HAVACILIK TAZMİNATINDAN HASTALIK İZNİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline ödenen havacılık tazminatından, hastalık izinlerinin 7 günü aşan süreleri için kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme iptal edildi.

HAVACILIK TAZMİNATINDAN HASTALIK İZNİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK
 
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4/g maddesinde, 7 günü aşan hastalık izni süreleri için havacılık tazminatı ödenmeyeceği hükmüne yer verilmişti.
 
Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararının söz konusu 4/g maddesinin iptali istemiyle dava açmıştı.
 
Davaya bakan Danıştay 11. Dairesi;
 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, aylık ve özlük hakları korunarak memurlara hastalık izni verileceği hususunun düzenlendiği,
 
-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüsü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının kurala bağlandığı,
 
-399 sayılı KHK’ya dayanılarak 15.1.2012 tarihinden geçerli yürürlüğe konulan dava konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4/g maddesinde; "Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü asması halinde, asan sürelere isabet eden havacılık tazminatı ödenmez." kuralına yer verildiği,
 
-Alt düzeydeki normların, kendisinden daha üst konumda bulunan veya dayanağını oluşturan bir norma aykırı veyahut bunu değiştirici nitelikte bir hüküm içeremeyeceğinin normlar hiyerarşisi ilkesinin bilinen doğal sonucu olduğu,
 
-399 sayılı KHK’da yapılan atıf uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hastalık izinlerini düzenleyen maddesinde yer alan, hastalıklar sırasında çalışanların özlük haklarının korunacağı yolundaki emredici hüküm dikkate alındığında, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile Yasanın öngördüğü düzenlemeden farklı bir düzenleme yapılmasında normlar hiyerarşisine ve hukuka uygunluk bulunmadığı
 
şeklinde değerlendirmede bulunarak, söz konusu düzenlemenin iptaline Karar verdi.
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER