SENDİKA TEMSİLCİSİNİN USULSÜZ GÖREVLENDİRİLMESİNE MAHKEME DUR DEDİ.

Türk Yerel Hizmet-Sen Afyon Şube Yönetim Kurulu Üyesinin Usulsüz Yapılan Görevlendirmesini Mahkeme engelledi.

SENDİKA TEMSİLCİSİNİN USULSÜZ GÖREVLENDİRİLMESİNE MAHKEME DUR DEDİ.
DAVACI: İSKENDER TEKÇE
 VEKİLİ: Av. NİHAT KILIÇ
 Necatibey Caddesi 27/12 Kızılay Çankaya/ANKARA
 DAVALI: UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 VEKİLİ: Av. SERHAT ÇATAR
 Uşak Belediyesi Merkez/UŞAK

DAVANIN ÖZETİ: Davacı vekili tarafından, Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 3.derece şef kadrosunda çalışan davacının Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahsilat Servisinde görevlendirilmesine ilişkin 09.05.2014 günlü ve 537 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, davacının bu görevlendirmeye muvafakatı olmadığı gibi görevlendirme için herhangi bir süre öngörülmediği, sendika temsilcisi olan davacının faaliyetlerini etkileyen bir görevlendirme olduğu, ayrıca söz konusu görevlendirme için herhangi bir süre öngörülmediği iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacıya verilen görevin, veznedarlık ya da tahsildarlık olmadığı, kadro unvan ve derecesine göre bir görevlendirme yapıldığı, sendikal faaliyetlerini etkileyen bir hususun da bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Manisa 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin  gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76.maddesinde; Kurumların görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile memurları bulundukları kadro derecelerine eşit yahut 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri, kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan " geçici " nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan  " yeni bir kamu hizmetini " yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin, " kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "tedviren görevlendirme veya atama" şeklinde bir usul de öngörülmemiştir.
Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ile memurların görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda idarenin bir takdir yetkisi bulunmakla beraber, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu edilen idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.
 
Dava dosyasının incelenmesinden; Uşak Belediye Başkanlığı'nda Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Tahsildar Şefliğinde 09.05.2014 tarihinden itibaren görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali isteğiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda; dava konusu işlem içeriğinde görevlendirme olduğu belirtilen işlemin geçici görevlendirme ya da atama olup olmadığına ve şef olarak görev yapan davacının tahsilât servisinde hangi görev tanımı içinde görev yapacağına  yönelik  davalı idarece açıklayıcı bilgiye yer verilmediği gibi aksine tesis edilen işlemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülmeyen bir usulde tesis edildiği görülmektedir.
Ayrıca, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde şef olarak çalışmakta iken dava konusu işlemle Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinde görevlendirilen davacının, söz konusu görevlendirmesinin 5393 sayılı Kanunun 38.maddesine dayanılarak, davacının bilgisi, becerisi, Ticaret Lisesi Mezunu olması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Tahsilat Servisinde  ihtiyaç duyulması sebebiyle görevlendirildiği belirtilmiş ise de; Sosyal ve Kültürel Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan birine görev yaptığı alandan çok farklı bir alan olan Mali Hizmetler Müdürlüğünde duyulan ihtiyacın ne olduğunun açıklanmamasının yanı sıra bu görevlendirme yapılırken davacının Ticaret Meslek Lisesi Mezunu olmasının esas alınması ve yaptığı görevde başarısız ya da yetersiz olduğunu ortaya koyan bir nedenin de ileri sürülememesi, idareler tarafından kullanılması mümkün olan takdir yetkisinin  davalı idarece sınırları aşılarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.
 
Her ne kadar idare tarafından, dava konusu işlemin 5393 sayılı Kanunun 38.maddesine istinaden belediye başkanının takdir yetkisi kapsamında yapıldığı iddia edilmiş ise de; 5393 sayılı Kanunun 38/j bendinde  Belediye Başkanına verilen "belediye personelini atamak" yetkisini, belediyede görev yapan tüm personeli sebepsiz ve hiç bir sınıra tabi olmaksızın istenilen her alanda ve her görevde çalıştırılmasına müsaade eder bir yetki olarak değerlendirmenin de hukuk devleti ilkesi ve yerleşik yargı içtihatları ile de bağdaşmadığından bu iddiaya itibar edilmemiştir. 
    
Sonuç olarak, hukuken geçerli somut neden bulunmadan ve 657 sayılı Kanun'da belirtilen usullere aykırı bir usulle tesis edilen dava konusu görevlendirme işleminin şekil, sebep ve maksat yönlerinden hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Nitekim Manisa Bölge İdare Mahkemesinin 02.10.2013 günlü ve  E:2013/514,K:2013/588 sayılı kararı da bu yöndedir.
 Açıklanan nedenlerle;
-Dava konusu işlemlerin iptaline,
-Aşağıda dökümü yapılan 168,30TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, 
-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00TL  avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,
 -Artan posta ücreti avansının karar kesinleştikten sonra re'sen davacıya iadesine,
-Kararın tebliğ tarihini izleyen (30) gün içerisinde (Mahkememiz tarafından dosyayla birlikte Manisa Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi için; Mahkememiz Başkanlığına veya Mahkememize gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilecek dilekçeyle) Manisa Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere,
 27/02/2015 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 
Başkan Üye Üye
MEHMET MURAT HAŞAL FAZLI DAĞDEVİREN ALİYE BURCU ALIMLI
42963 97686 107220
Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER