YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu yayımlandı.

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Bu Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat 1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

2- Yönetici Görevlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar

2.1. Eğitim kurumu yönetici/yönetici adaylarının görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarında görevlendirilecekleri tarihte öğretmen olarak atanmalarına esas alanlarının bulunması yeterli olacaktır. 2.2. Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yıldan fazla görev yapamayacaktır. 2.3. Bulundukları eğitim kurumunda toplam dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacaktır. 2.4. Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, aynı unvanda en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilmeyecektir. 2.5. İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilecektir. 2.6. İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirilebilecektir. 2.7. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri, bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir. Ancak, kadın aday bulunamaması durumunda bu Kılavuzun 14 üncü maddesi kapsamında erkek adaylar arasından da görevlendirme yapılabilecektir. 2.8. Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır. Bunların görev süreleri, istemeleri halinde durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu


2.9. Müdür görevlendirmeleri önce yapılacak; yeni görevlendirilen müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarının boş bulunan (dört yıllık görev süresini dolduranlardan boşalması muhtemel olanlar dahil) müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrolarına görevlendirmeler ise yeni görevlendirilen müdürlerin inhası ile en kısa sürede yapılacaktır. Dört yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayan müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri mevcut müdürlerin inhası ile yapılacaktır. 2.10. İller arasında yapılan yer değiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık bekleme süresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarak görevlendirilmek üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecektir. 2.11. Yöneticilik normları boş bulunan eğitim kurumlarının vekaleten ve geçici olarak yürütülen yöneticilikleri boş olarak değerlendirilecektir. 2.12. En kıdemli ve kıdemi en az olan (aday öğretmenler dahil) öğretmen , öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı 08 Mayıs 2015 tarihine kadar belirlenecek, belirlemeler tutanak altına alınacak, ilgililer bilgilendirilecek ve belirlenen kişilere ilişkin bilgi ve belgeler ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Bunlardan öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir. Değerlendireceği müdür ile en az 6 ay çalışmış olmak kaydıyla en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen belirlenirken hizmet süresinin hesabında, daha önceki yöneticilik görevleri de dikkate alınacaktır. 2.13. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler, Kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır. 3- Yöneticilik Görev Süresinin Hesaplanması 3.1. Dört yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır. 3.2. Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır. 3.3. Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır. 3.4. Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dahil edilecektir. 3.5. Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.


B- İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Komisyonların Oluşturulması 1.1. Değerlendirme komisyonu ve sözlü sınav komisyonu/komisyonlarının, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulması sağlanacaktır. 2- Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması 2.1. Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden bu kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süre içinde değerlendirilecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu 
2.2. Yönetmeliğe ekli Ek-1 Formun değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim kurumunun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. 3- Müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumunda Uzatılması 3.1. Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, aynı eğitim kurumunda görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. 3.2. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımayanlar ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak toplam sekiz yıl ve daha fazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar, durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında görev sürelerinin uzatılması için başvuruda bulunabilecektir. 3.3. Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kurumunda uzatılacaktır. 4- Müdürlük Görev Süresinin Diğer Eğitim Kurumlarında Uzatılması 4.1. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra; a) Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, b) Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları, c) Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları, ç) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. 4.2. Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir. 4.3. Müdürlük görev sürelerinin başka eğitim kurumuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Form üzerinden aldıkları puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile uzatılacaktır. 4.4. Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı halinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir. 5- İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler 5.1. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. 5.2. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu


5.3. Başvurular, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. 5.4. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır. 5.5. Değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır. 

5.6. Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. 5.7. Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır. 5.8. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları; Yönetmeliğe ekli Ek-2'de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir. 
5.9. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir. 5.10. Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2'de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3'te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir. 5.11. Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanacaktır. 6- Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme 6.1. Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir. 6.2. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri aynı usulle uzatılabilecektir. 6.3. Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, aynı usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilecektir. 6.4. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhalardan onaylanması uygun görülmeyenler, görevlendirmeye konu olan eğitim kurumlarına en kısa sürede bildirilecektir.


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu


C- DİĞER HUSUSLAR 1. Dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75'in altında puan almaları nedeniyle görev süresi uzatılmayacak olanlar, yerlerine görevlendirilecek müdürlerin göreve başlamaları beklenmeksizin 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren en kısa sürede öğretmenliğe atanacaktır. 2. Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir. 
3. Yöneticilik görevi sona erenlerin, istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kurumlarında alanları itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadrolarına atanmaları esas alınacaktır. 
4. Aynı bahçede veya aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenci sayısının değişmesine bağlı olarak yönetici normlarının aynı bahçe veya aynı bina içerisindeki bir eğitim kurumundan diğer bir eğitim kurumuna geçmesi durumunda mevcut yöneticiler Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
5. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumları, mevcut yöneticilerinin dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecektir. 
6. Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecektir. Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardan müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini yürütenler istemeleri halinde ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir. 
7. Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen ile öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, ilgili eğitim kurumlarının fiilen görev yapan tüm öğretmenleri dikkate alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede yöneticiler dikkate alınmayacaktır. 
8. Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında birden fazla okul aile birliği ve öğrenci meclisi başkanı bulunması halinde Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme, yalnızca müdür norm kadrosunun verildiği eğitim kurumunun okul aile birliği başkanı ve yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı tarafından yapılacaktır. 
9. Şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapanlardan eğitim kurumu yöneticiliklerinde görevlendirilmek isteyenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmaları gerekmektedir. 
10. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda altı ay ve daha fazla vekaleten veya geçici olarak yöneticilik görevini sürdürenlerin değerlendirilmeleri, vekaleten veya geçici olarak yöneticilik görevini yürüttükleri eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu 
11. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda kurucu müdür olarak görev yapanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir. 
12. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki görevleri geçici olarak yürütmekte olanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla bu geçici görevleri de dahil toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir. 
13. Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduran müdürlerden halen vekaleten veya geçici olarak yürüttükleri görevler itibarıyla aynı zamanda değerlendirici konumunda olanlar, kendileriyle ilgili değerlendirme yapmayacaktır. Bu durumda olanların değerlendirmeleri, diğer değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinden yüzlük sisteme göre hesaplanacaktır. 
14. Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerince tutanak altına alınarak boş kalan yöneticilikler internet sitesinde 15 gün süreyle duyurulacaktır. Duyuruda; başvuru süresi, başvurunun nerelere ve nasıl yapılacağı belirtilecektir. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. 
15. Vekaleten veya geçici görevlendirme ile eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirilenler, kendileri hariç müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı tekliflerini yapabileceklerdir. 
16. Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumu yöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır. 
17. Geçici görevlendirme onaylarında süre belirtilmeyenler ile başka bir göreve vekaleten atanan eğitim kurumu yöneticileri Yönetmeliğin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
18. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER