DEVLETTEN ÖĞRENCİLERE BÜYÜK NAKİT DESTEĞİ

İşte destek miktarları ve verilecek okul türleri

DEVLETTEN ÖĞRENCİLERE BÜYÜK NAKİT DESTEĞİ
Resmi Gazete de yayınlanan Tebliğe göre Özel Okullarda eğiitim görecek öğrenciler için destek oranları açıklandı. Ayrıca destek miktarlarıda belirlenmiştir
7 Ağustos 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29081
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığıve Milli Eğitim Bakanlığından:
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM
GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılıÖzel Öğretim KurumlarıKanununun Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında;
“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıöğrenciler için, resmîokullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılısüresince yararlandırılabilir.
Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısınıgeçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısıher yıl Maliye Bakanlığıve Bakanlıkça müştereken belirlenir.
Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarıseviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrıayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.
Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışıbeyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığıtarihten itibaren 6183 sayılıKanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlıvergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarıhâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.
Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığıve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”
hükümleriyer almaktadır.
Diğer taraftan 5580 sayılıKanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Milli Eğitim BakanlığıÖzel Öğretim KurumlarıYönetmeliğinin  Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığıile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10’da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarıresmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katınıgeçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısıve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1 –5580 sayılıKanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarlarıaşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır.
 
Tablo-1: Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları
 
S.No Okul Türü Destek Tutarı (TL) Destek Verilecek Öğrenci Sayısı
1 Okul Öncesi Eğitim Kurumu 2.500 50.000
2 İlkokul 3.000 50.000
3 Ortaokul 3.500 75.000
4 Lise 3.500 75.000
5 Temel Lise 3.000
Toplam 250.000
 
 
2 –2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yukarıdaki Tablo-1’de sayılan okul kademe ve türleri için toplam 250 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.
3 –İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığıtarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.
4 –Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır.
 
Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları
 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi Katsayı
1. Bölge 0,95
2. Bölge 0,95
3. Bölge 1,00
4. Bölge 1,00
5. Bölge 1,20
6. Bölge 1,30
 
 
5 –Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaşgrubunda olanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir.
6 –İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda MillîEğitim Bakanlığıboşkalan kontenjanlarıaynıokul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilir.
7 –Eğitim öğretim desteği, MillîEğitim Bakanlığıbütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye MillîEğitim Bakanlığıyetkilidir.
8 –Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığıve MillîEğitim Bakanlığıyetkilidir.
9 –Maliye Bakanlığıve MillîEğitim Bakanlığıtarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılıiçin geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
10 –Bu Tebliğhükümleri Maliye Bakanıve Milli Eğitim Bakanıtarafından yürütülür.
Tebliğolunur.
 
 
 
 
SGK Rehberi
Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
şaziye Taş
şaziye Taş - 7 yıl Önce

Benim iki çocuğum devlet okuluna gidiyor aile gelir dururumuz düşük bende çocuklarım için eğitim desteği almak istiyorum bunun için nereyi aramam lazim bana yardımcı olabilirmisiniz

SIRADAKİ HABER