİK MAHMEKEMELİK OLDU...

Taşra Yöneticileri Yönetmeliği Mahkemelik Oldu

YÖNETMELİK MAHMEKEMELİK OLDU...
TES yönetmeliği mahkemeye verdi. Yürütmeyi durdurma talepli oldu.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

DAVACI                               :Türk Eğitim-Sen

VEKİLİ                                :Av. Hatice AYTEKİN

                                   Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA

DAVALI                               :Milli Eğitim Bakanlığı

T.KONUSU                          : 04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında YönetmeliğinKapsam Başlıklı 2. Maddesinde “il milli eğitim müdürü” ibaresinin yer almaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Temel İlkeler Başlıklı 5/c maddesinin, Uygulama Esasları Başlıklı, 8. Maddesinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkının tanınmaması yönündeki eksik düzenlemenin, 8/2. Maddesinin ve 8/3. Maddesinin, Mazeretlere Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 9/3. Maddesinin, Atama Yapılamayacak Yerler başlıklı 11. Maddesinin, İlk Defa Yapılacak Yer Değişikliği başlıklı Geçici 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Ö.TARİHİ                            :04.07.2013

AÇIKLAMALAR               :

1) Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin Kapsam Başlıklı 2. Maddesinde “(1) “Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar.” denilmektedir. Taşra teşkilatında görev alan İl Milli Eğitim Müdürleri yönetmelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Taşra teşkilatının bir parçası olan İl Milli eğitim müdürlerinin kapsama dahil edilmemesi, bu kişilerin herhangi bir kritere bağlı kalmaksızın yer değiştirecekleri anlamına gelmektedir. Taşra teşkilatında yönetici vasfı bulunan il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerini zorunlu yer değişikliğine tabi tutan davalı idare İl Milli Eğitim Müdürlerinin bu kapsamda yer değiştirmelerini de bertaraf etmektedir. Taşra teşkilatının en üst amiri olan il milli eğitim müdürlerinin herhangi bir kurala bağlı olmaksızın yer değiştirme işlemlerini yapması veyahut istemediği takdirde hiç yer değiştirmemesi durumu hakkaniyetli değildir. Her yönü ile suistimale açık olan bu durum ileride bir çok sıkıntıyı beraberinde getirecektir.

            Ayrıca; 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevli Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 652 sayılı KHK’nin Atama başlıklı 37/7. maddesinde; İl millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” Denilmektedir.  Anılan madde ile “il milli eğitim müdürü” olarak görev yapanların yer değiştirme işlemlerinin hizmet süreleri, performans ve yeterliklerinin dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılması gerektiği belirtilmiş olsa da davalı idarece yayınlanan yönetmelikte il milli eğitim müdürleri kapsam dışına çıkarılarak üst norma aykırı hareket edilmiştir.

  2) Yönetmeliğin Temel İlkeler başlıklı 5/c maddesinde “Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği, ilkeleri esas alınır.” denilmektedir.  Bu madde uyarınca Performans Ve Yeterlik Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre atamalarda esas puanlar belirlenecektir. Bu durumda atamalarda belirli rol oynayan performans ve yeterliliğin temel ilke olarak belirlenmesi ileride idarelerin bunu kişilere karşı bir silah olarak kullanmasına sebep olacaktır. Suistimale açık olan bu durum hem idarenin kendisine yakın kişileri olumlu değerlendirmesine sebep olacak, hak eden ve etmeyen arasındaki fark zamanla ortadan kaybolacaktır. Performans Ve Yeterlik Değerlendirme Formunda değerlendirme kriterleri belirlenmişken, iptali istenilen maddedeki muğlak ifade ileride sıkıntıların yaşanmasına sebep olacaktır. 

3) Yönetmeliğin Uygulama Esasları başlıklı 8. Maddesinde bu yönetmelik kapsamında bulunan kişileri sadece zorunlu yer değişikliğine tabi tutmaktadır. Rotasyon uygulamasına müvekkil sendika kaşıdır. Ancak, rotasyon uygulaması yapılacaksa dahi öncelikle hizmet puanı üstünlüğüne göre isteğe bağlı yer değiştirmeler ve karşılıklı yer değiştirmeler(becayişler) yapılmalı,  hatta rotasyon uygulaması yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra göreve ilk defa atananlar için uygulanmalıdır. Davalı idare kişilere herhangi bir tercih hakkı sunmadan direk zorunlu yer değişikliğine tabi tutmaktadır.

            4)Yönetmeliğin Uygulama Esasları başlıklı 8/2. Maddesinde “Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir. Hizmet süresine bağlı olarak kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re’sen yapılır.” denilmektedir. Anılan madde her yönü ile sakat olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki; öncelikli olarak yönetmelik kapsamındaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşulu ile 20 tercih hakkı verilmektedir. Kısacası, bu kişilerin tercih hakları kısıtlanmakta, aynı hizmet bölgelerini tercih edebilmeleri sadece çalıştıkları il dışında olması durumunda söz konusu olmaktadır. Örneğin; Ankara ili Altındağ ilçesinde görev alan kapsama dahil bir yönetici, yine aynı il içinde Çankaya ilçesi tercih edememektedir. Sadece bulunduğu hizmet bölgesi için başka bir ili örneğin İzmir ilinde bir görevi tercih edebilmektedir. Veyahut aynı örnek üzerinden hareket edildiğinde Ankara ili Altındağ ilçesinde görevli bir yönetici istediği takdirde sadece Ankara ilinin 2. Hizmet bölgesi olan yerlerine örneğin, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ gibi ilçelerine yer değişikliği isteyebilmektedir. Bu uygulamanın yapılma mantığının ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Zorunlu yer değiştirme işlemlerini güya işletme körlüğünü engellemek için yaptığını iddia eden bakanlığın bu uygulamayla varmak istediği sonuç ile rotasyonun bağdaşması mümkün değildir.

            Yine iptali istenilen maddenin “bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir” denilmektedir. Yönetmelik kapsamında bulunan kişilere bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir hizmet bölgesindeki yerler için 20 tercih hakkı verilmektedir. Bu durumda 1. Hizmet bölgesinde görev alan bir kişi bir üst hizmet bölgesi olmadığından sadece bir alt hizmet bölgesine yani 2. Hizmet bölgesi atanma hakkı tanınmaktadır. Aynı şekilde 5. Hizmet bölgesinde görev alan kişi ise bir alt hizmet bölgesi olmadığı için 4. Hizmet bölgesi dışında tercih yapamayacaktır. Bu durum da 1. Ve 5. Hizmet bölgelerinde çalışanların tercihte bulunma hakları açıkça kısıtlanmaktadır.

            Yine aynı maddenin ilgili cümlesi irdelendiğinde, kişilere sadece bir alt veya bir üst hizmet bölgelerini seçme hakkı tanınmaktadır. Örneğin, 15 yıl boyunca 5. Hizmet bölgesinde görev yapmış bir yönetici istemesi halinde 1., 2.ve 3. Hizmet bölgesine gidememektedir. Bu kişinin örneğin 1. Hizmet bölgesine gidebilmesi için 4. Hizmet bölgesinde 2 yıl, 3. Hizmet bölgesinde 4 yıl, 2. Hizmet bölgesinde 4 yıl çalışması yani toplamda en az 10 yıl daha yönetici olarak görev yapması gerekmektedir. Yani bu kişinin toplamda 25 yıl görev yapması halinde 1. Hizmet bölgesine gidebilme hakkı doğmaktadır.

      Aynı madde de “Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re’sen yapılır.” Denilmektedir. Tercihte bulunduğu halde ataması yapılamayan veyahut tercihte bulunmayan yöneticilerin alt bölgelere re’sen atamalarının yapılması bir anlamda kariyer ve liyakat ilkelerinden uzak ve hakkaniyetsiz bir işlem yapıldığını göstermektedir. Tercihlerine atanamayan yöneticilere ikinci bir duyuru yapılarak atanma hakkı verilmesi gerekli iken bilgisayar kurası ile atama işleminin gerçekleşmesi kabul edilemez. Çünkü zorunlu olarak yer değişikliğine tabi tutulan yöneticiler yıllardır görev yaptıkları bölgelerin dengi olan yerleri tercih etmeleri gerektiği halde istekleri dışında kura ile alt hizmet bölgelerine re’sen atanmaları kabul edilemez.

      5) Yönetmeliğin 8/3. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında, yer değiştirme suretiyle atamalarda il milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilir. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.   Bu madde ile ilçe milli eğitim şube müdürlerinin il milli eğitim şube müdürlüğü görevine, il milli eğitim şube müdürlerinin, ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine yer değişikliği yapmalarının önü kapatılmıştır. Ancak her iki unvan aynı olup, getirilen bu kısıtlama haksız ve hukuka aykırıdır.

04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği YönetmeliğininGörevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak. “ şartları aranmaktadır. Yine bu yönetmeliğe göre her ne kadar davalı idare yıllardır yapmıyor olsa da  “Şube Müdürlüğü” kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir. Görüleceği üzere yönetmelikte şube müdürü olabilme şartları il ve ilçe şube müdürleri için ayrı ayrı belirlenmemiştir. Bu noktada yapılan işin mahiyeti, bu kadroya alım şartları ve tüm özlük hakları bakımından aynı statüde olan şube müdürlerinin il ve ilçe ayrımına tabi tutularak yer değişikliklerinin engellenmesi hukuka aykırıdır.

5) Yönetmeliğin Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 9/3. Maddesinde “Eşdurumuna bağlı yer değiştirmeler

a) Her iki eşin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde aile birliği, alt hizmet bölgesinde sağlanır.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda şube müdürü ve üstü unvanlarda bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde aile birliği sağlanır.” Denilmektedir. Bu madde tamamı ile aile bütünlüğünü görmezden gelen ve eşleri sadece yönetici olanlara verilen bir hak haline dönüşen talihsiz bir uygulamadır. Şöyle ki; 9/3-a maddesi ile bu yönetmelik kapsamında bulunan eşleri ast üst olarak ayırmakta, sadece ast olan eşe üst durumda olan eşe tabi olma durumunu meydana getirmektedir. Ayrıca eşler aynı statüde ise aile birliğinin sadece alt hizmet bölgesinde sağlanacağından söz edilmektedir.

Yine 9/3-b maddesi ile eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda şube müdürü ve üstü unvanlarda bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirileceğinden söz edilerek aynı şekilde, eşler aynı statüde ise aile birliğinin sadece alt hizmet bölgesinde sağlanacağından söz edilmektedir.

Bu madde açıkça bu yönetmelik kapsamında görev alan kişilerden eşi yönetici olmayanların eş durumu özürlerini görmezden gelmektedir.

1982 Anayasası’nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." hükmü yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma” başlıklı 72. maddesinde, "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76’ ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır... Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü yer almaktadır.

Eşleri yönetici olan ve olmayan olarak, ast ve üst olarak ayrıma tabi tutmak yukarıdaki hükümlere de açıkça aykırıdır. Aynı statüde olanlarında aile bütünlüğünü sağlamak için alt hizmet bölgesinde atamanın ne anlama geldiğinin takdiri de siz mahkeme heyetinindir.

6) Yönetmeliğin Atama Yapılamayacak Yerler başlıklı 11. Maddesinde “a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az on beş yıl süre ile devamlı olarak ikâmet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddî ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, atanamaz.

(2) Son genel nüfus sayımına göre;

a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin EK-1 sayılı Cetvelinde dördüncü, beşinci ve altıncı bölge kapsamında bulunan il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere, yapılan atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.” Denilmektedir. Bu madde ile bu yönetmelik kapsamında görev alan yöneticilerin yine tercih hakları kısıtlamaktadır. Kapsama dahil kişiler bulundukları yerlerde mülki amir değildirler. Yıllardır bu görevler herhangi bir sınırlama olmaksızın yerine getirilmektedir. Getirilen sınırlamalarda herhangi bir kriter de söz konusu değildir. Kaldı ki, MEB bünyesinde geçici, vekil olarak görevlendirilen yaklaşık 1500 il Milli Eğitim Müdürü, ilçe Milli Eğitim Müdürü, il milli müdür yardımcısı ve şube müdürü görev almaktadır. Aynı görevi yapmalarına rağmen hiç bir kısıtlama bulunmamaktadır. Davalı idare istisnai durumlarda yapılan geçici görevlendirmeleri genel ve sürekli hale getirdiği için bu kişiler rotasyona tabi tutulmaksızın yıllarca bu görevleri işgal edeceklerdir. Kısacası, davalı idare bu yönetmelik kapsamdaki kişilere isteğe bağlı yer değişikliği hakkı vermediği gibi zorunlu yer değiştirme dönemlerinde tercilerini alt hizmet bölgesi, üst hizmet bölgesi ve son olarak iptali istenilen madde de olduğu gibi başka sebepler ile engellemektedir.

7) Yönetmeliğin, İlk defa yapılacak yer değişikliği başlıklı Geçici Madde 2’de “ (1) Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır.” denilmektedir. Yönetmeliğin Uygulama Esasları başlıklı 8/1. maddede Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanacak bir kılavuzla duyurulur.” denilmektedir. Görüleceği üzere yer değişiklikleri haziran ayında yapılacaktır. Yer değişikliklerinden önce başvuruların alınacağı tarih ve atama tarihi davalı idarenin yayınlayacağı kılavuz ile belirlenecektir. Yönetmeliğe göre her hizmet bölgesinde belirlenen asgari sürelerin hesabında en geç haziran ayı temel alınacaktır. Bu nokta da geçici 2. Madde sebebi ile 31 Ağustos 2013 tarihinde yapılan atamalar sebebi ile bundan sonraki yer değiştirme işlemlerinde kişiler bulundukları yerde yaklaşık 10 ay fazladan çalışmak durumunda kalacaklardır. İdarenin beceriksizliği sebebi ile Temmuz ayında yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanmasının Ağustos ayına kalmasında çalışanların herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Bu nedenle 2013 yılı Ağustos ayında yapılan atamaların sonraki yıllarda yaratacağı sıkıntının giderilmesi için en azından başka bir geçici  madde ile Haziran ayında atamalar yapılmış gibi değerlendirme yapılacağının dahi düzenlenmemiş olması idarenin beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

          2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir.

Dava konusu edilen maddeler tamamen Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğine tabi kişilerin yer değiştirme işlemlerine ilişkindir. İptali istenilen maddelerin uygulanması ilerinde telafisi güç veya imkansız zararların yaşanmasına sebep olacak, bu kapsama dahil kişilerin başka illere yer değişiklikleri meydana gelecek ve hem bu kişiler hem de aileleri maddi ve manevi zarara uğrayacaklardır.  Bu seneye mahsus yer değişikliği işlemleri 31 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanacaktır. Bu tarihten önceki idarenin savunması alınmaksızın veyahut savunma süresi kısaltılarak karar verilmesi husus mağduriyetlerin engellenmesi için elzemdir. Takdir mahkemenizindir.

SONUÇ VE TALEP                       :  Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1)       04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında YönetmeliğinKapsam Başlıklı 2. Maddesinde “il milli eğitim müdürü” ibaresinin yer almaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Temel İlkeler Başlıklı 5/c maddesinin, Uygulama Esasları Başlıklı, 8. Maddesinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkının tanınmaması yönündeki eksik düzenlemenin, 8/2. Maddesinin ve 8/3. Maddesinin, Mazeretlere Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 9/3. Maddesinin, Atama Yapılamayacak Yerler başlıklı 11. Maddesinin, İlk Defa Yapılacak Yer Değişikliği başlıklı Geçici 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline

2)       Tüm yargılama harç ve masrafların karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla arz ile talep ederiz.

 

Av. Hatice AYTEKİN
Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER