MEB BAŞARI VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline, başarı, Üstün başarı ve Ödül verilmesine dair yönergede değişikliğe gitti.

MEB BAŞARI VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline, başarı, Üstün başarı ve Ödül verilmesine dair yönergede değişikliğe gitti.

İŞTE YENİ YÖNERGE:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü
gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlara, Başarı Belgesi ve Üstün
Başarı Belgesi ile Ödül verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
c) Personel: Milli Eğitim Bakanlığı personelini,
ç) Disiplin amiri: Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen
disiplin amirlerini,
d) Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev
yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının
oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,
kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin
etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı
sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi,
e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,
f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge dâhil) %200’üne kadar yapılabilecek ödemeyi,
g) Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve
Ödül Verecek Makamlar
Başarı Belgesi verilebilecek personel
Madde 5- (1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre
başarılı görev yapmak suretiyle;
2/6
a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,
b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının
önemli ölçüde azaltılmasında,
c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan
hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak
katkı sağladıkları
denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca
tespit edilen personele verilebilir.
Üstün Başarı Belgesi verilecek personel
Madde 6- (1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.
Ödül verilebilecek personel
Madde 7- (1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.
Başarı Belgesi verecek makamlar
Madde 8- (1) Başarı Belgesi, bakanlık personeline Bakan, il sınırları içinde görevli
personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.
Üstün Başarı Belgesi verecek makamlar
Madde 9- (1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il
sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam
tarafından verilir.
Ödül verecek makamlar
Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde
görevli personele Vali tarafından verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel
Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi
Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar
Madde 11- (1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam
tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.
b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl
içerisinde kınama ve tevbih cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi
Madde 12- (1) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki
dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.
3/6
(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı
için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı
içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.
Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi
Madde 13- (1) Bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı,
kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, ilçe, il ve
merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış oldukları değerlendirme
sonucunda sıralama listelerini belirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Görevleri
Madde 14- (1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı
yapmak.
b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-1 ve Ek-2 formundaki kriterlere göre
değerlendirmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlçe, İl ve Merkez Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri
İlçe Değerlendirme Komisyonu (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 – 2667)
Madde 15- (1) İlçe Değerlendirme Komisyonu, İlçe Millî Eğitim Müdürünün
başkanlığında, ilgili şube müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir
ortaöğretim okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden
oluşur.
İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri
Madde 16- (1) İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini, disiplin
amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-1 formundaki, diğer hizmet sınıfları personelini
disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-2 formundaki kriterlere göre
değerlendirmeye tâbi tutmak.
b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye
sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c) Disiplin amirinin toplam puanı ile İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam
puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ortalama puanı bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri personeli ile diğer
hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak,
sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 15'ine kadar İl
Değerlendirme Komisyonuna göndermek.
d) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde
muhafaza etmek.
4/6
İl Değerlendirme Komisyonu (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 – 2667)
Madde 17- (1) İl Değerlendirme Komisyonu, İl Millî Eğitim Müdürünün
başkanlığında, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, İl Milli Eğitim
Müdürünün uygun göreceği bir ortaöğretim okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir
müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur.
İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri
Madde 18- (1) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini, disiplin
amiri ve İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-1
formundaki, diğer hizmet sınıfları personelini disiplin amiri ve İlçe Değerlendirme
Komisyonu tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-2 formundaki kriterlere göre
değerlendirmeye tâbi tutmak.
b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye
sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c) İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanı ile İl Değerlendirme
Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine
esas olan puanını bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile
diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi
tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar
Valilik Makamına sunmak.
d) Ödüllendirilen personelin bilgilerini, Eylül ayının 15’ine kadar ödül işlemlerinin
sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.
e) Ödüllendirilen personelin bilgilerini Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel
Başkanlığına bildirilmesi için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndermek.
f) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde
muhafaza etmek.
Merkez değerlendirme komisyonları
Madde 19- (1) Merkez Değerlendirme Komisyonları;
a) Rehberlik ve Denetim Başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanının
başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda başkan yardımcısından,
b) Hukuk Müşavirliğinde, Birinci Hukuk Müşavirinin başkanlığında, başkanın uygun
göreceği sayıda hukuk müşavirinden,
c) İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığında, Grup Başkanının başkanlığında, başkanın
uygun göreceği sayıda şube müdüründen,
ç) Bilgi İşlem Grup Başkanlığında, Grup Başkanının başkanlığında, başkanının uygun
göreceği sayıda şube müdüründen,
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin
başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda şube müdüründen,
e) İç Denetim Birimi Başkanlığında, İç Denetim Birimi Başkanının başkanlığında,
başkanın uygun göreceği sayıda başkan yardımcısı veya iç denetçiden,
5/6
f) Diğer hizmet birimlerde, hizmet birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun
göreceği sayıda grup başkanından oluşur.
Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri
Madde 20- (1) Merkez Değerlendirme Komisyonlarının görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan merkez teşkilatı personelini, disiplin amiri tarafından
ilgili bölümü doldurulan Ek-3 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.
b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye
sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c) Disiplin amirinin toplam puanı ile merkez Değerlendirme Komisyonunun toplam
puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre personeli en yüksek puan alandan başlamak üzere
sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listesi ile değerlendirme formlarını Bakanlık Makamına
sunulmak üzere en geç Eylül ayının sonuna kadar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne
göndermek.
ALTINCI BÖLÜM
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Ödüle İlişkin Görevleri
Madde 21- (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ödüle ilişkin görevleri
şunlardır.
a) Ödüllendirilmesi uygun görülen merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline ait bilgi ve
belgeleri değerlendirilmek üzere Bakanlık Makamına sunmak.
b) Ödüllendirilen personelin isimlerini, ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev
yerlerine bildirmek.
c) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilgilerini Tebliğler Dergisinde
yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek.
ç) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin sayısını, izleyen yılın Ocak ayı
sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
d) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin yıllar itibariyle istatistiğini
yapmak ve muhafaza etmek.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Değerlendirme komisyonlarına katılamayacak olanlar
Madde 22- (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonu başkanı ile üye olarak
görevlendirilen personel, kendileri veya yakınları hakkında değerlendirme yapılırken
komisyon toplantılarında bulunamazlar.
Değerlendirme komisyonlarının süreleri
Madde 23- (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir
yıldır.
6/6
Belge düzenlenmesi
Madde 24- (1) Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-4’deki “Başarı
Belgesi”, Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-5’deki “Üstün Başarı
Belgesi”, Ödül almaya hak kazanan personel için Ek-6’daki “Ödül Belgesi” düzenlenir.
Yürürlük
Madde 25- (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER