DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Devlet memurluğuna alınması uygulamaları konusunda “Kamu Personeli Genel Tebliği” yayımlandı.

DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
İlk defa Devlet memurluğuna giriş; engellilerin memurluğa girişi; sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların memurluğa girişi; şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve vazife malullerinin memurluğa girişi; memurluktan çekilenler ile emeklilerin yeniden Devlet memurluğuna alınması uygulamaları konusunda “Kamu Personeli Genel Tebliği” yayımlandı. 
 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan “Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)”, 24/5/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 4) “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalardan bazılarında değişiklik yaptı.
 
Tebliğ’e göre;
 
İlk defa Devlet memurluğuna alınma
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları  puana göre (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekiyor. 
 
Engellilerin Devlet memurluğuna alınması
 
Devlet memuru olarak istihdam edilecek engellilerin;
 
-Engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu raporu almış olmaları,
 
-İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için başvuruda bulunmaları,
 
-Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte başvuruda bulunmaları ve yapılacak EKPSS’ye girmeleri,
 
-Yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunmaları
 
gerekiyor.
 
Sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların Devlet memurluğuna alınması
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamına ilişkin yerleştirme işlemleri merkezi olarak yapılmaktadır.
 
Yerleştirme işlemlerine katılabileceği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilecek olan hak sahiplerinin;
 
-Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanmış olmaları,
 
-Reşit oldukları tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam ediyor olmaları,
 
-On sekiz yaşın doldurulduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlığa başvurmuş olmaları
 
gerekiyor.
 
Hak sahipleri bu istihdam hakkından yalnızca bir kez yararlanabilecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro veya pozisyonlara her ne surette olursa olsun atananlar, istihdam hakkını kullanmış sayılacak.
 
Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak olan yerleştirme işlemleri, KPSS sonucuna göre yerleştirme ve kura sonucuna göre yerleştirme olmak üzere iki usulde yapılacaktır. Buna göre;
 
-Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre, ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre olacak.
 
-KPSS sonucuna göre yerleştirme işlemlerinde öğretim düzeylerine uygun KPSS (B) grubu puanları kullanılacak. Bu itibarla en az ortaöğretim (lise) mezunu olan adayların yerleştirme işlemlerine katılabilmeleri için KPSS’ye girmiş olmaları gerekecek.
 
-İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının yerleştirilmeleri kura usulü ile yapılacağından bu kişilerin KPSS’ye girmesine gerek bulunmuyor.
 
-KPSS sonucuna göre yerleştirme memur unvanlı kadrolara, kura ile yerleştirme yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılacak. Ancak 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarının unvan ve nitelik talepleri hak sahiplerinin nitelikleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılacak.
 
-Yerleştirme işlemleri için bir tercih kılavuzu yayımlanacak ve hak sahipleri bu tercih kılavuzunda yer alan kadrolara tercihte bulunacak.
 
Şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve vazife malullerinin Devlet memurluğuna alınması
 
Şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve vazife malulleri, Terörle Mücadele Kanunu ve “Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerine ilişkin müracaatlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine yapacak. Bakanlık, hak sahibi oldukları tespit edilenleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve Başkanlıkça hak sahiplerini durumlarına uygun kadro ve pozisyonlara yerleştirecek.
 
Memurluktan çekilenlerin yeniden Devlet memurluğuna alınması
 
Daha önce 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunda belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor.
 
Bu durumda olanların, memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunuyor.
 
Emeklilerin yeniden Devlet memurluğuna alınması
 
Tebliğde, Emekli Sandığı emeklilerinin (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanların yeniden memurluğa alınabileceklerinin 657 sayılı Kanunda belirtildiği; 5335 sayılı Kanunda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı; Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların, yeniden memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunduğu belirtilerek, bu düzenlemeler çerçevesinde, yeniden memurluğa dönmek isteyen emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerektiği ifade edildi.
 
Devlet Personel Başkanlığının atama yetkisi
 
Tebliğde; Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmadığı, ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama izni alınması veya atanmaları amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya sözlü başvuruda bulunmalarının hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağı için bu yöndeki başvuruların dikkate alınmayacağı da ifade edildi.
 
KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ
 
(SERİ NO: 5)
 
24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 4) “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı birinci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“I. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
 
1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
 
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.
 
18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur." hükmü, 13 üncü maddesinde; "(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur." hükmü, 14 üncü maddesinde ise; "Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.
 
Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir." hükmü, 23 üncü maddesinde ise; "Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir…" hükmü bulunmaktadır.
 
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile kurumsal alım yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
2. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
Engelli vatandaşlarımızın memur statüsünde işe yerleştirme usul ve esasları 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilerek 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.
 
Bu çerçevede;
 
A) Engelli memur istihdamıyla yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarının;
 
a) İlgili yılın Ekim ayı sonuna kadar engelli memur alım taleplerini,
 
b) Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakiben, ataması yapılanlar/yapılamayanlara ilişkin bilgileri,
 
c) Memur statüsünde istihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin bilgileri,
 
Web Kullanıcıları aracılığıyla elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’na ait internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının Engelli Personel İşlemleri bölümü üzerinden yapmaları, ayrıca (a)’da belirtilen engelli memur alımına ilişkin bilgilerin girişi yapıldıktan ve elektronik ortamda onaylandıktan sonra alınacak çıktıların ise ilgisine göre DPB’ye yazı ile göndermeleri gerekmektedir.
 
B) Engellilerden Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin;
 
a) Engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu raporu almış olmaları,
 
b) İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için başvuruda bulunmaları,
 
c) Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından yapılacak EKPSS’ye girmeleri,
 
ç) Yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunmaları,
 
gerekmektedir.
 
3. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
2828 sayılı Kanunun 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 1 inci maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Konu hakkında Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
 
Bu Yönetmeliğe göre;
 
a) 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında yerleştirme işlemleri merkezi olarak yapılacak olup, kurumlarca ayrı ayrı sınav ve yerleştirme yapılması uygulamasına son verilmiştir.
 
b) Yerleştirme işlemlerine katılabilecek hak sahiplerinin tespiti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılacaktır.
 
c) Hak sahibi olabilmek için kişilerin:
 
1- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanmış olmaları,
 
2- Reşit oldukları tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam ediyor olmaları,
 
3- On sekiz yaşın doldurulduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlığa başvurmuş olmaları
 
gerekmektedir.
 
ç) Hak sahipleri 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer verilen istihdam hakkından yalnızca bir kez yararlanabileceklerdir. 2828 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro veya pozisyonlara her ne surette olursa olsun atananlar Kanun kapsamında istihdam hakkını kullanmış sayılacaklardır.
 
Bu kapsamda yapılacak yerleştirme işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak olup, hak sahibi olanların yerleştirilmelerinde KPSS sonucuna göre yerleştirme ve kura sonucuna göre yerleştirme olmak üzere iki usulde yerleştirme yapılacaktır. Buna göre;
 
1- Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre, ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre gerçekleştirilecektir.
 
2- KPSS sonucuna göre yerleştirme işlemlerinde öğretim düzeylerine uygun KPSS (B) grubu puanları kullanılacaktır. Bu itibarla en az ortaöğretim (lise) mezunu olan adayların yerleştirme işlemlerine katılabilmeleri için KPSS’ye girmiş olmaları gerekmektedir.
 
3- İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının yerleştirilmeleri kura usulü ile yapılacağından bu kişiler KPSS’ye girmeyeceklerdir.
 
4- KPSS sonucuna göre yerleştirme memur unvanlı kadrolara, kura ile yerleştirme yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılacaktır. Ancak 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyon unvanı ve nitelik belirlemeleri mümkün bulunduğundan bu kamu kurum ve kuruluşlarının unvan ve nitelik talepleri hak sahiplerinin nitelikleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılacaktır.
 
5- Yerleştirme işlemleri için bir tercih kılavuzu yayımlanacak ve hak sahipleri bu tercih kılavuzunda yer alan kadrolara tercihte bulunacaklardır.
 
4. Şehit Yakınları, Gazi, Gazi Yakınları ve Vazife Malullerinin Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
Şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve vazife malullerimiz, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve bu Kanuna istinaden 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 9/5/2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre istihdamı sağlanacaktır.
 
Bu düzenlemelerden yararlanabileceklerin kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri için müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine yapılacaktır. Bakanlıkça hak sahibi oldukları tespit edilenler Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve Başkanlıkça hak sahipleri durumlarına uygun kadro ve pozisyonlara yerleştirilecektir.
 
5. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
 
6. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü yer almaktadır.
 
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların, anılan Kanunun mülga 98 inci maddesine uygun olarak yeniden memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, yeniden memurluğa dönmek isteyen emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
 
7. Ortak Açıklamalar
 
Bu Tebliğde belirtilen şekillerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına ataması yapılacak olanlar, bu Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel ve özel şartları taşımak zorundadırlar.
 
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama izni alınması veya atanmaları amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular dikkate alınmayacaktır.”
 
Tebliğ olunur.
Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER