MEB'E HUKUK DERSİ

16 Aralık 2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Özel Şartlar Başlıklı 6-a/1 ve 6-a/2 maddesinin, 6. Maddede daha önce bu görevlerde çalışmış olan personele yer verilmemesi yönünden eksik düzenlemenin, “Yazılı Sınav Alanları ve Ağırlık Katsayıları” başlıklı 12-1/e maddesinin, “Atama” başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile açtığımız dava Danıştay 2. Dairesince görüşülmüş ve 2011/12355E, 2014/12963K sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının hukuk bilmezliğini ortaya koymuştur.

MEB'E HUKUK DERSİ
16 Aralık 2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Özel Şartlar Başlıklı 6-a/1 ve 6-a/2 maddesinin, 6. Maddede daha önce bu görevlerde çalışmış olan personele yer verilmemesi yönünden eksik düzenlemenin, “Yazılı Sınav Alanları ve Ağırlık Katsayıları” başlıklı 12-1/e maddesinin, “Atama” başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile açtığımız dava Danıştay 2. Dairesince görüşülmüş ve 2011/12355E, 2014/12963K sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının hukuk bilmezliğini ortaya koymuştur.
Anılan kararda “189 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11. maddesine göre, yurt dışında bir göreve atanacak memurların nitelikleri ve bunların tesbiti ile ilgili hususlarda yönetmelik hazırlama görevinin Başbakanlığa ait olduğu, 18. maddesinde de bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yönetmeliklerin Bakanlar Kurulunca çıkarılacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bir kanun veya KHK hükmü ile belirli bir konuda yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olan merci belirlendiğinde, kapsamda bulunan diğer idari mercilerin aynı alanda Anayasanın 124. maddesindeki genel hükümden bahisle ayrıca düzenleme yapma yetkileri bulunduğundan söz etmeye hukuken olanak bulunmamaktadır. Zira, Anayasanın anılan hükmü genel olarak idarenin düzenleme yapma yetkisine işaret eden bir kural olup; kanunla yetkili merciin gösterildiği hallerde, aynı konuda birden çok idari otoritenin yönetmelik çıkarma yetkisi bulunabileceği sonucunu doğuracak biçimde yorumlanamaz.” “Dolayısıyla; Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte kimi kurum ve kuruluşların kapsam dışı bırakılmasına ve Yönetmelikte yer alan ve bazı idareleri kapsam dışına çıkaran kurallara da hukuken itibar edilmesine olanak bulunmamaktadır. Uyuşmazlık bu çerçevede değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hususta ayrı bir yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.” Denilmektedir. 
189 sayılı KHK hükümlerine göre yurtdışına atanacaklarda aranacak niteliklerin Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi gerekmekte iken ve ayrı bir yönetmelik çıkarma yetkisi bulunmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda düzeleme yaparak  bir hukuki skandala daha imza atmıştır.
İlgili karar için tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER