KPSS'DE NE DEĞİŞTİ. 2014 KPSS'İ İLE İLGİLİ BÜTÜN DETAYLAR

Bilindiği üzere ÖSYM, 2013 KPSS öncesi KPSS testlerindeki konuların vedağılımlarının güncellendiğini bildirdi. Buyenilik dışında son KPSS'de ilk defa, 15 öğretmenlik branşına Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulandı.

KPSS'DE NE DEĞİŞTİ. 2014 KPSS'İ İLE İLGİLİ BÜTÜN DETAYLAR
 
TEST KONULARININ AĞIRLIKLARI

ÖSYM'nin düzenlemesine göre, KPSS'de uygulanacak Genel Yetenek Testi sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek. mebpersonelin haberine göre sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50 olacak.

Genel Kültür bölümünde de Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak.

Tarihte, Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5, Osmanlı Devleti'nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları'ndan yüzde 20, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye coğrafyasında ise sorularda Türkiye'nin fiziki özellikleri yüzde 12, Türkiye'nin beşeri özellikleri yüzde 5, Türkiye'nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında yüzde 5'er ağırlığında soru yöneltilecek.

EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20'şer,gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde15'er, program geliştirme, sınıf yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımındaise yüzde 5'er ağırlığında soru bulunacak.

Hukuk alanında ise ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukununyüzde 15'er olacak.

İktisatta da iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiye ekonomisiyüzde 10'ar ağırlığında yer alacak.

İşletmede temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde25'er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20'şer ağırlığında soru yöneltilecek.

Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları,bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15'er ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde15, ticari aritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10'ar olacak.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20,sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10 ağırlığındasoru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomikve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili (kukla)değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklıyayılım (değişen varyans), model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklemsistemleri, zaman serisi modellemesi yüzde 10'ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmışgecikme ve otoregresif modeller yüzde 5'er ağırlığında bulunacak.

İstatistik testinde ise olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalıistatistik yüzde 15'er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrik olmayan testleryüzde 5'er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme, regresyon analizi, çokdeğişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.

Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15'er,yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20'şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı'dangünümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

Uluslararası ilişkiler de uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20, uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış politikası yüzde 15, uluslararasıörgütler yüzde 10 yer alacak.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığıyüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisive dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türkedebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8'er ağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4'er; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatıyüzde 18'er, ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometriyüzde 18'er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimi yüzde8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat veEstetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme)yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağtarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi, Türkiyecumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.

Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve manyetizma ilemodern fizik yüzde 20'şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve optik yüzde 10'ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya yüzde20'şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve metabolizma ile genetik ve evrim yüzde16'şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde 10'ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlılarınsınıflandırılması yüzde 8 olacak.

Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16'şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed'in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, Günümüz Türkiye'sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.


 

2014 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

* Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: 5-6 Temmuz 2014
* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 13 Temmuz 2014
* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) : 31 Ağustos 2014
* KPSS Ortaöğretim / Önlisans (Önlisans Düzeyi): 27 Eylül 2014
* KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi): 28 Eylül 2014


2014 KPSS Lisans Düzeyi
- KPSS Sınav Tarihi : 05.07.2014-06.07.2014
- KPSS Başvuru Tarihi : 2014 Mayıs ayı içerisinde
- KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
- Kimler Girebilir: Lisans mezunu veya mezun olabilecek durumdaki adaylar
- Başvuru Ücreti : Henüz belli değil
2014 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Düzeyi
- KPSS Sınav Tarihi : -KPSS Önlisans Düzeyi: 27 Eylül 2014  -KPSS Ortaöğretim Düzeyi: 28 Eylül 2014
- KPSS Başvuru Tarihi :2014 Haziran ayı içerisinde
- KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
- Başvuru Ücreti : Henüz belli değil

ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılacak olan sınavların tarihleri belirlenerek ÖSYM 2014 Sınav Takvimi ile adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sınavlara başvuru tarihleri belirlendiğinde Takvim üzerinde bu bilgiye de yer verilecek, Takvim güncel gelişmelere göre yenilenebilecektir. Bu nedenle ilgililerin sık sık Takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 Yılı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
yasemin
yasemin - 6 yıl Önce

iyice zorlaştırdılar sınavı kimse kazanamasın diye yazık gerçekten yazık.

SIRADAKİ HABER