BRANŞ DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN GÖRDÜKLERİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

BRANŞ DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN GÖRDÜKLERİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

BRANŞ DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN GÖRDÜKLERİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Özeti: Mezuniyet alanı sınıf öğretmenliği olan davacının, zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine atanabilmek için aranılan bölümlerden mezun olmadığından, mevzuata aykırı olarak söz konusu alanda görev yapmış olmasının, kazanılmış hak oluşturmayacağı hakkında.
 
T.C.
 
D A N I Ş T A Y İkinci Daire
 
Esas No :2012/6336
 
Karar No : 2013/7909
 
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı
 
Vekili              :   Hukuk Müşaviri ...
 
Karşı Taraf     :   ...
 
Vekili              :   Av. ...
 
İsteğin Özeti  :   Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.03.2012 günlü, E:2011/91, K:2012/329 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
 
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
 
Danıştay Tetkik Hakimi : Hürriyet Şahin
 
Düşüncesi :Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:
 
Dava, Elazığ İli, Yücel İlköğretim Okulunda Öğretmen olan davacının, İLSİS kayıtlarında sınıf öğretmeni olarak gözüken kaydının zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 21.12.2010 günlü, 75916 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 
Elazığ 1. İdare Mahkemesinin 21.03.2012 günlü, E:2011/91, K:2012/329 sayılı kararıyla; davacının mezuniyet alanı dikkate alındığında, branşının zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği olmadığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca branş değişikliği yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğu görülmekle birlikte, davacının, 15.12.1997 tarihinde Elazığ İli, Yücel İlköğretim Okuluna Alt Özel Sınıf Öğretmenliğine atandığı, özel eğitim sınıfı öğretmeni olarak terfilerinin ve intibaklarının yapıldığı, özlük haklarının bu durum üzerinden yürütüldüğü ve MEBBİS kayıtlarının bu unvan üzerinden yapıldığı, yine davacının eklediği hizmet cetvelinde atama branşının zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak belirtildiği gibi 2010 yılına ilişkin Eğitim Kurumları Yöneticiliği Başvuru ve Onay Formu ile 2006 yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Formunda davacının alanının zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği olarak yazıldığı görülmekte olup, bu kapsamda idari istikrar ilkesi ve haklı beklenti kavramı dikkate alındığında, davacının, İLSİS kayıtlarında alan bilgisinin zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak düzeltilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
 
Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
 
03.08.1990 günlü, 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Branş Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 28. maddesinde, "Yeni bir öğrenim görerek yeni bir branş veya uzmanlık alanında yetişen öğretmenlerin görev yerleri, gördükleri öğrenime uygun olarak öncelikle il içinde bu yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen atama döneminde değiştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
 
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 06.05.2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 44. maddesinde,
 
Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.
Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.
Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.
İstihdam alanı daralan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesinde mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.
Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmaz." hükümleri yer almıştır.
Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 günlü, 80 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların 85. sırasında, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü mezunlarının zihin engelliler sınıf öğretmenliğine atanacakları hükmü düzenlenmiştir.
 
Dosyanın incelenmesinden, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hatay Eğitim Yüksek Okulu (ön lisans) mezunu olan ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının görev yaptığı okulun kapatılması nedeniyle isteği üzerine 15.12.1997 günlü Valilik işlemiyle Elazığ İli, Yücel İlköğretim Okulu Özel Alt Sınıfı Öğretmenliğine atandığı ve halen aynı yerde göreve devam ettiği, 2005 yılında İLSİS kayıtlarında zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak işlenen alanının sınıf öğretmeni olarak değiştirilmesi üzerine davalı idareye başvurarak alanının zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak düzeltilmesini istediği, başvurusunun dava konusu işlemle reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.
 
Bu durumda mezuniyet alanı sınıf öğretmenliği olan davacının zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine atanabilmek için aranılan bölümlerden birinden mezun olmadığı, mevzuata aykırı olarak söz konusu alanda  görev yapmasının ise kazanılmış hak oluşturmayacağı
 
anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.03.2012 günlü, E:2011/91, K:2012/329 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 12.11.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 
AZLIK OYU
 
İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER