Göreve iade edilenlerle ilgili açıklama

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurusu kabul edilenlerin atama sürecine ilişkin açıklama yapıldı...

Göreve iade edilenlerle ilgili açıklama

Bilindiği üzere,OHAL Döneminde Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılanların itirazlarını karara bağlamak üzere 685 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulmuş olup anılan KHK 7075 kanun numarası ile yasalaşmıştır.

Atama Teklifinin Yapılacağı Kurum ve Kuruluşların Tespiti

Mezkur hüküm çerçevesinde başvurusu kabul edilen ilgilinin,

- Statüsü (Devlet memuru, işçi, 4/B sözleşmeli personel, KİT sözleşmeli personeli vb.),

- Unvanı( Zabıt kâtibi, V.H.K.İ, Gelir Uzmanı, vb.),

- Yürüttüğü görev,

İncelenerek, başka bir kurum veya kuruluşta görev yapmalarının mümkün olup olmadığı değerlendirilmektedir. Buna göre bir kurum veya kuruluşa özgü bir unvan ya da statüde görev yapanlar ile yürüttükleri görev itibariyle başka bir kurum veya kuruluşta görev yapması uygun olmayanların (öğretmen vb.) atama teklifleri son görev yaptıkları kurum veya kuruluşa yapılmaktadır.

Bu kapsamda ele alınmayanların atama teklifi ise kariyerlerine uygun olarak son görev yaptıklarından farklı bir kurum veya kuruluşa yapılmaktadır. Mevzuat gereği ilgililerin durumu re'sen incelendiğinden kendilerinin atanmak istedikleri kurum veya kuruluşa ilişkin bir tercihte bulunmaları mümkün değildir.

Atama Teklifinin Yapılacağı İlin Tespiti

Atama teklif işlemlerinde ilgilinin ikametgâhı ve kamu hizmeti gerekleri çerçevesinde kurum ve kuruluşların ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede ilgililerin atama teklifleri öncelikle ikamet ettikleri ile yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun mümkün olmaması halinde ise durumlarına en uygun il tercih edilmektedir. Atama teklifi yapılırken mevzuat gereği olarak ilgililerin ikametgâhları dikkate alındığından görev yapacaklara ile ilişkin başka bir tercihte bulunmaları mümkün değildir.

Atama Teklifine ve Göreve Başlamaya İlişkin Sürecin İşleyişi

Komisyonun başvurunun kabulüne ilişkin kararından ilgilinin göreve başlamasına kadar geçen süreç üç aşamadan oluşmaktadır:

1-Bildirim ve Atama Teklifine Esas Bilgilerin İntikali:Atama teklifi işleminin gerçekleştirilebilmesi için, ilgilinin unvanı, statüsü, ikametgâhı, kademe ve derece durumu gibi çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu bilgiler Komisyon kararlarında yer almamaktadır. Başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararları ilgilinin son görev yaptığı kuruma ve Başkanlığımıza eş zamanlı olarak bildirilmektedir. Başkanlığımız tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 25/12/2017 tarihli yazı ile atama teklifine esas bilgilerin ivedilikle herhangi bir mağduriyete yol açmayacak şekilde Başkanlığımıza intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle, Komisyonca başvurunun kabul edilmesini takiben ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluşun ivedilikle yukarıda belirtilen atama teklifine esas teşkil edecek bilgileri DPB e-uygulama sistemi üzerinden Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgiler Başkanlığımıza intikal ettirilmediği sürece atama teklif işleminin yapılması mümkün olamamaktadır.

2-Atama Teklifi:Atama teklifine esas teşkil edecek bilgilerin Başkanlığımıza intikalinden itibaren 15 gün içerisinde atama teklifinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Konunun hassasiyetine istinaden atama teklif işlemleri mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmakta olup mevzuatla belirtilen süreye riayet edilmektedir.

3-Atama:İlgilinin göreve başlayabilmesi için atama teklifi yapılan kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirlerince en kısa zamanda atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle Başkanlığımızca yapılan işlem atama teklifidir. Atama teklifi sonrasında en kısa zamanda atama işlemi ve bu işlemin ilgiliye tebliğ edilmesi, atama teklifi yapılan kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER