4/C'Lİ GEÇİCİ PERSONEL HAKLARI

2015 yılında geçerli olmak üzere geçici personelin özlük ve diğer sosyal ve mali aklarını içeren sözleşme uygulamaya alındı.

4/C'Lİ GEÇİCİ PERSONEL HAKLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" 31/12/2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Esasların 16 ncı maddesinde geçici personel istihdam eden kamu idarelerinin, istihdam ettikleri geçici personele ilişkin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak tip sözleşme örneğini değişiklik oluncaya kadar uygulanmak üzere Maliye Bakanlığına vize ettirmelerinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca hazırlanan ve vize edilen tip sözleşme GEREĞİ; 4/C'Lİ GEÇİCİ PERSONEL;a)Kurumca verilecek görevlen, kamın, tüzük, yönetmelik, genelge ve verilecek emirlere uygun olarak yapmayı,b)İstihdam edildiği sürece dışımda kazanç getirici başka bir işte çalışmamayı,c)Görevi sona erdiğinde görevle ilgili elinde bulunan belge, araç ve gereçleri birim amirlerine teslim etmeyi, kabul ediyor. Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, ilgili için de geçerlidir.  İlgilinin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. İlgiliye, sözleşme süresince tahsil derecesi dikkate alınmak suretiyle her ay, gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar ödenir, ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kist olarak hesaplanan ücret ayrılma tarihini takıp eden aybaşında ödenir. İlgiliye, 2014/7140 sayılı Bakuıılar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde iş sonu tazminatı ödenir. İlgilinin görevli olduğu memuriyet mahalli dışında görev yapması halinde. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. İlgili, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kaıarııame ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde faydalandırılır. İlgiliye, 2014/7140 sayılı Hakanlar Kurulu Kararının 7 tıci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde aile yardımı ödeneği verilir. ilgiliye, 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalıştırılması durumunda, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Geçici personele, 2014/7140 sayılı Karar ve ilgili yıla ilişkin toplu sözleşmede yapılması öngörülen ayni ve nakdi ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Geçici personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halle¬rinde sözleşmesi tek taraflı feshedilir. Sözleşme hükümlerine uymadığı birim amirince tespit edilenlerin, birim amirinin teklifi üzerine sözleşmeleri tek taraflı feshedilebilir.İlgilinin sözleşmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. İlgiliye,a)Çalıştığı her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir.b)Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklın için yılda 30 guttfl geçmemek Üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ilgilinin nerelinden düşülür. Bir yılda 30 günü aşan hastalık hallerinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.c)İlgilinin isteği Üzerine, eşımn doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 7 gün ücretli mazerel izni verilir Ayrıca, birini amiri tarafından uygun görülmek şartıyla bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.ç) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 halta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir. Çoğul gebelik halindi, doğumdan önceki 8 haftalık sureye 2 halin süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu dununda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izm süresine ilave edilir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir, Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele çocuklarını emzinneleri için doğum sonrası izin süresinin biliminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat. ikinci 6 ayda günde 1.5 sınıl stil izni verilir. Süt izni kullanımında annenin saal seçim hakkı vardır.d)Kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.e)Geçici personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.Madde 8- Taraflar sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. Madde  Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Kurumca karşılanır. Sözleşmede hükme bağlanmayan hususlarda 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince işlem yapılır. KamudanHaberler.com
Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER